Nahlížení do matričních knih

Matriční doklad (rodný, oddací a úmrtní list) obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Nahlédne-li oprávněná osoba do matriční knihy, může se seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Kdo a za jakých podmínek

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat

  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • státní orgány pro úřední potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Jak a kam se obrátit

S ústní či písemnou žádostí o povolení nahlédnout do matriční knihy se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Co musíte předložit

  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy

Poplatky, termíny

Poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy za každý svazek 20,- Kč v hotovosti.