Stížnosti a petice

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. n/ zákona) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje starosta/starostka města Buštěhradu pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance Městského úřadu Buštěhrad.

Petice

Zásady pro podávání a vyřizování petic a stanovení jejich povinných údajů je upraveno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v plném znění.

Ten, kdo se domnívá, že je porušováno jeho právo nebo právo kohokoli jiného, má zákonné právo sám nebo společně s jinými obracet se na město Buštěhrad se žádostmi, návrhy a stížnostmi v rámci ochrany oprávněných a zákonem chráněných veřejných nebo jiných společných zájmů, patřících do působnosti města, s cílem odstranění vad a nedostatků, jakož i přijetí takových opatření, aby bylo zabráněno v jejich recidivě.

Stížnosti

Stížnosti má právo podat ten, kdo se domáhá nápravy při porušení svých práv a zákonem chráněných zájmů, jakož i zájmů chráněných v normativně právních aktech vydaných městem v rámci své pravomoci.

Stížnost lze podat písemně v podatelně městského úřadu, ústně nebo elektronicky.

Stížnost musí obligatorně obsahovat označení jako "stížnost", předmět stížnosti, datum podání a podpis stěžovatele s uvedením adresy. Fakultativně lze uvést návrhy na přijetí opatření.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností jsou obsahem Organizační směrnice č. 3 / 2017, kterou si můžete stáhnout níže. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města na zasedání č. 12 / 2017 dne 13. 12. 2017, usnesením č. 12. Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018.