Činnost Informačního centra

Turistické informační centrum je definováno jako účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, turistická oblast, region) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem. Má charakter veřejné služby, poskytované na základě společenské objednávky státní správy a samosprávy jako součást informačního systému cestovního ruchu.

IC je nejdůležitějším článkem praktické propagace města, okolního regionu i celého státu s ekonomickým přínosem. Jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby jeho pobyt byl co nejdelší, aby v regionu zanechal co největší útratu a aby se do něj i opakovaně vracel.

IC je umístěno na veřejně přístupném místě, dbá o dodržování předepsaného označení a o dostatečnou navigaci v okolí, včetně příjezdových komunikací.

Základní funkce IC Buštěhrad

 • Shromažďování informací na základě Stanovených zásad dokumentační činnosti, průběžné doplňování a aktualizování komplexní informační databáze města Buštěhrad a jeho okolí (dle územního vymezení působení). Aktualizace (tj. ověřování správnosti údajů) bude prováděna minimálně jednou ročně, nejlépe před začátkem sezóny. Základními ukazateli, které v ní budou sledovány, jsou informace o místních institucích, kulturních a historických památkách, veřejných službách, dopravní informace, informace o turistických cílech v okolí, ubytovacích a stravovacích zařízeních, kulturních a sportovních akcích apod. 
 • Bezplatné poskytování informací veřejnosti v souladu s filozofií zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii IC (konkrétně např. Informace o státní správě, informace o veřejné správě, vyhlášky města, důležitá telefonní čísla, přehled služeb ve městě a jeho okolí, praktické informace, seznam podniků a firem ve městě a okolí, přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, kontakty na neziskové organizace). Informace IC podává všemi dostupnými formami (ústně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronické pošty, na webových a facebookových stránkách města). Ústní informace jsou poskytovány bezplatně, ostatní služby mohou být přiměřeně zpoplatněny. Obě navíc pracovnice prošly školením úřední a elektronické komunikace.
 • Zřízení kavárničky – přispívá k vytvoření příjemného prostředí pro návštěvníky, a k tomu, aby se v IC zdrželi déle, než dobu nezbytně nutnou k získání příslušných informací. Zároveň motivuje k návštěvě i místní občany – zde je velmi vhodné umístění vedle MěÚ a knihovny, kdy venkovní posezení v arkádě bude lákat k návštěvě infocentra. Prostory infocentra jsou natolik příjemné a univerzální, že se sem přesunulo dokonce promítání Buštěhradského filmového klubu.
 • Doplňkovou činností IC budou další služby poskytované za úplatu, např. prodej upomínkových předmětů, vstupenek na kulturní představení, průvodcovské služby, kopírování, činnosti reklamní, poskytování speciálních informací, tvorba a organizování turistických produktů aj. Byl vytvořen ceník, který je v IC k nahlédnutí.

Zřizovatel IC si musí na živnostenském úřadě vyřídit živnostenské listy na všechny činnosti, které provozuje samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání (pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, živnostenský list není pro danou činnost nutný).

Příklady ŽL v jiných IC – ŽL na průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu, kopírovací práce, zprostředkování služeb, maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých.

Náplň činnosti IC Buštěhrad

1. Poskytování informací obyvatelům i návštěvníkům města

 • o městě Buštěhrad, jeho okolí, o historii, památkách
 • lokalizace, pojmenování ulic
 • o možnostech výletů po okolí, turistických trasách, cyklotrasách, zajímavostech, aktivitách, apod.
 • o kulturním, společenském a sportovním dění v Buštěhradě a okolí
 • o vlakovém a autobusovém spojení
 • o ubytování, stravování, službách pro veřejnost, obchodech, společnostech, atd.
 • o telefonních číslech, PSČ, aktuálním počasí

2. Tvorba, prodej a distribuce prezentačních materiálů města, nákup a komisní prodej, zajišťování propagačních materiálů

 • Pohlednice města, publikace a letáčky o městě a jeho okolí
 • Upomínkové předměty (magnetky, odznáčky, apod.)
 • Turistické vizitky a deníky
 • Turistická známka – vytvoření nové TZ pro město
 • Knihy s regionální tematikou
 • Mapy a průvodce

3. Prezentace města Buštěhrad, spolupráce s okolím

 • Prezentace města ve všech možných dostupných médiích (internet, tisk, rádio, památky a jiná IC v okolí)
 • Inzerce v určených tiskovinách, www, facebook
 • Aktualizované www IC a facebooková stránka IC
 • Spolupráce s blízkými významnými místy a vzájemná propagace, ve spolupráci s okolními významnými místy vytváření společných projektů
 • Účast zástupců IC na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, spolupráce s nejbližšími IC v okolí, s městy a vesnicemi a s významnými památkami v okolí
 • Zapojení do projekt Czech Tourismu – portál Kudy z nudy – prezentace města (tipy na výlety)
 • Pomoc při získání „partnerských měst“, spolupráce s nimi

4. Služby (dle platného ceníku a na základě ŽL)

 • Průvodcovská činnost - organizace pravidelných prohlídek města – spolupráce s o.s. Buštěhrad sobě - procházka Stezkou historií Buštěhradu a odborný výklad v Muzeu Oty Pavla, prohlídky v opravené i neopravené části buštěhradského zámku (ve spolupráci s kronikářem města)
 • Inzertní služba
 • Kopírování
 • Skenování
 • Veřejný internet
 • Tisk z PC
 • Prodej médií do PC
 • Zajištění a prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce v Buštěhradě příp. v jeho okolí

5. Regionální činnost

 • Sběr a uchování informací o městě Buštěhrad (knihy, časopisy, články v novinách a časopisech), bibliografie všech článků o městě Buštěhrad, snaha uchovat originál článku + elektronická podoba
 • Sběr a uchování informací o blízkém okolí dle určené působnosti
 • Zpracování databáze s regionálními fakty, osobnostmi, událostmi
 • Spolupráce při shromažďování podkladů, přípravě i distribuci BZ, sběr článků od organizací a spolků ve městě
 • Spolupráce s kronikářem

6. Kulturní a vzdělávací činnost:

 • Výstavní činnost přímo v IC - knihovně či na chodbách MěÚ – expozice o historii města
 • Možnost vystavovat díla regionálních i neznámých autorů, případně i prodejní výstavy
 • Ve spolupráci s kulturním výborem města pořádání pravidelných přednášek a kurzů (např. 1x měsíčně)
 • Spolupráce s místními spolky a organizacemi – koordinace kulturních akcí, ve spolupráci s grantovým výborem vzdělávání členů těchto organizací – přednášky např. Jak zažádat o grant atd.

7. Spolupráce s podnikatelským prostředím

 • Informace o místních podnicích a možnostech zaměstnání - placená reklama ze strany podniků - nabídky práce

8. Statistická a přehledová činnost

 • Vedení statistiky návštěvnosti
 • Vedení statistiky dotazů a jejich rozlišení
 • Vedení přehledů a seznamů stavu zásob materiálů a předmětů, které jsou v IC k prodeji, zaznamenávání jejich pohybu, prodeje.

9. Kavárnička

 • Nabídka kávy, čaje, nápojů a dalšího základního sortimentu
 • Nabídka drobného baleného občerstvení (slané, sladké)
 • Možnost posezení buď v infocentru, nebo venku v arkádě

10. Promítání Buštěhradského filmového klubu

 • promítání BFK, které se koná jednou měsíčně