Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Projekty, dotace » Projekty v realizaci

Projekty v realizaci

Operační program zaměstnanost - Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Doba realizace: 11/2017 - 9/2020

V roce 2017 se město Buštěhrad stalo partnerem Otevřené společnosti, o. p. s., která je příjemcem grantu z Operačního programu Zaměstanost na projekt pod názvem "Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR",  registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006312 , prioritní osa OPZ: 1 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech. Trvání projektu je tři roky.

Dalšími partnery projektu jsou Fórum 50%, o. p. s. a město Třebíč. Finanční spoluúčast města Buštěhradu je zde nulová.

Klíčovými aktivitami jsou především tyto činnosti:

  • spolupráce při sběru podkladů pro genderovou analýzu strategických dokumentů, procesů a služeb, i úřadu, spolupráce při sběru dat
  • zapojení do tvorby a implementace akčních plánů
  • organizace setkání s veřejností na téma exekuce
  • organizace setkání s veřejností na téma diskusí nad projekty - většinou se bude jednat o projekty revitalizace veřejného prostoru (aktuálně: ulice Tyršova, ulice Kladenská, náměstí U Macíků)
  • pojmenování aktuálních problémů občanů, prezentace jejich názorů, zjištění jejich reálných potřeb, zapojení do rozhodování, nalezení možných řešení problémů.
  • účast zástupců partnerů na mezinárodním semináři a další.

Logo Operačního programu zaměstnanost

Operační program zaměstnanost - pracovník knihovny a infocentra

Doba realizace: 9/2017 - 9/2020

V roce 2017 získalo město Buštěhrad grant z Operačního programu Zaměstanost na projekt s názvem: "Pracovník knihovny a infocentra", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006924, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Trvání projektu je tři roky.

Poskytnutá dotace celkem (průběžně do 9/2020): 1 374 840,- Kč (t. j. 95% z celkových nákladů)

Spoluúčast města: 72 360,- Kč (t. j. 5% z celkových nákladů)

Klíčovou aktivitou je podpora vytváření nových pracovních míst pro zájemce o zaměstnání (prioritně také pro osoby se zdravotním handicapem, sociálně vyloučené, či s jinak ztíženou možností zaměstnání). Cílem projektu bylo vytvoření jednoho pracovního místa, děleného na dva půl úvazky, pro dvě osoby z cílové skupiny. Jejich náplň práce by měla obsahovat práci v knihovně/infocentru, propagaci města, prezentaci akcí města, práci s webem města (umísťování fotografií a textů, pozvánek na akce, spolupráce s jinými médii), pořizování fotografií z akcí města, dále komunikaci s návštěvníky (alespoň v jednom světovém jazyce), vyhledávání místních zajímavostí, vytvoření souboru regionální literatury v knihovně, vytváření kulturního programu knihovny a infocentra (přednášky, výstavy, soutěže a workshopy), spolupráci s místními spolky, s jinými knihovnami, a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, apod.

Podpořenými osobami jsou pracovnice našeho nově vznikajícího infocentra, Helena Blesková a Hedvika Servusová.

Logo Operačního programu zaměstnanost