Svatební obřady, registrované partnerství

Svatební obřady se v Buštěhradě konají v obřadní síni Městského úřadu – zámku, a v zámecké zahradě, po domluvě mohou být i na jiném místě v rámci katastru města.

Obřadní síň je dobře přístupná (I. patro – k dispozici je výtah). Svatebčanům je umožněno přijet auty na parkoviště úřadu. Kapacita obřadní síně je ideálně cca 30 osob.

Termíny a veškeré administrativní záležitosti je třeba projednat s matrikářkou paní Janou Zemanovou na MěÚ Buštěhrad, tel. 312 278 031, nebo e-mail meu@mestobustehrad.cz.

Pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň je nutné projednat s dostatečným časovým předstihem s matrikářkou Městského úřadu.

Oddávající:

  • Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka
  • Mgr. Jakub Plášek - místostarosta, herec ochotnického divadla KIX
  • Mgr. Magda Kindlová, zastupitelka
  • Mgr. et Mgr. Helena Doležalová, zastupitelka

Pokud budete chtít mít svatební řeč osobnější, psanou přímo na míru, můžete nám předem sdělit svoje představy a přání. S oddávající je možno se setkat předem a domluvit se - rádi si na Vás uděláme čas! Můžeme Vám také náš návrh svatební řeči poslat předem a případně ho upravit podle Vašich představ.

Snoubenci mohou projevit vůli, že spolu vstupují do manželství, i před poslancem nebo senátorem. Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci příslušnému matričnímu úřadu.

Poplatky

MěZ města Buštěhradu stanovilo čtvrtek jako oddací den bez poplatku.

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž má pouze jeden trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území ČR 5 000 Kč
Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč
Vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině 500 Kč

Potřebné formuláře a doklady

  • Tiskopis „Dotazník k uzavření manželství“
  • Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu nebo mimo dobu stanovenou zastupitelstvem města.
  • Platný doklad totožnosti, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozsudek o zániku partnerství, úmrtní list
  • Pokud mají snoubenci spolu již dítě, je nutno předložit jeho rodný list.
  • Snoubenec, který je cizincem, dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením. Dále potvrzení cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 prac. dnů. To neplatí, jde-li o občana EU.

Tiskopisy si můžete stáhnout v sekci Formuláře.