Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Buštěhrad stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

čl. I
Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  1. jednostranná: 2,- Kč
  2. oboustranná: 4,- Kč
 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

  1. jednostranná: 4,- Kč
  2. oboustranná: 7,- Kč
 3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný):

  jedna stránka: 2,- Kč

 4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinné uhradit.

čl. II
Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III
Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 10,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 2000,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

čl. V
Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města vedený u České spořitelny, a. s., č. ú. 388 172 369 / 0800.
 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2021.
 5. Sazebník byl schválen starostkou města dne 15. ledna 2021.
 

V Buštěhradě dne: 15. ledna 2021

Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka