Místní poplatky, ceník MěÚ

Místní poplatky

Skrýt

Všechny městem Buštěhradem zavedené místní poplatky, jejich ohlašovací povinnost a splatnost, jsou dány Obecně závaznou vyhláškou města Buštěhradu č. 3/2019 "O místních poplatcích" a č. 2/2021 "O místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství". Položky ceníku jsou platné od 1.1.2024.

Poplatek za odpad Výše poplatku
poplatek za odpad osoba/rok 1100 Kč
poplatek za odpad osoba/6 měsíců 550 Kč
poplatek za odpad pro osoby přihlášené do programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“/rok 850 Kč
poplatek za odpad pro osoby přihlášené do programu „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“/6 měsíců 425 Kč
Poplatek za psa Výše poplatku

držitel psa osoba do 65 let

350 Kč

za druhého a dalšího psa

400 Kč
držitel psa osoba nad 65 let 50 Kč
za druhého a dalšího psa 100 Kč
Veřejné prostranství každý započatý m2/den
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100 Kč
za umístění reklamních zařízení 100 Kč
za provádění výkopových prací 10 Kč
za umístění stavebních zařízení 10 Kč
za umístění skládek

10 Kč

za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl 10 Kč
Paušální poplatky
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 250 Kč/týden
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 250 Kč/týden
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 550 Kč/týden
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 2 000 Kč/týden
za umístění reklamních zařízení 2 000 Kč/týden
za provádění výkopových prací 700 Kč/týden
za umístění stavebních zařízení 700 Kč/týden
za umístění skládek 700- Kč/týden
za umístění zařízení cirkusů 5 000 Kč/týden
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 3 000 Kč/týden
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 700 Kč/rok
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 500 Kč/týden
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 500 Kč/týden
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 3 000 Kč/týden
za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl 10 000 Kč/týden
Poplatek za věcné břemeno
Poplatek za věcné břemeno byl schválen na zasedání MěZ Buštěhrad č. 11 ze dne 13.12.2011, usnesení č. 7. Výši náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Buštěhradu stanovuje na 120 Kč/m2. V případě zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejného telekomunikačního zařízení, veřejného energetického zařízení a vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě, se s držitelem licence uzavře před zahájením stavby "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" a do 60ti dnů po skončení stavby "Smlouva o zřízení věcného břemene". V ostatních případech bude s žadateli uzavřena "Smlouva o zřízení věcného břemene".
Hřbitovní poplatky
Služby 50 Kč za m2/rok
Nájem 50 Kč za m2/rok

Způsob platby

1. Přímo na pokladně MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 (lze platit i platební kartou)

2. Bankovním převodem

 • na č.ú.: 388 172 369 / 0800 Česká spořitelna
 • konst. symbol: 0558

Poplatek za odpad

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Poplatek za TDO, jméno, příjmení a rok narození, počet osob za které je poplatek hrazen,označení pololetí: "I/2021", "II/2021", popř. "celý rok 2021".

Poplatek za psa

 • variabilní symbol: číslo popisné domu
 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Platba za psa, jméno plátce - držitele psa, uveďte za který rok, zdali RD nebo BD, počet psů / běžná platba / platba za držitele psa - osoba ve věku  65 let a výše / platba pes-podnikatel.

Veřejné prostranství

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Paušální poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění stavebního zařízení

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Umístění na skládku

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: informaci podle komentáře v ceníku

Poplatek za věcné břemeno

 • Do zprávy pro příjemce uveďte: platba věcného břemene

Hřbitovní poplatky

 • Do zprávy pro příjemce uveďte:

  Jméno a příjmení plátce, platba/y za hrobová místa, či kolumbárium

Pro následnou návštěvu na MěÚ v návaznosti na poplatek vezměte potvrzení o zaplacení s sebou.

Úřední výkony, služby

Skrýt

Trvalý pobyt

přihlášení se - osoba starší 15 let

50,- Kč

odhlášení se - osoba starší 15 let 100,-Kč
Matrika
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
nahlížení do matrik - za každý svazek matriky 20,- Kč
Matrika - povolení změny příjmení, jména
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení 100,- Kč
jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč
Matrika - uzavření manželství
mimo oddávací den tj. čtvrtek 1000,- Kč
mimo obřadní síň 1000,- Kč
osvědčení o práv. způsob. k manželství v cizině 500,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
Občanské průkazy
Vydává pro občany Buštěhradu Magistrát Města Kladna -
Stavební povolení
Vydává pro žadatele z Buštěhradu stavební úřad při Magistrátu Města Kladna -
Ověřování
listin - za každou započatou stránku 30,- Kč
podpisu - za 1 podpis 30,- Kč
Využívání městského rozhlasu
do 1 minuty 20,- Kč
za každou další započatou minutu 10,- Kč
za komerční hlášení o nabídkách prodeje, služeb, či jiných činností právnických nebo fyzických osob (přednášky, prodej zboží, předvádění zboží, prodejní akce, broušení nožů apod.) 50,- Kč
Vyvěšení plakátů ve vývěskách města
plakát o velikosti A4 na 1 vývěsku a 1 den 10,- Kč
plakát o velikosti A3 na 1 vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ) 20,- Kč
plakát větší než A3 na 1  vývěsku a 1 den (po domluvě na MěÚ) 30,- Kč
Kopírování dokladů  
Kopírování černobílé A4 2 Kč / stránka
Kopírování černobílé A4 oboustranné 4 Kč / list
Kopírování černobílé A3 3 Kč / stránka
Kopírování černobílé A3 oboustranné 6 Kč / list
Kopírování barevné laser A4 4 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A4 oboustranný 7 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 8 Kč / stránka
Kopírování barevné laser A3 oboustranný 14 Kč / stránka

 

Technické služby

Skrýt

Na této stránce najdete informace o smluvních cenách za služby poskytované Technickými službami města Buštěhradu pro místní obyvatele. Jedná se o odvoz odpadů vozidly MULTICAR s přistavením kontejnerů o objemu 6 m3.

Uvedené služby objednávejte osobně u vedoucího Technických služeb v objektu TS nebo telefonicky na číslech 601 556 519 a 602 209 454. Po telefonické dohodě termínu je potřeba zaslat písemnou objednávku formou SMS na číslo 602 209 454 nebo e-mailem na adresu technicke.sluzby@mestobustehrad.cz

Všechny uvedené služby jsou poskytovány pouze obyvatelům Buštěhradu.

Odvoz odpadu

V případě že v kontejneru bude odpad, který nebyl sjednán ve službě, nebude tento kontejner odvezen a bude účtován nájem 300 Kč/den + 21 % DPH.

A. Odvoz bioodpadu

Odvoz listí, trávy a kompostu

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru 600 Kč + 21 % DPH
 • Cena za skládkovné dle váhy: 700 Kč/tuna + 21 % DPH
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 300 Kč + 21 % DPH

Odvoz dřevin

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru 600 Kč + 21 % DPH
 • Cena za skládkovné (likvidaci) dle váhy: 1 100 Kč/tuna + 21 % DPH
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 300 Kč + 21 % DPH

B. Odvoz objemného odpadu

 • Cena za přistavení a odvoz kontejneru na skládku FCC Úholičky 800 Kč + 21 % DPH
 • Cena za skládkovné dle vážního lístku a dle platného ceníku FCC Úholičky
 • Cena za nájem kontejneru: 1 pracovní den zdarma a každý další pracovní den 300 Kč + 21 % DPH

Inzerce v Buštěhradském zpravodaji

Skrýt

Inzerce:   Ceník inzerce [PDF, 470 kb]

Městská knihovna a Infocentrum - poplatky za služby

Skrýt

 

Popis MJ Kód Cena do 31.1.2022 Nová cena  +5% Nová cena zaokrouhleno   Typ ceny Měna Druh sazby
Knihovna děti, studenti, ZTP roční poplatek   0 60,00 80,00 80,00   Bez daně Nulová
Knihovna dospělý roční poplatek   0 120,00 140,00 140,00   Bez daně Nulová
Laminace A3   0 36,00 37,80 38,00   S daní Základní
Laminace A4   0 17,00 17,85 18,00   S daní Základní
Laminace A5   0 15,00 15,75 16,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 oboustranně RGB   0 24,00 25,20 26,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 jednostranně RGB   0 12,00 12,60 13,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 oboustranně ČB   0 6,00 6,30 7,00   S daní Základní
Tisk/kopie A3 jednostranně ČB   0 5,00 5,25 6,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 oboustranně RGB   0 12,00 12,60 13,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 jednostranně RGB ks 0 10,00 10,50 11,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 oboustranně ČB   0 5,00 5,25 6,00   S daní Základní
Tisk/kopie A4 jednostranně ČB   0 3,00 3,15 4,00   S daní Základní
Přidat Scan a tisk dokumentu A4 ks     15,00 15,00   S daní Základní
Přidat Scan a tisk dokumentu A3 ks     20,00 20,00   S daní Základní