Žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytování informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

Kde lze o poskytnutí informace žádat?

Místem pro podání žádostí je Městský úřad Buštěhrad, kde ústní informace poskytují všichni pracovníci podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat na starostu města, který zajistí další postup dle zákona.

Na jakou adresu lze žádost zaslat?

Městský úřad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

E-mail: meu@mestobustehrad.cz

K podání žádosti lze využít elektronický formulář (bez elektronického podpisu, který k tomuto typu podání není vyžadován) nebo elektronickou podatelnu (s elektronickým podpisem).

Kdo může o informaci požádat?

Je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

Kdo informace poskytne?

Kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy informace není poskytnuta?

Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.

Jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v polit. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.).

Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.

Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení.

Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán.

Jak se o informaci žádá?

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení, nebo písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná.

Co musí písemná žádost obsahovat?

Musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží). Jaký bude postup povinného orgánu? Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů. Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů.