Ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu, eLegalizace

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") provádí

 • obecní úřad,
 • městský úřad,
 • úřad města,
 • v hlavním městě Praze obvodní úřad nebo místní úřad,
 • v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku (dále jen "úřad").

Kdo a za jakých podmínek

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.

Jak a kam se obrátit

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně:

 • na kterýkoli matriční úřad
 • na obecní úřad, který byl pověřen vidimací a legalizací
 • na magistrát

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Žádá-li o legalizaci fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě.

Co musíte předložit

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) je třeba předložit:

 • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele)
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.

K vidimaci (provedení ověření shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit prvopis nebo ověřený opis listiny a opis nebo kopii z ní pořízený.

Poplatky, termíny

Správní poplatky

 • Za ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu (legalizace) ... 50 Kč
 • Za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) ... 30 Kč za každou i započatou stranu