Czech Point

Co je Czech POINT

Internetové stránky projektu Czechpoint neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT

V rámci agendy Czech POINT:

lze vydat výpis z:

 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestů
 • Rejstříku trestů právnických osob
 • Obchodního rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Insolvenčního rejstříku
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodového hodnocení řidiče

lze provést:

 • autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu

lze učinit podání:

 • do Registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu
 • do Registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH

lze prostřednictvím agendy Informačního systému datových stránek podat:

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schrána neplnila funkci OVM

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, číslo parcely atd.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Upozornění

Pokud jdete žádat o výpis z Rejstříku trestů a vlastníte nový občanský průkaz, který neobsahuje údaj o rodném příjmení, zpozorněte!

Informační systém požaduje i rodné příjmení, které tak musí žadatel doložit. Doporučujeme proto žadatelům s novým občanským průkazem, aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad, který obsahuje rodné příjmení – např. rodný list.

 

Další informace naleznete na http://www.czechpoint.cz.