Místní poplatky, ceník MěÚ

Místní poplatky

Skrýt

Všechny městem Buštěhradem zavedené místní poplatky, jejich ohlašovací povinnost a splatnost, jsou dány Obecně závaznou vyhláškou města Buštěhradu č. 3/2019 "O místních poplatcích" a č. 2/2021 "O místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství" . Položky ceníku jsou platné od 1.1.2022

Poplatek za odpad Výše poplatku
poplatek za odpad osoba/rok 950,- Kč
poplatek za odpad osoba/6 měsíců 475,- Kč

poplatek za odpad pro osoby přihlášené do programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici"“/rok

poplatek za odpad pro osoby přihlášené do programu "Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici" / 6 měsíců                                                                                                                                   

750,- Kč

375,- Kč

 

Poplatek za psa Výše poplatku

rodinný dům - držitel psa

300,- Kč

každý další pes v rodinném domě-držitel psa

400,- Kč
za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinném domě 50,- Kč
každý další pes v rodinném domě (držitel je osoba je starší 65 let) 200,- Kč

bytový dům-držitel jednoho psa

400,- Kč

držitel psa za každého dalšího psa v bytovém domě

500,- Kč
za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytovém domě 150,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, osobu starší 65 let, v obou případech   (a to v rodinném i bytovém domě) 200,- Kč
pes náležející právnické osobě či fyzické osobě užívající psa v podnikatelské činnosti 500,- Kč
každý další pes náležející právnické osobě či fyzické osobě užívající psa v podnikatelské činnosti 1200,- Kč
Veřejné prostranství každý započatý m2/den
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč
za provádění výkopových prací 5,- Kč
za umístění reklamního zařízení 100,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce

5,- Kč

rekl. akce 10,- Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
Paušální poplatky
za umístění reklamního zařízení 500,- Kč / týden
za umístění dočasného zařízení k poskytování služeb 250,- Kč / týden
za vyhrazení jednoho parkovacího místa pro osobní automobil 2.000,- Kč / rok
Umístění stavebního zařízení (zařízení staveniště, zábor pro lešení, atp.) na veřejném prostranství
po dobu stanovenou ve stavebním povolení 5,- Kč
po uplynutí doby stanovené ve stavebním povolení 5,- Kč
Umístění skládek ost. materiálu na veřejném prostranství
první měsíc užívání 10,- Kč
druhý a další měsíce užívání 10,- Kč
Poplatek za věcné břemeno
Poplatek za věcné břemeno byl schválen na zasedání MěZ Buštěhrad č. 11 ze dne 13.12.2011, usnesení č. 7. Výši náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu stanovuje na 120 Kč/m2. V případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného energetického zařízení a vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě, se s držitelem licence uzavře před zahájením stavby "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" a do 60ti dnů po skončení stavby "Smlouva o zřízení věcného břemene". V ostatních případech bude s žadateli uzavřena "Smlouva o zřízení věcného břemene".
Hřbitovní poplatky
Služby 50,- Kč za m2/rok
Nájem 50,- Kč za m2/rok
Poplatky ze vstupného
na kulturní akci 10 %
na sportovní akci 5 %
na prodejní akci včetně konání burz 20 %
na reklamní akci 20 %
Paušální částka stojí na:
kulturní akci 2.000,- Kč / kal. rok
sportovní akci 2.000,- Kč / kal. rok
prodejní akci včetně konání burz 5.000,- Kč / kal. rok
reklamní akci 5.000,- Kč / kal. rok
Poplatek z pobytu
Za každou ubytovanou osobu a den 21,- Kč

Způsob platby

1. Přímo na pokladně MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 (lze platit i platební kartou)

2. Bankovním převodem

 • na č.ú.: 388 172 369 / 0800 Česká spořitelna
 • konst. symbol: 0558

Poplatek za odpad

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Poplatek za TDO, jméno, příjmení a rok narození, počet osob za které je poplatek hrazen,označení pololetí: "I/2021", "II/2021", popř. "celý rok 2021".

Poplatek za psa

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Platba za psa, jméno plátce - držitele psa, uveďte za který rok, zdali RD nebo BD, počet psů / běžná platba / platba za držitele psa - osoba ve věku  65 let a výše / platba pes-podnikatel.

Veřejné prostranství

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Paušální poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění stavebního zařízení

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění na skládku

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Poplatek za věcné břemeno

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: platba věcného břemene

Hřbitovní poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Jméno a příjmení plátce, platba/y za hrobová místa, či kolumbárium

Pro následnou návštěvu na MěÚ v návaznosti na poplatek vezměte potvrzení o zaplacení s sebou.

Úřední výkony, služby

Skrýt

Trvalý pobyt

přihlášení se - osoba starší 15 let

50,- Kč

odhlášení se - osoba starší 15 let 100,-Kč
Matrika
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
nahlížení do matrik - za každý svazek matriky 20,- Kč
Matrika - povolení změny příjmení, jména
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení 100,- Kč
jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč
Matrika - uzavření manželství
mimo oddávací den tj. čtvrtek 1000,- Kč
mimo obřadní síň 1000,- Kč
osvědčení o práv. způsob. k manželství v cizině 500,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
Občanské průkazy
Vydává pro občany Buštěhradu Magistrát Města Kladna -
Stavební povolení
Vydává pro žadatele z Buštěhradu stavební úřad při Magistrátu Města Kladna -
Ověřování
listin - za každou započatou stránku 30,- Kč
podpisu - za 1 podpis 30,- Kč
Využívání městského rozhlasu
do 1 minuty 20,- Kč
za každou další započatou minutu 10,- Kč
za komerční hlášení o nabídkách prodeje, služeb, či jiných činností právnických nebo fyzických osob (přednášky, prodej zboží, předvádění zboží, prodejní akce, broušení nožů apod.) 50,- Kč
Vyvěšení plakátů ve vývěskách města
plakát o velikosti A4 na 1 vývěsku a 1 den 10,- Kč
plakát o velikosti A3 na 1 vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ) 20,- Kč
plakát větší než A3 na 1  vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ) 30,- Kč
Kopírování dokladů  
Kopírování černobílé A4 2 Kč / stránka
Kopírování černobílé A4 oboustranné 4 Kč / list
Kopírování černobílé A3 3 Kč / stránka
Kopírování černobílé A3 oboustranné 6 Kč / list
Kopírování barevné laser A4 4 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A4 oboustranný 7 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 8 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 oboustranný 14 Kč / stránka

 

Uložení odpadu na sběrném místě

Skrýt

Za uložení drobného odpadu na sběrném místě - drobné větve, listí, tráva, netříděný drobný materiál apod. občané Buštěhradu, kteří mají řádně zaplaceny poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu do objemového množství 0,5 m3 neplatí.

Stavební suť se přijímá pouze v objemu max. 100l v intervalu 2x měsíčně.! Větší množství suťi se dále odváží pouze způsobem přistavení kontejneru a odvozu na skládku REAL ECO TECHNIK  (na objednávku u Technických služeb, hrazeno objednavatelem).

Sběrné místo Buštěhrad není místem pro zpětný odběr použitých pneumatik! Nejbližší sběrné místo pro použitá pneu se nachází v obci Makotřasy, AA PROFI AUTO s.r.o., Makotřasy č.p.18.

Mapa sběrných míst pneu: https://www.eltma.cz/sberna-mista.

Technické služby

Skrýt

Na této stránce najdete informace o smluvních cenách za služby poskytované Technickými službami města Buštěhradu pro místní obyvatele. Jedná se o odvoz a dovoz materiálu vozidly MULTICAR nebo přistavením kontejnerů o objemech 6 m3 a 2 m3.

Uvedené služby objednávejte osobně u vedoucího Technických služeb v objektu TS nebo telefonicky na číslech 601 556 519 a 602 209 454. Po telefonické dohodě termínu je potřeba zaslat písemnou objednávku formou SMS na číslo 602 209 454 nebo e-mailem na adresu technicke.sluzby@mestobustehrad.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Jízdy na vzdálenosti větší než 15 km nejsou poskytovány.

Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Odvoz odpadu

A. Odvoz bioodpadu (včetně DPH 15 %)

Odvoz listí, trávy a kompostu

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru 690 Kč
 • Cena za skládkovné dle váhy: 805 Kč/tuna
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 345 Kč

Odvoz dřevin

 • Cena za přistavení a odvoz 690 Kč
 • Cena za skládkovné (likvidaci) dle váhy: 1 265 Kč/tuna
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 345 Kč

B. Odvoz suti a zeminy (včetně DPH 21 %)

 • Cena za přistavení a odvoz na skládku REAL ECO TECHNIK je 726 Kč
 • Cena za skládkovné dle vážního lístku ceníku skládky.
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 363 Kč

C. Odvoz komunálního odpadu (včetně DPH 15 %)

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru na skládku FCC Úholičky 920 Kč
 • Cena za skládkovné dle vážního lístku ceníku skládky (cca 2 013 Kč/tuna)
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 345 Kč

D. Dovoz stavebního materiálu (včetně DPH 21 %)

 • Cena za dopravu je 36,30 Kč/1 km

E. Využití vysokozdvižné plošiny (včetně DPH 21 %)

 • Cena za přistavení 242 Kč
 • Cena za práci plošiny 484 Kč/hod.

V případě že v kontejneru bude odpad, který nebyl sjednán ve službě, nebude tento kontejner odvezen a bude účtován nájem 363 Kč/den.

Inzerce v Buštěhradském zpravodaji

Skrýt

Inzerce:   Ceník inzerce [PDF, 470 kb]

Městská knihovna a Infocentrum - poplatky za služby

Skrýt

 

Popis MJ Kód Cena do 31.1.2022 Nová cena  +5% Nová cena zaokrouhleno   Typ ceny Měna Druh sazby
Knihovna děti, studenti, ZTP roční poplatek   0 60,00 80,00 80,00   Bez daně Nulová
Knihovna dospělý roční poplatek   0 120,00 140,00 140,00   Bez daně Nulová
Laminace A3   0 36,00 37,80 38,00   S daní Základní
Laminace A4   0 17,00 17,85 18,00   S daní Základní
Laminace A5   0 15,00 15,75 16,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 oboustranně RGB   0 24,00 25,20 26,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 jednostranně RGB   0 12,00 12,60 13,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 oboustranně ČB   0 6,00 6,30 7,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 jednostranně ČB   0 5,00 5,25 6,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 oboustranně RGB   0 12,00 12,60 13,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 jednostranně RGB ks 0 10,00 10,50 11,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 oboustranně ČB   0 5,00 5,25 6,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 jednostranně ČB   0 3,00 3,15 4,00   S daní Základní
Přidat Scan a tisk dokumentu A4 ks     15,00 15,00   S daní Základní
Přidat Scan a tisk dokumentu A3 ks     20,00 20,00   S daní Základní