Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

01. Oficiální název

Skrýt

Město Buštěhrad

02. Důvod a způsob založení

Skrýt

Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - účinnost od 1. 1. 2003.

Působnost obce

Samostatná působnost podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

Ve věcech patřících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména:

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

Zastupitelstvu obce je nadále vyhrazeno rozhodování zejména o:

 • nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce
 • peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických osob
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky
 • zastavení nemovitých věcí

03. Organizační struktura

Skrýt

funkce, jménotelefon
Starostka: Ing. Arch. Daniela Javorčeková312 278 037, 312 278 039
Místostarostka: Mgr. Magda Kindlová312 278 038
Evidence obyvatel, podatelna, matrika, vidimace a legalizace, Czech POINT: Jana Zemanová312 278 031
Podatelna: Zdeňka Vestfálová312 278 032
Účtárna, pokladna: Hana Soukupová312 278 034
Účetní: Ing. Kateřina Linhartová312 278 033
Účetní: Anna Hořčičková312 278 033
Referentka územní samosprávy: Dagmar Novotná312 278 036
Referent správy majetku: Pavel Vavruška312 278 035
Referent pro granty a kulturu: Martin Kosa725 129 161
Vedoucí Technických služeb: Josef Veselý601 556 519
Mistr Technických služeb: František Rák312 250 529, 602 209 454
Knihovnice: Mgr. Drahomíra Čermáková312 250 955

Příspěvkové organizace

04. Kontaktní spojení

Skrýt

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Město Buštěhrad, Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

4.3. Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

4.4. Telefonní čísla

312 250 301 podatelna/ústředna

4.5. Faxové číslo

312 278 030

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální webové stránky: http://www.mestobustehrad.cz

4.7. Adresa elektronické podatelny

podatelna@mestobustehrad.cz [informace o elektronické podatelně »]

4.8. Další elektronické adresy

Úřední deska elektronická: http://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/


Úřední deska klasická: před budovou MěÚ Buštěhrad

Informace o MěÚ Buštěhrad a městě Buštěhradu můžete dále získat v Buštěhradském zpravodaji, a na jednotlivých pracovištích Městského úřadu Buštěhrad.

05. Případné platby můžete poukázat

Skrýt

Na účet MěÚ Buštěhrad: ČS 388172369/0800

Hotovostně na MěÚ Buštěhrad

06. IČ

Skrýt

: 00234214

07. DIČ

Skrýt

DIČ: CZ00234214

08. Dokumenty

Skrýt

8.1. Seznam hlavních dokumentů města
8.2. Rozpočet na aktuální rok a rozpočty minulých let
8.3. Krizové řízení

09. Žádosti o informace

Skrýt

10. Příjem žádostí a dalších podání

Skrýt

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí lze prostřednictvím:

 

Související odkazy:

11. Opravné prostředky

Skrýt

Proti rozhodnutím vydaným městským úřadem v rámci jeho pravomoci nebo rozhodnutím výkonného orgánu města na základě uskutečněného správního řízení má jeho účastník právo podat opravný prostředek, je-li proti takovému rozhodnutí opravný prostředek přípustný /uvedeno v rozhodnutí/.

Účastník řízení může uplatnit opravné prostředky řádné a mimořádné a to podle toho, zda směřují proti rozhodnutí, které je či není v právní moci. Rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci lze napadnout odvoláním, odporem nebo rozkladem. Přezkoumání rozhodnutí pravomocných se lze domáhat mimořádnými opravnými prostředky, kterými jsou návrh na obnovu řízení, podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení nebo žaloba na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem.

Opravný prostředek nelze podat v případě, kdy se účastník správního řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Opravné prostředky řádné se řídí zásadami o podávání opravných prostředků stanovených v ustanovení § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějšími zásadami odvolání jako nejčastějšího typu opravného prostředku jsou:

 • odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal
 • odvolání je možno podat písemně, ústně do protokolu u správního orgánu, který o správním deliktu či přestupku rozhoduje
 • odvolací lhůta pro podání odvolání je zpravidla 15-ti denní nestranoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis; odvolací lhůta běží ode dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí bylo oznámeno účastníku správního řízení
 • v odvolání je nutno uvést kdo odvolání podává, předmět napadeného rozhodnutí /proti jakému výroku, proti odůvodnění apod./ důkazy vyvracející správnost vydaného rozhodnutí a návrh rozhodnutí /návrh na řešení/ odvolacího orgánu.
 • v dovolacím řízení rozhoduje věcně příslušný orgán Krajského úřadu v Praze, kterému se odvolání ve lhůtě l měsíce zašle, pokud správní orgán nerozhodne sám v rámci autoremedury.

Obecně se účastník řízení se při podávání odvolání bude řídit poučením, které je obligatorní součástí vydaného resp. napadeného rozhodnutí.

Opravné prostředky mimořádné je možno podat, jak výše uvedeno, po vyčerpání přípustných řádných opravných prostředků a do rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Tyto opravné prostředky jsou upravené u stanovení § 62 až 68 a 70 uvedeného zákona o správním řízení a v ustanovení § 247 až 250k zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Skrýt

Uvedené formuláře jsou k dispozici na MěÚ Buštěhrad v úředních hodinách. Na vyžádání Vám je můžeme zaslat poštou.

 • Žádost o vydání občanského průkazu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Další formuláře si můžete stáhnout z našich stránek v sekci formuláře ke stažení.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Skrýt

Přinášíme Vám informace o tom, jak postupovat při řešení následujících situací:

Pro jiné případy doporučujeme obrátit se s dotazem na MěÚ Buštěhrad.

Množství podrobně zpracovaných návodů pro řešení různých životních situací naleznete na Portálu veřejné správy ČR.

14. Předpisy

Skrýt

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - účinnost od 1. 1. 2003
 • Zákon č. 36/1960 SB., o územním členění státu - účinnost od 1. 1. 2003
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
14.2. Evidence právních předpisů města, Evidence vyhlášek města

Tyto zákony a předpisy jsou k nahlédnutí na MěÚ Buštěhrad v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

Skrýt

15.1. Sazebník úhrad

sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

Skrýt

16.1. Vzory licenčních smluv
16.2. Výhradní licence

Město neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Doplňkové informace

Skrýt

MěÚ Buštěhrad nevede živnostenský rejstřík. Uvádíme proto alespoň odkaz na centrální registr živnostenských povolení provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dále je možno využít informační systém ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), provozovaný Ministerstvem financí, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů (zdrojů) veřejné správy (např. Obchodního rejstříku vedeného rejstříkovými soudy, Živnostenského rejstříku vedeného živnostenskými úřady, Registru ekonomických subjektů vedeného Českým statistickým úřadem).

Na našich stránkách je k dispozici veřejně přístupný adresář buštěhradských firem, kam se mohou zdarma zaregistrovat místní podnikatelé a živnostníci.

MěÚ Buštěhrad nevede rejstřík honebních společenství.

Důležité odkazy

Ke stažení