Aktuality: Městský úřad

Výstraha před nebezpečním vzniku požárů

6. 8. 2022

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 2. 8. 2022 výstrahu č. 000300 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 3. 8. 2022 11:00 hod. do odvolání.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně Z A K Á Z Á N O:

1.  používání zábavní pyrotechniky,

2.  vypouštění „lampionů štěstí“,

3.  používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

4.  vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

5.  vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

6.  zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

1.  lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2.  souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

3.  zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4.  stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

1.  rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

2.  kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

3.  jízda parní lokomotivy,

4.  povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

mjr. Mgr. Libor Pospíšil

vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

 

 


Místní poplatek za městský systém odpadového hospodářství - úhrada 2. pololetí 2022

22. 6. 2022

Místní poplatek za městský systém odpadového hospodářství

Poplatky za odpad na 2. pololetí 2022 jsou splatné do 15. 8. 2022, ale platit můžete už nyní.

Poplatky můžete hradit hotově na pokladně v úředních hodinách nebo převodem na účet 388172369/0800, variabilní symbol = číslo popisné domu. Do zprávy pro příjemce uveďte: jméno, příjmení, počet osob (rok narození).

Známky na popelnice Vám budou vydány na pokladně a u bezhotovostního převodu v informačním centru, a to nejdříve třetí pracovní den po připsání platby na účet města.

Otevírací dobu najdete na stránkách města www.mestobustehrad.cz/nas-bustehrad/infocentrum.


Informace k volbám do Městského zastupitelstva Buštěhrad 2022

20. 6. 2022

Komunální volby – 23. a 24. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman stanovil konání komunálních voleb na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

V některých obcích a městech proběhnou i volby senátní. Buštěhrad ale letos senátora nevolí.

Kdo je voličem

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v této obci (resp. městské části) přihlášen k trvalému pobytu.

Právo volit má také státní občan jiného státu, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci (resp. městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento občan prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále prokáže přihlášení k trvalému pobytu v obci.

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

 1. Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí  svobody
 2. Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 3. Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 4. Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Důležité informace

Pro všechny - zkontrolujte si platnost dokladů a nenechávejte řešení na poslední chvíli! O nový občanský průkaz můžete totiž zažádat již půl roku před koncem platnosti stávajícího.

Pro potenciální členy okrskových volebních komisí - první zasedání komisí proběhne 29. 8. 2022 od 16.00 hodin, přihlašování do komisí tak letos zasáhne období prázdnin a dovolených.

Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.) , a to nejpozději do 24. 8. 2022. (příslušný formulář v příloze).

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) z řad občanů si mohou přihlášku stáhnout již nyní (viz.příloha), vyplněnou přihlášku pak doručit do podatelny MěÚ Buštěhrad v 1. patře zámku, a to do 22. 8. 2022 do 17.00 hodin.

Podmínky pro členství v OVK - ve zkratce se dá říci, že členem může být každý volič s těmito výjimkami: věk 18+ nejpozději k datu slibu člena OVK, nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.  Podrobné informace ke třem volebním obvodům, adresy volebních místností a příslušnost k nim podle vaší adresy najdete na úřední desce na webu města nejpozději do 5. 9. 2022. (také v Buštěhradském zpravodaji č. 8-9/2022, který je doručován do všech domů a bytů v našem městě).

Pro doručování volebních lístků do domů a bytů je nezbytné označení rodinného i bytového domu číslem popisným. Pokud váš dům zatím viditelné číslo popisné nemá – máte ještě čas na nápravu věci (nebudete přece navíc riskovat pokutu za nesplnění této povinnosti majitele nemovitosti).

Úplné informace k volbám do zastupitelstev měst a obcí najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kontaktní osobou v organizačních věcech a administraci komunálních voleb v Buštěhradě je Zdeňka Vestfálová, tel. 312 278 032.

Případné dotazy můžete zasílat i mailem na: meu@mestobustehrad.cz

Pro zajímavost - jaké volby nás v dohledné době čekají

 • Rok 2022 - 23. a 24. září volby do obecních zastupitelstev (někde i do třetiny Senátu)
 • Rok 2023 - Prezidentské volby (patrně v lednu, druhý mandát vyprší Miloši Zemanovi 8. března 2023)  
 • Rok 2024 - Volby do Evropského parlamentu (asi květen) a Volby do krajských zastupitelstev a Volby do třetiny Senátu (obojí podzim)
 • Rok 2025 -  Volby do poslanecké sněmovny (podzim)
 • Rok 2026 - Volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu (podzim)

Nabídka práce v ZŠ Buštěhrad od září 2022

8. 6. 2022

Ke stažení:

Pro Základní a mateřskou školu Oty Pavla v Buštěhradě hledáme pomocnou kuchařku/pomocného kuchaře do školní jídelny.

 • nástup: od září 2022
 • pracovni doba od 6:30 do 15. hod.
 • nástupní plat 17. 070,-Kč

Kontakt paní Ružičková tel.: 735 757 387


Přeložka venkovního vedení NN společnosti ČEZ distribuce, a. s.  a výstavba nového veřejného osvětlení města od 1. 6. 2022

1. 6. 2022

Ke stažení:

Městský úřad Buštěhrad oznamuje občanům z oblasti mezi ulicemi Kladenskou a Hřebečskou - od ulice Družstevní k ulici 5. května zahájení stavební akce: Přeložky venkovního vedení NN společnosti ČEZ distribuce, a. s.  a výstavba nového veřejného osvětlení města

Stavební akce bude zahájena od 1. 6. 2022.

V přílohách najdete informace ke stavební akci:

 • Plánovaný harmonogram
 • Situace stavby kNN

Za MěÚ: Pavel Vavruška

E-mail: vavruska@mestobustehrad.cz

Mobil: 601 327 724


Nepomáháme jen ukrajinským uprchlíkům, ale všem, kdo jsou v nouzi!

25. 4. 2022

Město Buštěhrad pomáhá všem, kdo jsou v nouzi, ať už se jedná o potravinovou pomoc, pomoc s jednáním s úřady při vyřizování různých příspěvků, či třeba dluhové poradenství. Rádi pomůžeme i Vám, pokud se o Vás dozvíme. Potřebné kontakty i rady pro různé životní situaci naleznete na našem webu "Mapa pomoci Buštěhrad".


Informace k vývozu popelnic po dobu oprav ulic Bořivojova a U Cihelny

7. 4. 2022

Ke stažení:

Vzhledem k budování nových povrchů ulic U Cihelny a Bezručova, které bude pobíhat v termínu 4. 4. - 31. 5. 2022, bude nutné, abyste v tomto období přistavovali ke svozu popelnice (černé i hnědé) do ulic Tyršova nebo Bořivojova (svozové vozidlo AVE se k Vám nedostane). Týká se to i úseku Zahradní ulice, která je mezi těmito dvěma ulicemi (Zahradní č. 676/10 a 451/3). AVE bude moci zajíždět i do ulice Zahradní (kromě výše uvedeného úseku), ovšem pouze v případě, že zde nebudou v době svozu zaparkovaná auta, nebo zde nebude deponie stavebního materiálu, nebo jakákoliv jiná překážka bránící svozu odpadu. Omlouváme se za toto dočasné omezení.