Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo a za jakých podmínek

Změnu místa pobytu hlásí

 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Přihlašovaná osoba nad 15 let musí být osobně přítomna u přihlášení, nemůže-li, musí k tomuto úkonu někoho zplnomocnit (tato plná moc musí být ověřena).

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.

 • na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

Co musíte předložit

Občan je povinen předložit:

 • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
 • vyznačené státní občanství ČR v občanském průkaze nebo osvědčení o státním občanství
 • v případě nájemního nebo družstevního bytu [viz. pozn. *]
  nájemní smlouvu nebo členskou knížku v případě družstevního bytu nebo zápis o převzetí bytu nebo doklad o převodu užívacího práva k bytu. Když nezní výše uvedené doklady na přihlašované osoby, je nutný souhlas osoby uvedené na předkládaném dokladu (TATO OSOBA MUSÍ BÝT OSOBNĚ PŘÍTOMNA SE SVÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM, POKUD SE NEMŮŽE DOSTAVIT OSOBNĚ, PAK JEJÍ SOUHLAS MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN).
 • v případě vlastního domu (bytu) [viz. pozn. *]
  kolaudační rozhodnutí odboru výstavby nebo platnou kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí (dříve registrace) nebo zápis o dědictví nebo darovací smlouvu nebo notářský zápis.

*pozn:
v případě více majitelů nebo nájemců bytu nebo domu stačí souhlas jednoho z nich.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

Formuláře

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je občanovi předkládán k vyplnění a podepsání při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Poplatky, termíny

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč (kolek není přípustný) za přihlašovanou osobu nad 15 let a za každé dodatečně přihlášené dítě.