Podpora neziskových aktivit

Poskytování dotací (grantů) z rozpočtu města

Žádat mohou neziskové organizace nebo fyzické osoby se sídlem v Buštěhradě, pravidla pro poskytování dotací i příslušný  formulář naleznete mezi formuláři v sekci Městský úřad.

  • Lze žádat grant na podporu činnosti – až do výše 130 000,- Kč/rok.
  • Termín podání žádosti – do 20. ledna 2024.
  • Lze žádat tzv. malý grant na veřejně prospěšné aktivity či projekty v max. výši 5000,- Kč/akci.
  • Termíny podání žádostí – průběžně po celý rok.
  • Subjekt, který požádá o grant na podporu činnosti, už v témže roce nemůže žádat o malý grant.

Poskytování bezúročných půjček na opravy fasád

 • Poskytování bezúročných půjček na opravy fasád a vnějších prvků objektů (viditelných z ulice) – až do výše 100 000,- Kč.
 • Žádat může fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem domu na území města.
 • Příslušný  formulář naleznete mezi formuláři v sekci Městský úřad.
 • Termín podávání žádostí – průběžně po celý rok.
 • Zastupitelstvo města schválí v příslušném roce program na poskytování půjček pouze v případě, že o něj bude zájem.

Malý dotační titul Mikroregionu údolí Lidického potoka

Zástupci Mikroregionu údolí Lidického potoka na valné hromadě dne 24. 3. 2014 ve Stehelčevsi jednohlasně schválili návrh na vypsání „Malého dotačního titulu“ (dále jen MDT). Ten je vypisován 2x ročně, a to vždy jarní a podzimní kolo. V každém kole může být rozděleno maximálně 100.000,- Kč. O MDT mohou žádat organizace, spolky a kluby, které působí na území členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců, žen, zájmové kroužky atd.), které nemá právní subjektivitu, podává žádost obec. Lze jej využít na nákup drobných věcí, materiálu a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze apod.), pronájem prostorů či techniky, propagaci sdružení atd. Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximálně jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80% celkových nákladů na projekt, max. však 3.000,-Kč.

Vyúčtování MDT

Všechny organizace musí předložit vyúčtování nejpozději do data stanoveného dle jednotlivých kol.

Vyúčtování musí být podáno na předepsaném formuláři a jeho součástí bude:

 • faktury nebo jiné účetní doklady na celou akci,
 • krátké textové zhodnocení akce (do 10 řádků textu),
 • fotodokumentaci z akce, kde bude vidět, že akce byla pořádána za spoluúčasti MÚLP

Teprve po kontrole dokladů bude zaslána finanční částka na daný účet. Pokud nebude vyúčtování doručeno do požadovaného data jednotlivých kol, ztrácí žadatel na podporu nárok.

Více informací a formuláře ke stažení na webu mikroregionu »