Vydání matričního dokladu

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu (rodný, oddací nebo úmrtní list) zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad vydat jeho druhopis.

Kdo a za jakých podmínek

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úředním potřebu státních orgánů,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Jak a kam se obrátit

S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Co musíte předložit

  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
  • případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu

Poplatky, termíny

Poplatky

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300 Kč v hotovosti, po domluvě lze složenkou.

Vydání vícejazyčného standardního formuláře se hradí poplatek 100 Kč.