Krizové řízení obce

Plán odezvy orgánů města Buštěhrad na vznik mimořádné události (ke stažení níže) je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v příloze „A“ (tzv. operativní část), kde jsou uvedeny jednotlivé kroky řešení té konkrétní situace, která může v obci nastat s odkazy na další dokumenty, které se nachází v příloze „B“, resp. v příloze „C“ (pomocná část - konkrétní nebo obecná).

„Plán“ je zpracován v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, který poskytl městu Buštěhrad metodickou pomoc při zpracování (charakter možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Plán schvaluje starosta obce.

Povodňový plán

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

Digitální povodňový plán města Buštěhrad