Hřbitov

Provozní doba hřbitova

 • Zimní období (říjen-březen): 8.00-17.00
 • Letní období (duben-září): 7.00-20.00
 • Památka zesnulých (včetně předcházející soboty a neděle): 7.00-20.00

Kontakt

Informace

V současné době je na pohřebišti v Buštěhradě 1144 hrobových míst, včetně míst v kolumbáriu. Obsazených míst je celkem 1020. Z tohoto počtu je pak zhruba 100 hrobových míst ve stavu, kde známe majitele, kteří nereagují na výzvy k zaplacení nájemného. V některých případech nemáme kontakty na nikoho jiného z rodiny, než je uvedeno ve smlouvě, proto musíme ze zákona počkat, až uplyne zákonná lhůta a poté můžeme tyto hroby nabídnout dalším zájemcům.

Správa hřbitova nezodpovídá za poškození, příp. odcizení náhrobků, obrub, výzdoby hrobů, osobních věcí atd..

V zimním období voda na hřbitově neteče. Zavírá se dle klimatických podmínek, zpravidla hned po Památce zesnulých.

Služby

Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají  v kanceláři správy hřbitovů na Městském úřadu Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43  Buštěhrad, tel. 312 278 025, 725 515 340. Kancelář se nachází v 2. patře vedle výtahu.

Nájem za hrob a hrobku se platí ze skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na 0,5 m2.

1. Nájem hrobového místa – nový nájem (urnové místo, klasické hrobové místo, hrobka, kolumbární okno)

Platba nájmu a uzavření smlouvy:

 • dostaví se nový nájemce (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
 • nájemné se hradí na 15 let

2. Nájem hrobového místa – opakovaný nájem

Tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce dopis, který ho vyzývá k uzavření nové nájemní smlouvy a k úhradě nájmu na další období.

Platba nájmu a uzavření smlouvy:

 • dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
 • nájemné se hradí na 15 let

Platbu za nájem lze provést v hotovosti i elektronicky.

3. Převod hrobového místa při úmrtí nájemce

Převod nájmu při úmrtí nájemce je bezplatný.

Potřebné doklady:

 • občanský průkaz
 • úmrtní list
 • faktura o pohřbu nebo notářské rozhodnutí

4. Převod hrobového místa z jednoho nájemce na druhého

Dostaví se obě strany s občanskými průkazy.

5. Ukončení nájmu hrobového místa

 • dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
 • pokud jsou v hrobě urny, je třeba objednat vyzvednutí v kanceláři správy hřbitovů
 • hrobové zařízení (pomníky, obruby, desky) odstraní nájemce na vlastní náklady a hrobové místo předá vyklizené správci hřbitova

Hřbitovní poplatky

Majitelé hrobů mají povinnost zaplatit poplatek z hrobového místa na základě smlouvy mezi městem Buštěhrad a pronajímatelem.

 • Poplatek lze zaplatit v pokladně MěÚ nebo bezhotovostně zaslat na číslo účtu: ČS 388172369/0800, ČSOB 202036562/0300
Cena za Cena za 1m2/rok Cena za 1m2/15 let
nájem hrobového místa (jednohrob, dvojhrob, hrobka, urnový
hrob)
50,- Kč 750,- Kč
služby s nájmem spojené 50,- Kč 750,- Kč
nájem urnové schránky (kolumbárium)   3500,- Kč/15 let

Nájemní smlouvy se uzavírají na 15 let.