Buštěhradské kapličky

V Buštěhradě je celkem pět barokních kapliček. Tři z nich jsou výklenkové a pocházejí z 18. století.

Výklenkové kapličky

Kaplička sv. Anny

Proti hřbitovu se nachází kaplička sv. Anny. Kdysi zde býval obraz sv. Anny a její dcery Panny Marie, matky Ježíše Krista.

Kaplička sv. Salvátora

Další kaplička na silnici do Lidic je zasvěcena sv. Salvátorovi (Salvator mundi = Spasitel světa). Obě dvě byly v roce 1995 opraveny p. Fršlínkem z Buštěhradu.

Kaplička Nejsvětější Trojice

Poslední z výklenkových kaplí stojí v poli, kde dříve vedla polní cesta na Vrapice. Postupem času se dostala již do velmi špatného stavu, ale na podzim 2004 začaly díky aktivitě občanského sdružení Buštěhrad sobě práce na její obnově. Jak je vidět na snímcích z podzimu roku 2006, kaplička je zachráněna a zdobí ji i nová mozaika od Veroniky Richterové.

Jak po delším pátrání za pomoci pana učitele Marka Veselého z Lidic zjistila dlouholetá buštěhradská kronikářka paní Věnceslava Cachová, je tato kaplička zasvěcena památce Nejsvětější Trojice. Tento fakt byl zapsán v lidické farní knize. Ta se zachovala díky tomu, že v době lidické tragédie byla kniha na faře v Buštěhradě. Tehdy zde byl duchovním správcem statečný a čestný Dr. Pavel Křivský. Ani on, ani jeho nástupce p. farář Jiří Dítě knihu fašistům nevydal. Až po válce ji pan farář Dítě vrátil do Lidic. Jsou v ní zápisy od roku 1937.

A proč byl vlastně příslušný zápis v knize farnosti Lidice? V minulých dobách byla farnost v Buštěhradě několikrát zrušena a později opět obnovena. Ani v 19. století neměl Buštěhrad faru a byl přifařen do Lidic. Obnovena byla až v roce 1896, ale farář byl dosazen později, protože stávající zámecká kaple nebyla ještě dostavěna. Tím farářem byl dosavadní lidický kaplan p. František Kovařík.

V zápise z roku 1882 píše tehdejší lidický farář - v pořadí už patnáctý - že výklenkové kapličky v Buštěhradě jsou v dezolátním stavu a na něm záleželo, zda budou zbořeny nebo opraveny. Pan farář rozhodl o opravě nejen stavební, ale dal namalovat i nové obrazy. Sv. Salvator byl namalován podle oltářního obrazu v Chrudimi s obličejem rozťatým od Švédů. Obraz do kapličky Nejsvětější Trojice byl velice zdařilý a na plech ho namaloval pražský malíř Bohdálecký. Ve svém zápise pan farář Sirůček pak píše: "Aby se obrazy nemohly poškozovati, byly drátěnou mřížkou opatřeny a klíčky od mřížek faráři se odevzdaly". Opravy byly zaplaceny z c. a k. důchodu, čili z peněz velkostatku.

Uzavřené kapličky se zvonicí

Kaple sv. Máří Magdaleny

Největší kaple, dokonce se zvonicí, je zasvěcena patronce města sv. Máří Magdaleně a byla vystavěna na Náměstí proti baroknímu pivovaru. Jedná se o osmibokou stavbu s hranolovou vížkou. Její interiér je plochostropý a na zvonici jsou dodnes dva zvonky. Začátkem 19. století sem byl ze zaniklé gotické hradní kaple přenesen původní obraz jmenované světice, dnes umístěný v depozitáři.

Kaplička sv. Prokopa

Druhou kapličku se zvonicí najdeme v západní části Buštěhradu "Na skalech" v Prokopské ulici. Byla zasvěcena sv. Prokopovi, patronu havířů. Jedná se o obdélnou trojboce uzavřenou plochostropou stavbu s věžičkou se zvonem. Tato kaplička je ze všech pěti nejmladší, vznikla na samém konci 19. století. Stavba byla podle zápisu z obecní kroniky schválena - ve smyslu kolaudace - 29. 12. 1898.

  • CACHOVÁ, Věnceslava: Stavební památky v Buštěhradě. In: 500 let města Buštěhradu. Sborník o historii a současnosti obce, vydaný u příležitosti výročí udělení městských práv. Buštěhrad: Obecní úřad, 1997. s. 49-54, 3 ilustrace.
  • CACHOVÁ, Věnceslava: Buštěhradské kapličky. In: Buštěhradský zpravodaj. Časopis MěZ Buštěhrad. Buštěhrad: Městský úřad, listopad-prosinec 2000. s. 17-18.