Studie sídelní zeleně

Doba realizace: Realizace - 6. - 8. 2020, strategický dokument

Projektant: Living in Green, atelier zahradní a krajinářské architektury

Dotace: Living in Green, atelier zahradní a krajinářské architektury, dotace -100% v rámci výzvy č. 115, OPŽP

Cílem studie sídelní zeleně je:

  • Podpora funkčního systému sídelní zeleně z OPŽP 2014–2020 (prioritní osa 4, specifický cíl 4.4. zvýšení ekologické stability sídel, ochrana ploch zeleně)
  • Zpracování odborného podkladu pro pořizování územně plánovací dokumentace, popř. jejich změn
  • Zpracování odborného koncepčního podkladu pro rozhodování v území města a pro projekční a realizační činnost a ochranu, správu a péči o zeleň.
  • Strategický dokument, na jehož základě pak budeme moci žádat o další dotace na zeleň ve městě
  • Evidence, hodnocení a návrh obnovy a tvorby sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu, širší vztahy
  •  Návrh zeleně v sídle jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodností území.
  • Kategorizace veškerých ploch zeleně dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Na základě rozboru doporučení regulativů pro jednotlivé kategorie, rozdělení ploch do intenzitních tříd údržby, stanovení rámcových zásad rozvoje a údržby, návrh etapizace rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně.
  • Pojem „sídelní zeleň“ je pro potřeby této studie chápán jako soubor ploch, jejichž hlavní využití je vázáno přímo na zeleň (resp. vegetační prvky) nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch, který se vymezuje v zastavěném území, zastavitelných plochách a částečně v nezastavěném území. Systém sídelní zeleně zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou.
  • Zeleň kolem soukromých objektů bude pouze vymezena a stručně popsána, územní studie se jí dále nebude zabývat. Zeleň mimo zastavěné území a zastavitelné plochy nebude touto studií řešená s výjimkou vymezení návaznosti na zeleň územní studií řešenou. Návrhová část územní studie se bude týkat především ploch veřejné zeleně, zeleně areálů občanského vybavení (MÚ, škola, školka, sportoviště, kulturní zařízení), zeleně hřbitova, zeleně lokalit s bytovými domy.

Přílohy