Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Projekty, dotace » Projekty v realizaci

Projekty v realizaci

Oprava kapličky sv. Maří Magdalény - Náměstí

Doba realizace: Duben - září 2019

Projektant: Arch. Miloslav Hanzl, 2017, ohláška

Zhotovitel stavby: AKANT ART, v. o. s.

Realizace akce: 5/2019 - 9/2019

Náklady akce: 780 154,- bez DPH

Dotace: Získána dotace ze Středočeského kraje

Předmětem obnovy je kompletní rekonstrukce kapličky sv. Maří Magdalény na Náměstí. Kaplička vykazuje statické poruchy, bude nutno ji stabilizovat. Dále nás čeká oprava omítek, výplní, zastřešení, nové řešení odvodnění a odvlhčení soklu.

Přínosy akce:

  • Oprava chátrající kulturní památky, která je dominantou Náměstí.

Přílohy

Splašková kanalizace ul. Javorová, Břízová, Topolová

Doba realizace: Duben - září 2019

Projektant: Meritum Kladno - projekce s. r. o.,  vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: Petr Kožený, s. r. o.

Dokončení stavby: podzim 2019

Náklady akce: 7,5 mil. vč. DPH

Investorem akce jsou Vodárny Kladno - Mělník, město Buštěhrad se na spolufinancování podílí ze 40%.

- termín předání staveniště: 8. 4. 2019

- termín zahájení prací: 16. 4. 2019 (před zahájením prací bude probíhat geodetické vytýčení trasy realizované kanalizace a vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí)

- Předpokládaný časový harmonogram parcí na stokách:

Stoka A - 16. 4. - 7. 6. 2019

Stoka C - 8. 6. - 8. 7. 2019

Stoka B - 9. 7. - 7. 8. 2019

Stoka D - 8. 8. - 25. 8. 2019

Přípojky - v průběhu stavby.

 

Kontakty:

Jednatel: Petr Kožený, tel. 602 326 261, email: petr.kozeny@petrkozeny.cz

Odpovědný stavbyvedoucí: Matěj Smitka, tel. 602 662 203, email. smitka@petrkozeny.cz

Vedoucí stavební čety: Jan Kuboušek

Přílohy

Operační program zaměstnanost - pracovník knihovny a infocentra 2

Doba realizace: 2019 - 2022

V roce 2019 získalo město Buštěhrad další grant z Operačního programu Zaměstanost na projekt s názvem: "Pracovník knihovny a infocentra 2", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010329, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Trvání projektu je tři roky.

Poskytnutá dotace celkem (průběžně do 9/2020): 1 374 840,- Kč (t. j. 95% z celkových nákladů)

Spoluúčast města: 72 360,- Kč (t. j. 5% z celkových nákladů)

Klíčovou aktivitou je podpora vytváření nových pracovních míst pro zájemce o zaměstnání (prioritně také pro osoby se zdravotním handicapem, sociálně vyloučené, matky na rodičovské dovolené či s jinak ztíženou možností zaměstnání). Cílem projektu bylo vytvoření jednoho pracovního místa, děleného na dva půl úvazky, pro dvě osoby z cílové skupiny. Jejich náplň práce by měla obsahovat práci v knihovně/infocentru, propagaci města, prezentaci akcí města, práci s webem města (umísťování fotografií a textů, pozvánek na akce, spolupráce s jinými médii), pořizování fotografií z akcí města, dále komunikaci s návštěvníky (alespoň v jednom světovém jazyce), vyhledávání místních zajímavostí, vytvoření souboru regionální literatury v knihovně, vytváření kulturního programu knihovny a infocentra (přednášky, výstavy, soutěže a workshopy), spolupráci s místními spolky, s jinými knihovnami, a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, apod.

Podpořenými osobami jsou pracovnice našeho Turistického informačního centra infocentra, Venuše Al-Ali a Veronika Heidenreichová.

Logo Operačního programu zaměstnanost

Operační program zaměstnanost - pracovník knihovny a infocentra

Doba realizace: 9/2017 - 9/2020

V roce 2017 získalo město Buštěhrad grant z Operačního programu Zaměstanost na projekt s názvem: "Pracovník knihovny a infocentra", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006924, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Trvání projektu je tři roky.

Poskytnutá dotace celkem (průběžně do 9/2020): 1 374 840,- Kč (t. j. 95% z celkových nákladů)

Spoluúčast města: 72 360,- Kč (t. j. 5% z celkových nákladů)

Klíčovou aktivitou je podpora vytváření nových pracovních míst pro zájemce o zaměstnání (prioritně také pro osoby se zdravotním handicapem, sociálně vyloučené, či s jinak ztíženou možností zaměstnání). Cílem projektu bylo vytvoření jednoho pracovního místa, děleného na dva půl úvazky, pro dvě osoby z cílové skupiny. Jejich náplň práce by měla obsahovat práci v knihovně/infocentru, propagaci města, prezentaci akcí města, práci s webem města (umísťování fotografií a textů, pozvánek na akce, spolupráce s jinými médii), pořizování fotografií z akcí města, dále komunikaci s návštěvníky (alespoň v jednom světovém jazyce), vyhledávání místních zajímavostí, vytvoření souboru regionální literatury v knihovně, vytváření kulturního programu knihovny a infocentra (přednášky, výstavy, soutěže a workshopy), spolupráci s místními spolky, s jinými knihovnami, a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, apod.

Podpořenými osobami jsou pracovnice našeho nově vznikajícího infocentra, Helena Blesková a Hedvika Servusová.

Logo Operačního programu zaměstnanost

Operační program zaměstnanost - Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Doba realizace: 11/2017 - 9/2020

V roce 2017 se město Buštěhrad stalo partnerem Otevřené společnosti, o. p. s., která je příjemcem grantu z Operačního programu Zaměstanost na projekt pod názvem "Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR",  registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006312 , prioritní osa OPZ: 1 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech. Trvání projektu je tři roky.

Dalšími partnery projektu jsou Fórum 50%, o. p. s. a město Třebíč. Finanční spoluúčast města Buštěhradu je zde nulová.

Klíčovými aktivitami jsou především tyto činnosti:

  • spolupráce při sběru podkladů pro genderovou analýzu strategických dokumentů, procesů a služeb, i úřadu, spolupráce při sběru dat
  • zapojení do tvorby a implementace akčních plánů
  • organizace setkání s veřejností na téma exekuce
  • organizace setkání s veřejností na téma diskusí nad projekty - většinou se bude jednat o projekty revitalizace veřejného prostoru (aktuálně: ulice Tyršova, ulice Kladenská, náměstí U Macíků)
  • pojmenování aktuálních problémů občanů, prezentace jejich názorů, zjištění jejich reálných potřeb, zapojení do rozhodování, nalezení možných řešení problémů.
  • účast zástupců partnerů na mezinárodním semináři a další.

Logo Operačního programu zaměstnanost