Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Místní poplatky, ceník MěÚ

Místní poplatky, ceník MěÚ

Místní poplatky

Skrýt

Všechny městem Buštěhradem zavedené místní poplatky, jejich ohlašovací povinnost a splatnost, jsou dány Obecně závaznou vyhláškou města Buštěhradu č. 8/2018 a č. 4/2018.

Poplatek za odpad Výše poplatku
poplatek za odpad osoba/rok 850,- Kč
poplatek za odpad osoba/6 měsíců 425,- Kč
poplatek za odpad pro seniory nad 70 let/rok 425,- Kč
poplatek za odpad pro osoby přihlášené do programu „Třídím, tudíž šetřím“/rok 425,- Kč
Poplatek za psa Výše poplatku

rodinný dům-držitel psa

rodinný dům-držitel je pracující důchodce

300,- Kč

každý další pes v rodinném domě-držitel psa

každý další pes v rodinném domě-držitel je pracující důchodce

400,- Kč
rodinný dům (držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a je to jediný zdroj jeho příjmů-nepracující důchodce) 50,- Kč
každý další pes v rodinném domě (držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a je to jediný zdroj jeho příjmů-nepracující důchodce) 200,- Kč

bytový dům-držitel jednoho psa

bytový dům-držitel je pracující důchodce držitel jednoho psa

400,- Kč

držitel psa za každého dalšího psa v bytovém domě

držitel psa je pracující důchodce, za každého dalšího psa v bytovém domě

500,- Kč
bytový dům (držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a je to jediný zdroj jeho příjmů-nepracující důchodce) 150,- Kč
každý další pes v bytovém domě (držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu-nepracující důchodce) 200,- Kč
pes náležející právnické osobě či fyzické osobě užívající psa v podnikatelské činnosti 500,- Kč
každý další pes náležející právnické osobě či fyzické osobě užívající psa v podnikatelské činnosti 1200,- Kč
Veřejné prostranství každý započatý m2/den
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč
za provádění výkopových prací 5,- Kč
za umístění reklamního zařízení 100,- Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20,- Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní, kulturní a reklamní akce

5,- Kč

rekl. akce 10,- Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
Paušální poplatky
za umístění reklamního zařízení 500,- Kč / týden
za umístění dočasného zařízení k poskytování služeb 250,- Kč / týden
za vyhrazení jednoho parkovacího místa pro osobní automobil 2.000,- Kč / rok
Umístění stavebního zařízení (zařízení staveniště, zábor pro lešení, atp.) na veřejném prostranství
po dobu stanovenou ve stavebním povolení 5,- Kč
po uplynutí doby stanovené ve stavebním povolení 5,- Kč
Umístění skládek ost. materiálu na veřejném prostranství
první měsíc užívání 10,- Kč
druhý a další měsíce užívání 10,- Kč
Poplatek za věcné břemeno
Poplatek za věcné břemeno byl schválen na zasedání MěZ Buštěhrad č. 11 ze dne 13.12.2011, usnesení č.7. Výši náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu stanovuje na 120 Kč/m2. V případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného energetického zařízení a vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě, se s držitelem licence uzavře před zahájením stavby "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" a do 60ti dnů po skončení stavby "Smlouva o zřízení věcného břemene". V ostatních případech bude s žadateli uzavřena "Smlouva o zřízení věcného břemene".
Hřbitovní poplatky
Služby 28,- Kč za m2/rok
Nájem 20,- Kč za m2/rok
Poplatky ze vstupného
na kulturní akci 10 %
na sportovní akci 5 %
na prodejní akci včetně konání burz 20 %
na reklamní akci 20 %
Paušální částka stojí na:
kulturní akci 2.000,- Kč / kal. rok
sportovní akci 2.000,- Kč / kal. rok
prodejní akci včetně konání burz 5.000,- Kč / kal. rok
reklamní akci 5.000,- Kč / kal. rok
Poplatek z ubytovací kapacity
za každé využité lůžko a den 6,- Kč

Způsob platby

1. Přímo na pokladně MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 (lze platit i platební kartou)

2. Bankovním převodem

 • na č.ú.: 388 172 369 / 0800 Česká spořitelna
 • konst. symbol: 0558

Poplatek za odpad

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Poplatek za TDO, jména, příjmení a rok narození osob, za které je poplatek odváděn, označení pololetí, popř. "celý rok 2014".

Poplatek za psa

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Platba za psa, rok, RD nebo BD, počet psů / běžná platba-platí i pro prac.důchodce / platba za důchodce/ platba pes-podnikatel.

Veřejné prostranství

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Paušální poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění stavebního zařízení

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění na skládku

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Poplatek za věcné břemeno

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: platba věcného břemene

Hřbitovní poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Jméno a příjmení plátce, platba/y za hrobová místa, či kolumbárium

Pro následnou návštěvu na MěÚ v návaznosti na poplatek vezměte potvrzení o zaplacení s sebou.

Úřední výkony, služby

Skrýt

Trvalý pobyt

přihlášení se - osoba starší 15 let

50,- Kč

odhlášení se - osoba starší 15 let 100,-Kč
Matrika
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
nahlížení do matrik - za každý svazek matriky 20,- Kč
Matrika - povolení změny příjmení, jména
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
cizojazyčného nebo na předešlé příjmení
100,- Kč
jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč
Matrika - uzavření manželství
mimo oddávací den tj. čtvrtek 1000,- Kč
mimo obřadní síň 1000,- Kč
osvědčení o práv. způsob. k manželství v cizině 500,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
Občanské průkazy
Vydává pro občany Buštěhradu Magistrát Města Kladna 0
Stavební povolení
Vydává pro žadatele z Buštěhradu stavební úřad při Magistrátu Města Kladna 0
Ověřování
listin - za každou započatou stránku 30,- Kč
podpisu - za 1 podpis 30,- Kč
Využívání městského rozhlasu
do 1 minuty 20,- Kč
za každou další započatou minutu 10,- Kč
za komerční hlášení o nabídkách prodeje, služeb, či jiných činností právnických nebo fyzických osob (přednášky, prodej zboží, předvádění zboží, prodejní akce, broušení nožů apod.) 50,- Kč
Vyvěšení plakátů ve vývěskách města
plakát o velikosti A4 na 1 vývěsku a 1 den 10,- Kč
plakát o velikosti A3 na 1 vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ) 20,- Kč
plakát větší než A3 na 1  vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ)

30,- Kč

 

Kopírování dokladů

Kopírování černobílé A4 2 Kč / stránka
Kopírování černobílé A4 oboustranné 4 Kč / list
Kopírování černobílé A3 3 Kč / stránka
Kopírování černobílé A3 oboustranné 6 Kč / list
Kopírování barevné laser A4 4 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A4 oboustranný 7 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 8 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 oboustranný 14 Kč / stránka

 

Uložení odpadu na sběrném místě

Skrýt

Za uložení drobného odpadu na sběrném místě - drobné větve, listí, tráva, netříděný drobný materiál apod. občané Buštěhradu, kteří mají řádně zaplaceny poplatky za odvoz komunálního a separovaného odpadu do objemového množství 0,5 m3 neplatí.

Stavební suť se přijímá pouze v objemu max. 100l v intervalu 2x měsíčně.! Větší množství suťi se dále odváží pouze způsobem přistavení kontejneru a odvozu na skládku REAL ECO TECHNIK  (na objednávku u Technických služeb, hrazeno objednavatelem).

Sběrné místo Buštěhrad není místem pro zpětný odběr použitých pneumatik! Nejbližší sběrné místo pro použitá pneu se nachází v obci Makotřasy, AA PROFI AUTO s.r.o., Makotřasy č.p.18.

Mapa sběrných míst pneu: https://www.eltma.cz/sberna-mista.

Technické služby

Skrýt

Na této stránce najdete informace o smluvních cenách za služby poskytované Technickými službami města Buštěhradu pro místní obyvatele. Jedná se o odvoz a dovoz materiálu vozidly MULTICAR nebo přistavením kontejnerů o objemech 6 m3 a 2 m3.

Uvedené služby objednávejte osobně u vedoucího Technických služeb v objektu TS nebo telefonicky na číslech 601 556 519 a 602 209 454.

Jízdy na vzdálenosti větší než 15 km nejsou poskytovány.

Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Odvoz odpadu

1. Bioodpad

 • Odvoz listí, trávy a kompostu
  Cena za přistavení a odvoz kontejneru je 182,- Kč
 • Odvoz a likvidace větví
  Cena za přistavení a odvoz kontejneru včetně štěpkování větví je 484,- Kč

2. Stavební suť a zemina

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru na skládku REAL ECO TECHNIK je 242,- Kč
  + poplatek za uložení na skládku dle vážního lístku a ceníku firmy

3. Komunální odpad

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru na skládku Libušín je 859,- Kč
  + poplatek za uložení na skládku dle vážního lístku a ceníku firmy

Odvoz a dovoz stavebního a jiného materiálu

 • Cena za dopravu je 30,25 Kč/1km
  V případě ruční nakládky nebo složení materiálu je cena 242,-Kč

Využití vysokozdvižné plošiny

Cena za přistavení plošiny 121,- Kč
Cena za 1 hodinu práce plošiny 303,- Kč
Cena za 1 hodinu práce na plošině 303,- Kč

Nový ceník Technických služeb pro služby občanům byl projednán a schválen usnesením na zasedání Zastupitelstva Města Buštěhradu č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017.

Inzerce v Buštěhradském zpravodaji

Skrýt

Inzerce:   Ceník inzerce [PDF, 29 kb]