Buštěhradský zámek

Barokní zámek s klasicistní kaplí je nejvýznamnější památkou Buštěhradu. V minulých desetiletích zámek velmi chátral. Od července roku 2003 byl ve vlastnictví města Buštěhradu. V roce 2010 byly dvě třetiny zámku převedeny do majetku Středočeského kraje a západní křídlo zůstalo městu. Zde probíhá jeho postupná rekonstrukce, která již je téměř dokončena. Obnoven a zpřístupněn je od roku 2012 rovněž rozsáhlý zámecký park.

Na webu RTV+ si můžete pustit video "Dvě tváře zámku Buštěhrad", které pojednává o situaci, v níž se zámek ocitl v důsledku kauzy bývalého hejtmana Davida Ratha.

Rekonstrukce zámku chronologicky

Rok 2023

 • probíhá poslední etapa obnovy prostor ve středním křídle pro potřeby MěÚ, hotova by měla být do konce roku 2023. V 1. patře vznikne nová zasedací a obřadní síň - budou zde restaurovány cenné nástěnné malby z 18. století. Ve 2. patře vznikne nová kancelář pro MěÚ.
 • probíhá oprava havarijních sklepů
 • dokončuje se prováděcí projekt pro východní zámecké křídlo, v červnu se plánuje výběrové řízaní na dodavatele stavby.
 • dokončena je studie rekonstruce středního křídla, a v letošním roce bude hotov i projekt pro stavební povolení.

Rok 2022

Skrýt

 • V letošním roce pokračuje rekonstrukce prostor s nástěnnými malbami nad infocentrem s podporou středočeského grantu (500 tis.) a PZAD MK (700 tis. Kč).
 • probíhá restaurátorský průzkum (MgA. Magdaléna Rečová) a rozšířený stavebně historický průzkum (Mgr. Miroslav Kovář, PhD.). 
 • na konci roku jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace do výše 40 000 000,- Kč z programu Obnova brownfieldů pro podnikatelské využití (MPO). Východní zámecké křídlo by mělo být zrekonstruováno pro soukromou základní školu Heuréka.
 • Také jsme podali předběžnou žádost o dotaci 80 000 000,- Kč na rekonstrukci středního křídla - dotace IROP - ITI - PMO 4.1.1. Oprava kulturních památek k jejich využití v cestovním ruchu. Cílem projektu je dát smysluplnou náplň střednímu zámeckému křídlu a obnovit některé těžce poškozené, ale pozoruhodné zámecké interiéry. Dále město chce vybudovat expozici o městě, která zde dosud chybí, včetně informací o dominantě města - bývalém buštěhradském hradě, přesunout sem Muzeum Oty Pavla, nabídnout další výstavní prostory Lidickému památníku, a zprovoznit velký zámecký sál, který by pro společenské a kulturní akce využívalo nejen město a turisté, ale i příspěvkové organizace města (ZŠ, MŠ a ZUŠ) a spolky (kterých je v Buštěhradě přes 20).

Rok 2021

Skrýt

 • v roce 2021 se kvůli covidové situaci i nedostatku financí stavba zastavila, byla vybudovaná pouze nová elektropřípojka pro východní a střední křídlo.
 • Obdrželi jsme však grant ze Středočeského kraje na restaurátorský, stavebně historický a dendrochronologický průzkum prostor ve středním křídle.

Rok 2020

Skrýt

 • v roce 2020 pokračuje stavba nad infocentrem. V roce 2019 při bourání příčky byly nalezeny na stropě v 1. patře historické výmalby (klasicistní nebo z 19. století). Při tom v původní projektové dokumentaci je navrženo stržení původního stropu a vybudování nového. Z tohoto důvodu (a také z důvodu potíží spojených s koronavirovou krizí) byla stavba na jaře 2020 zastavena – je potřeba vypracovat nové stavebně technické řešení takové, aby strop mohl být zachován. Zároveň pokračoval restaurátorský průzkum v místnosti (provádí MgA. Magdaléna Rečová) při kterém byly nalezeny pozoruhodné malby architektury z období kolem roku 1750. Zdá se, že jde o velmi významný nález z doby vévody Klemeta Františka - v místnosti mohly být vymalovány pohledy na zámky ve vlastnictví Toskánských vévodů, jako je tomu i na některých jiných jejich sídlech (Červené Poříčí).
 • na restaurování těchto maleb letos podáváme žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK.

Rok 2019

Skrýt

 • v roce 2019 jsme vysoutěžili dodavatele na další etapu stavby - pokračování obnovy prostor středního křídla pro potřeby MěÚ, tedy 1. a 2. patro nad infocentrem. Dodavatelm se stala firma Archatt památky, Třebíč. Začala obnova 1. patra nad infocentrem.

Rok 2018

Skrýt

 • Na začátku roku dochází k historické události - zámek s parkem se navrací po téměř osmi letech do vlastnictví města Buštěhrad. Přestože obnova zámku nebude jednoduchá ani rychlá, a také získávání finančních prostředků bude náročné, domníváme se, že město zámecké prostory využije nejlépe.
 • Nyní jsme ve fázi prvotní studie využití a dotačních analýz. Budoucí náplň zámku ještě není zcela specifikována. Již nyní však víme, že zde chceme umístit prostory pro některé naše spolky (Junák, ochotnické divadlo KIX), a obnovit velký společenský sál se zázemím pro koncerty, plesy, a další akce. O budoucí kráse opraveného zámku si můžeme zatím učinit představu ze studentských projektů, které byly v minulých letech vypracovány studenty FA ČVUT Praha.
 • Záchranu zámku podporuje také náš multižánrový open air festival Bushfest, který se koná 26. 5. 2018 v zámecké zahradě.
 • Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení replik historických svítidel do sálu ve 2. patře západního křídla. Vyrobí je věhlasné buštěhradské pasířství Houska a Douda.
 • V červnu bylo otevřeno nové infocentrum s kavárnou v přízemí středního křídla.
 • Pro rok 2018 jsme opět žádali Středočeský kraj o dotaci 500 000,- Kč
 • Nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci na obnovu východního křídla (Zámek Buštěhrad, obnova východního křídla pro praktickou školu a ŠPZ (ing. Arch. Petr Kouřimský, 10/2018). a na tuto akci získali stavbení povolení. Prostřednictvím projektu mělo vzniknout unikátní partnerství veřejného a soukromého sektoru, jež umožní efektivnější začleňování hendikepovaných žáků a studentů do běžné výuky, či usnadní jejich přechod k samostatnému způsobu života. Pro účely realizace bylo navázáno dlouhodobě udržitelné partnerství mezi Městem Buštěhrad a školou Slunce o.p.s., díky kterému se měla rozšířit inkluzní kapacita škol ve vymezené oblasti. Rozpočet na obnovu východního křídla je cca 50 mil. kč. S tímto projektem jsme podali žádost o dotaci z IROP, výzvy 86 - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Bohužel jsme ale neuspěli.

Rok 2017

Skrýt

 • V roce 2017 se udály věci zcela zásadní pro budoucnost zámku. Objevili se ukrajinští investoří, kteří měli zájem o koupi krajské části zámku a parku, a plánovali vybudovat zde luxusní hotel pro zahraniční klienty.
 • V zastupitelstvu města probíhaly intenzivní diskuse o tom, zda takový záměr může být pro město přínosem, a především, zda lze vůbec investorovi, o němž mnoho nevíme, důvěřovat. Vždyť záměr přebudovat zámek na hotel zde již jednou byl - v 90. letech 20. století, kdy vlastníkem byla společnost Petersburg s. r. o. Jak tento záměr tehdy dopadl již víme. Další nejistotu budila představa koexistence Městského úřadu, knihovny a další občanské vybavenosti v jednom areálu se soukromým subjektem, i skutečnost, že by město nebylo vlastníkem parku, kde se při tom koná řada společenských a  kulturních akcí, a na jehož zachování pro potřeby veřejnosti nám velmi záleží. Většina zasupitelů nakonec dospěla k názoru, že větším přínosem pro město bude, když se zámek navrátí do jeho vlastnictví, přestože obnova jistě nebude snadná. Tento názor podpořila i veřejná diskuse s občany na toto téma.
 • Město tedy požádalo Středočeský kraj o bezúplatný převod zámku s parkem zpět do majetku města. Tato transakce se pak uskutečnila na přelomu roku 2017 - 2018.
 • Mezitím, na podzim 2017, začaly práce na rekonstrukci prostor v přízemí hlavního křídla na městské incocentrum s kavárnou. Na tuto akci jsme získali z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje dotaci 500 000,- Kč.

Rok 2016

Skrýt

Stavební práce na zámku – co se chystá

 • Chystáme se dokončit úsek fasády směrem do parku, tedy pouze části, která je v majetku města, což je šest okenních os.
 • Chystáme se v knihovně zprovoznit Informační centrum
 • Bude zbývat dokončit několik místností ve středním křídle za schodištěm, které městu také ještě patří (tak zvaná „čtyři okna“). Na tuto akci máme hotový projekt od firmy ARIA s. r. o. (tehdejší „krajští“ projektanti), který však není dostačující a bude třeba ho zrevidovat. Poté vyhlásíme výběrové řízení na další etapu obnovy.
 • Chystáme se na jaře osadit záhon přilehlý k arkádám při vstupu do knihovny a MěÚ – podle návrhu Vladimíra Arnošta, studenta Zahradnické fakulty v Lednici. Budou obnoveny i treláže s popínavými rostlinami, které jsou vidět na archivních fotografiích zámku z 30. let.
 • Chystáme se dokončit interiér zámeckého sálu, který je zatím zcela holý.
 • V rámci akce „přechod a chodník u kostela“ máme v plánu předláždit a upravit plochu před zámeckou kaplí při vstupu do zámeckého areálu

Dotace

Pro rok 2016 město Buštěhrad požádalo o další dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK.

Rok 2015

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Opět byly obnoveny stavební práce na zámku – do konce roku se podařilo dokončit rekonstrukci přízemí, a přestěhovat do nových prostor Městskou knihovnu.
 • Zároveň byla dokončena dvorní fasáda a fasáda do Revoluční ulice, i oprava spojovacího krčku mezi zámkem a kaplí. Po mnoha desetiletích tak můžeme vidět z Revoluční ulice krásně opravené zámecké průčelí

Dotace

Pro rok 2015 město Buštěhrad obdrželo dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK 600 000,- Kč, a 80 000,- Kč na novou knihovnu z Fondu památek a kultury Středočeského kraje.

Současný stav krajské části zámku

V krajské části zámku ze zatím neděje nic. Byli zde různí zájemci (Francouzi, kteří jej chtěli využít pro mezinárodní kulinářskou školu, Rusové ...), žádný z partnerů se však doposud nejevil jako důvěryhodný a perspektivní. Důležité je, že objekt má novou střechu, takže snad nějaký čas ještě vydrží, než se vhodný záměr pro využití najde.

Rok 2014

Skrýt

 • 28. 2. 2014 se dočkaly svého slavnostního otevření nově zrekonstruované prostory Městského úřadu v 1. a 2. patře západního zámeckého křídla. To představuje významný mezník ve snaze o obnovu zámku – do mnoho desetiletí chátrajícího zámku se totiž alespoň zčásti vrací život, nové prostory užívá samospráva města i veřejnost, najednou se myšlenka celkové rekonstrukce zámku již nezdá být tak nereálnou, jako ještě před pár lety.
 • Další stavební práce v tomto roce pokračovaly jen pomalu – v přízemí zámku.

Dotace

Pro rok 2014 město Buštěhrad obdrželo dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK.

Rok 2013

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Práce započaly už koncem roku 2012 a v roce 2013 na celém objektu západního křídla zámku, zejména však na prvním a druhém patře budovy, kde měl sídlit Městský úřad.
 • Pro možnost přestěhovat Městský úřad do nově zrekonstruovaných prostor zámku bylo potřeba vyjasnit majetkové poměry a vyspecifikovat řešení bezpečného přístupu a příjezdu k Městskému úřadu na zámku. Nádvoří zámku je ve vlastnictví Středočeského kraje. Byla podepsána Smlouva o výpůjčce, na jejímž podkladě dostal Městský úřad povolení k umístění dočasné stavby - parkoviště, přístupové cesty a chodníku za výše uvedeným účelem.
 • Dne 6. 5. 2013 se konal na zámku Den otevřených dveří. Hojná účast cca 300 občanů svědčila o jejich velkém zájmu.

Rekonstrukce zámecké zahrady

Součástí rekonstrukce středočeské části zámku Buštěhrad byla i nová úprava zámecké zahrady. Tato úprava byla započata již v roce 2011 a dokončena koncem roku 2012. Již do této rekonstrukce bohužel zasáhlo zatčení pana Ratha. Stavba byla zastavena rozhodnutím rady kraje, takřka před dokončením a hrozilo, že v tomto stavu již zůstane. Starostka města vešla v jednání v červnu 2012 s tehdejší novou hejtmankou Ing. Zuzanou Moravčíkovou. Výsledkem bylo konkrétní ujednání o dokončení rekonstrukce zámecké zahrady do provozuschopného stavu a příslib, že Město Buštěhrad bude moci tuto zahradu provozovat. Nikoliv jednoduchá situace v době, kdy se všichni obávali pokračovat v jakékoliv stavbě, započaté panem hejtmanem 27. července 2013 byla veřejnosti zámecká zahrada zpřístupněna a dána do užívání Městu Buštěhrad na základě Dohody o užívání, uzavřenou mezi Městem Buštěhradem a Středočeským krajem.

Dotace

Pro rok 2013 město Buštěhrad obdrželo dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje ve výši 8 mil. Kč (tehdy to ještě vypadalo, že krajská část zámku bude hotová dříve, než městská), z rozpočtu města byla rekonstrukce financována částkou 2 mil Kč a z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury částkou 400 000,- Kč.

Rok 2012

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Byl upraven projekt na západní křídlo zámku v souvislosti s představeným úmyslem zahájení rekonstrukce celého objektu zámku Středočeským krajem. Některé práce byly z bohužel úsporných důvodů zredukovány (barevné výmalby, restaurátorské práce, byl zrušen byt správce, atd.)
 • Byla vypracována Dohoda o partnerství mezi městem Buštěhradem a Středočeským krajem, na jejímž základě byly vyspecifikovány vzájemné potřeby, povinnosti a synergie v rámci výstavby a rekonstrukce u obou investorů.
 • Započaly také práce na interiéru v přízemí západního křídla zámku.

Dotace

Pro rok 2012 město Buštěhrad obdrželo dotaci z fondu pro rozvoj měst a obcí Středočeského kraje ve výši 2 mil. Kč, z rozpočtu města byla rekonstrukce financována částkou 2 mil. Kč a z Ministerstva kultury z fondu programu záchrany architektonických památek částkou 820 000,- Kč. Rekonstrukce části zámku, (středního traktu a východního křídla), které je ve vlastnictví Středočeského kraje byla v průběhu roku 2012 zastavena. K dokončení byla připravena pouze zámecká zahrada.

Rok 2010 - 2011

Skrýt

 • V roce 2010 byly dvě třetiny zámku a park předány Středočeskému kraji. Západní křídlo zůstalo v majetku města. Tehdejší hejtman David Rath měl se zámkem velkorysé záměry – chtěl ze zámku učinit tzv. „Středočeský Žofín“. Měl zde být sál a zázemí pro plesy a další kulturní a společenské akce, galerie, restaurace a další provozy. Rekonstrukce měla být hrazena z evropské dotace.
 • V dubnu 2010 byla vytvořena Základní architektonická koncepce obnovy (GIRSA-AT), kterou schválili památkáři, a podle které měl kraj při rekonstrukci postupovat.
 • Po korupční aféře hejtmana však byla rekonstrukce zastavena bezprostředně před započetím prací. To mělo za následek, že Kraj o evropské peníze na rekonstrukci ani nepožádal – což se ukázalo být osudným pro další získávání financí - v dalším programovém období Evropská unie na běžné památky již nepřispívá.
 • Během korupční aféry se stal Buštěhrad cílem senzacechtivých novinářů i turistů, spekulovalo se o „ošizených krovech“ a únicích finančních prostředků při předchozích opravách. Nic z toho však nebyla pravda. Posléze se v médiích ustálil realistický obraz zámku jakožto oběti Rathovy kauzy – rekonstrukce zámku byla dobrým a potřebným záměrem, který byl zbytečně zmařen.
 • Buštěhradská veřejnost adresovala Středočeskému kraji petici, kde ho vyzývala, aby se k problému zámku postavil čelem a od rekonstrukce neupouštěl http://www.petice24.com/zamek_bustehrad , http://praha.idnes.cz/petice-za-zachranu-zamku-bustehrad-dtx-/praha-zpravy.aspx?c=A120623_1795981_praha-zpravy_kvi .  Výzva však vyslyšena nebyla.

Stavební práce na zámku

 • V roce 2010-2011 pokračovala rekonstrukce západního křídla v majetku města. Rekonstrukce postupovala zejména v 1. patře, kde se měly nacházet provizorní zmenšené prostory pro Městský úřad tak, aby se úřad mohl urychleně přestěhovat a neblokoval prostory v Mateřské škole
 • Posléze však bylo rozhodnuto opravit dohromady první i druhé patro, takže k rychlejšímu a úspornému přestěhování úřadu nedošlo.
 • Kraj však stihnul krásně opravit zámecký park.

Dotace

Město Buštěhrad obdrželo dotaci z ministerstva kultury pro rok 2011 z programu záchrany architektonických památek ve výši 1.575 000,-Kč.

Rok 2007 - 2009

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Podle vybrané varianty studie byl vypracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci západního křídla. (GIRSA AT, s.r.o.). Po získání stavebního povolení započala rekonstrukce západního křídla, která trvala až do roku 2015.
 • Obnova s sebou nesla řadu úskalí, v takových případech obvyklých - po rozkrytí stropních konstrukcí bylo například zjištěno, že stropy byly zřejmě již v době svého vzniku (v klasicismu) poddimenzovány, což si vyžádalo úpravy v projektu i vícenáklady.
 • Opravy pokračovaly v závislosti na přísunu finančních prostředků

Rok 2006

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Po celý rok pokračují opravy zámeckých krovů a střech.
 • Byla dokončena studie na další etapu obnovy (GIRSA AT, s.r.o.), která ve dvou variantách řeší umístění Městského úřadu, informačního centra a správcovského bytu do západního zámeckého křídla. V rámci projektové přípravy byla rovněž provedena inventarizace umělecko-řemeslných prvků.
 • Na podzim proběhla prohlídka zámku pro veřejnost - zájem o ni byl nad očekávání velký.

Dotace

Pro rok 2006 obdrželo město na opravu zámku dotaci 2,5 mil. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a 180 000,- Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.

Rok 2005

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • Na jaře dospěla do zdárného konce oprava cenného barokní krovu sálu. Sál a navazující boční partie bočních křídel dostaly novou taškovou střechu, opraveny byly též římsy, boční fasády středního rizalitu a klempířské prvky.
 • V dubnu byla dokončena projektová dokumentace na další etapu obnovy (GIRSA AT, s.r.o.), na podzim pak bylo na jejím základě vydáno stavební povolení.
 • Listiny, které se v minulém roce našly v krovu, byly ve Sládečkově vlastivědném muzeu odplísněny a čekají na prohlédnutí archivářem.
 • IREAS - Institut pro strukturální politiku - vypracoval pro město podrobnou studii proveditelnosti záměru obnovy zámku. Studie dopadla dobře - i přesto, že větší část funkcí umístěných do zámku bude nevýdělečná, je náš záměr celkem dobře proveditelný. Zámek má totiž výbornou polohu vzhledem ku Praze, Kladnu i letišti, takže o prostory vyhrazené pro tzv. Centrum pro vědu a výzkum (něco jako školící centrum), které město nabídne k pronájmu v jednom křídle, by měl být značný zájem. Navíc vzniknou nová pracovní místa.
 • Na podzim proběhlo úspěšně výběrové řízení na další etapu obnovy - opravu všech krovů a střech jak hlavního křídla, tak i obou křídel bočních + záchranné zajištění hlavního portálu se sochami (směrem do parku). Zvítězila firma Haniš z Českého Krumlova, která úspěšně pracovala již na předchozí etapě, a která měla mimo jiné zdaleka nejlepší odborné předpoklady ze všech uchazečů.
 • Od října probíhají opravy dalších částí krovů a střech hlavního křídla.

Zámecký park

V dubnu zorganizovalo OS Buštěhrad sobě ve spolupráci s Technickými službami města brigádu na úklid spodní části zámeckého parku od brány až k letnímu kinu. Osazeno bylo několik laviček a tato část parku byla zpřístupněna veřejnosti. V prosinci započaly Technické služby s dalším mýcením křoví v partiích okolo letního kina.

Dotace

Pro rok 2005 obdrželo město na opravu zámku dotaci 3,9 mil. Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR.

S novou studií proveditelnosti obnovy zámku jsme zažádali i o grant z Norska a EU, z něhož by byla možnost získat finance na postupnou obnovu celého zámku. Kdybychom uspěli v nejbližší době, tedy v ideálním případě, mohl by být celý zámek opraven a plně funkční do roku 2012 - ovšem pravděpodobně neuspějeme ihned, spíše si něco slibujeme až od některého z dalších kol podávání žádostí neboť konkurence je pochopitelně velká. Alespoň však vize obnovy začíná vypadat reálně. Aktuální odborný odhad nákladů na celkovou rekonstrukci zámku, který je rovněž součástí studie, se pohybuje okolo 200 milionů Kč, což je sotva polovina počátečních odhadů.

Rok 2004

Skrýt

Stavební práce na zámku

 • V březnu 2004 byla úspěšně dokončena první etapa zajištění havárie ve střední části hlavního křídla. Práce provedla v nesnadných podmínkách firma pana Haniše z Českého Krumlova. Byly podepřeny propadlé a ohrožené konstrukce hlavního sálu z přízemí až do úrovně krovu a vše bylo ošetřeno tak, že zde již nehrozí zřícení.
 • V dubnu 2004 byl vypracován projekt pro stavební povolení na statické zajištění střední části hlavního zámeckého křídla (tj. přes zimu podchycená havárie) včetně opravy krovu a střechy.
 • Po vydání stavebního povolení začaly v srpnu další stavební práce - statické zajištění střední části hlavního zámeckého křídla. Tato etapa zahrnuje znovupostavení zřícené příčné zdi sálu, opravy proražených kleneb přízemí a stropů 1. a 2. patra, stažení celé konstrukce hlavního sálu, opravu barokního mansardového krovu a střechy středního rizalitu včetně hromosvodu, a dále kompletní záchrannou výdřevu ostatních prostor hlavního křídla.
 • Opravy střední části hlavního křídla pokračovaly i na podzim a v zimě. Byla znovu postavena zřícená příčná zeď sálu a proveden ztužující věnec. Byly opraveny klenby přízemí.
 • Opravoval se i mansardový krov - zdravé prvky byly ponechány na místě, poškozené nahrazeny formou kopie. Pomocí jeřábu bylo nahoru dopraveno několik nových masivních vazných trámů, které se podvlékly pod původní krov.
 • Zajímavostí je nález starých listin v zazděném výklenku. Jejich původ i stáří určí odborníci, odhaduje se ale na více než 100 let.

Zámecký park

Technické služby MěÚ Buštěhrad vyřezaly křoví a nálety na nádvoří, vyvezly odpadky, kterými byly zčásti zavaleny sklepy a přízemí zámku, a zajistily ho proti nezvaným návštěvníkům. Čištění parku pokračovalo opět v období vegetačního klidu na konci roku. Bude rovněž vypracován projekt na obnovu parku a zažádáno o dotaci na tento účel.

Dotace

Pro rok 2004 obdrželo město na opravu zámku dotaci 2 mil. Kč z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR a 400 000 Kč od Krajského úřadu.

Pro rok 2005 a 2006 bylo v květnu 2004 zažádáno o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví (jednalo by se o desítky milionů korun).

Na Ministerstvu pro místní rozvoj bylo zažádáno o dotaci na přípravu projektu regenerace zámku pro tzv. Společný regionální operační program (SROP). Prostřednictvím tohoto programu jsou v budoucnu dosažitelné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Protože se žádost prozatím týká jen projektů realizovatelných do roku 2008, byla jako priorita (po statickém zajištění celého objektu) stanovena obnova hlavního sálu s přístupem a příslušenstvím. V ideálním případě by to znamenalo, že zhruba do čtyř let by město mohlo používat restaurovaný sál.

Dokumentace obnovy

Od prosince 2003 do března 2004 probíhalo prozatímní statické zajištění havárie ve střední části hlavního křídla; poté bylo teprve možno se zde relativně bezpečně pohybovat a provést další průzkumy vedoucí ke vzniku projektu pro stavební povolení - Buštěhrad zámek - statické zajištění středního rizalitu a záchranná výdřeva - (3.2004, GIRSA AT, s.r.o., Arch. M. Hanzl, Ing. M. Svoboda), podle kterého bylo postupováno v roce 2004 s využitím získaných dotací spolu s prostředky z rozpočtu města.

Rok 2003

Skrýt

Zámek vydražen do vlastnictví města - červenec 2003

Zámek Buštěhrad vydražilo Město Buštěhrad do svého vlastnictví 16. 7. 2003 za 2,2 mil. Kč. Soudní dražba byla nařízena proto, že původní majitel - firma Petersburg s. r. o. - se dostala do platební neschopnosti a jeden z jejích věřitelů požádal soud o soudní exekuci majetku firmy, aby jeho pohledávka mohla být uspokojena.

Provizorní oprava střech - listopad 2003

Okamžitě po získání zámku město napřelo všechny síly k započetí základního statického zajištění. Objekt byl celkově v havarijním stavu, střešní krytina poškozená, do všech křídel na mnoha místech zatékalo.

Nejhůře na tom byla střední část hlavního křídla, a to bohužel právě v místech Dienzenhofferova sálu. Vlivem zatékání uhnila zhlaví vazných trámů i další dřevěné prvky bedněného omítaného stropu. Celá konstrukce se propadla, přičemž s sebou strhla jednu z bočních nosných stěn a vše se zřítilo až do přízemí včetně několika polí plackových kleneb. Nad tím zůstal viset původní mansardový krov. To vše bylo pak po několik let vystaveno povětrnosti.

V roce 2003 bylo vše již v takovém stavu, že nebylo jisté, zda konstrukce přežijí ještě další zimu, či dokonce nejbližší silný vítr. Akutně zde tedy hrozila ještě mnohem rozsáhlejší destrukce.

V listopadu 2003 jsme obdrželi dotaci 90 000 Kč z rezervy Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Za tyto prostředky byly provizorně opraveny děravé střechy, aby do zámku dále nezatékalo (kromě havárie ve střední části hlavního křídla).

Dokumentace obnovy

V říjnu 2003 byly zpracovány následující dokumenty: Koncepce prvotní záchrany (9.2003, GIRSA AT, s.r.o.), a v rámci ní Statické zajištění konstrukce krovu střední části - (9.2003, Ing. M. Svoboda, Sdružení statiků, Týnská 7, Praha 1) - proveden průzkum a návrh prozatímního statického zajištění havárie ve střední části hlavního křídla. Zároveň byl konstatován celkově havarijní stav celého zámku.

Koncepce prvotní záchrany je základním materiálem, podle kterého bude v budoucích letech postupováno tak, aby byl postupně staticky zajištěn celý zámek.

Na základě těchto materiálů město žádalo o finance z Havarijního fondu MK a Fondu obnovy památek Středočeského kraje.