Řešení škodní události

Pojmenování životní situace

  • Úraz na chodníku nebo komunikaci města
  • Havárie na poškozené komunikaci

Základní informace k životní situaci

Město Buštěhrad má uzavřené pojištění za škody, které kryje škody způsobené jiné osobě na zdraví, životě nebo poškozením věci. Město zodpovídá za tyto škody, pokud se tak stane v důsledku zaviněné objektivní odpovědnosti vyplývající ze zákona.

Pojišťovnu kontaktuje po sepsání příslušných formulářů s poškozeným pracovník Městského úřadu, plnění (náhrada škody dle výsledku šetření pojišťovny – peníze) dostane přímo poškozený občan.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

Poškozený občan či jeho zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Poškozený občan musí oznámit škodní událost pracovníkům Městského úřadu osobně nebo zašle písemně popis a rozsah škody na adresu Městského úřadu.

Příslušný pracovník Městského úřadu sepíše s poškozeným zápis, který musí obsahovat žádost o odškodnění, popis škodní události, datum, hodinu, přesné místo, kdy a kde ke škodě došlo. Při poškození vozidla je nutné vyžádat si protokol od Policie ČR. Po zdokumentování události vyzve pracovník Městského úřadu poškozeného k zakreslení přesného místa škodní události do mapky. Tento postup je nutný, aby se stanovilo, kdo přesně za škodu odpovídá. Škodní událost, která spadá do odpovědnosti města nahlásí pracovník Městského úřadu neprodleně pojišťovně a dále ji bude řešit dle pokynů pojišťovny (např. vyžádá od poškozeného potvrzení od lékaře, fakturu nebo účtenku za opravy). Některá potvrzení zasílá poškozený po vyzvání přímo pojišťovně. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události.

O škodě je třeba informovat co nejdříve, aby se dalo např. místním šetřením zjistit, jak ke škodě došlo.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace?

Osobní návštěva poškozeného občana či jeho zplnomocněného zástupce, lze též údaje zaslat písemně, občan bude rovněž písemně vyrozuměn.

Na které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Buštěhrad

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

S pracovníky Městského úřadu Buštěhrad.

Během úředních dnů v pondělí a středu 08:00-12:00, 13:00 – 17:00 hod. Mimo úřední dny lze sjednat schůzku po telefonické či e-mailové domluvě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Škoda na zdraví - potvrzení od lékaře o ošetření.

Škoda na majetku - faktura, účet za opravu, posudek o likvidaci majetku apod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář o škodní události - vyplňuje spolu s žadatelem pracovník MěÚ.

Žádost pro pojišťovnu - vyplňuje pověřený pracovník úřadu.

Ke stažení

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žádné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Neodkladně, záleží na rozsahu škody a konkrétních podmínkách (např. na rozsahu zranění apod.). Všeobecně pojišťovna vyplácí plnění do 6 týdnů od kompletního podání žádosti o náhradu škody. V závislosti na závažnosti zranění nebo výše škody je pojišťovna schopna vystavit i zálohové platby, nebo se ke škodě v případě vážných zdravotních následků znovu vrátit.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace?

Případní svědci události.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

Aktivní součinnost při řešení situace.

Elektronická služba, kterou lze využít?

Nelze.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy?

Zákoník práce, Vyhlášky MF ČR, MZ ČR.

Další informace

  • Podá pí Soukupová, pí Novotná.
  • P. Rák popř. p. Vavruška podá občanům informaci, zda ke škodní události došlo na nebo v majetku města.