Aktuality: Městský úřad

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

10. 6. 2024

Můžete si prohlédnout, jak v našem městě dopadly volby do Evropského parlamentu, které se konaly 7. a 8. června 2024.


Městský dohlížecí kamerový systém v Buštěhradě

31. 5. 2024

Od 1. června roku 2024 budou velkým pomocníkem při práci strážníků Městské policie Buštěhrad kamery městského dohlížecího systému. Společně se strážníky bude hlídat pořádek ve městě a dohlížet na bezpečnost občanů, zatím několik prvních kamerových bodů, v šesti oblastech umístění:

 1. Úsek Kladenská u č.p. 207 a přilehlý parčík
 2. Před ZŠ Oty Pavla Tyršova
 3. Náměstí tzv. „U Macíků“
 4. Sběrný dvůr
 5. Okolí hasičské stanice
 6. Zámek Buštěhrad

Kamerový systém v Buštěhradě se bude postupem času rozrůstat. Jedná se celkově o širší koncepci dohledového systému v Buštěhradě. Svého konečného počtu by měl městský dohlížecí kamerový systém dosáhnout cca za dva roky. Každá nová lokalita, která bude do dohlížecího systému přidána, se stane součástí bezpečnostního řešení. Nově monitorovaná místa budou také zveřejněna.


Základní škola Buštěhrad hledá uklízečku / uklízeče na plný úvazek - od srpna 2024

27. 5. 2024

Základní škola Buštěhrad hledá uklízečku / uklízeče na plný úvazek.

Nástup srpen 2024.


Kontaktní osoba paní Chlumecká. Podrobnosti získáte na tel.č.: 312 250 530.
 


Rozšířené informace k věci trestního oznámení týkající se JSDH Buštěhrad

20. 5. 2024

Dne 14. 5. 2024 obdržel MěÚ v Buštěhradu usnesení PČR, územní odbor Kladno, oddělení hospodářské kriminality, na základě kterého odložil trestní věc podezření ze spáchání trestných činů

 1. dotační podvod
 2. porušení povinnost při správě cizího majetku
 3. zneužití pravomoci úřední osoby,

kterého se měla dopustit starostka, Daniela Javorčeková, jako statutární orgán města Buštěhradu, tím, že v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch zažádala z titulu své funkce o poskytnutí dotace pro jednotku JSDH Buštěhrad a prostředky získané účelovou dotací využila pro jiný než určený účel, čímž měla způsobit škodu ve výši nejméně 10 000,- Kč a dále tím, že v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch porušila zákonnou povinnost opatrovat a spravovat majetek města Buštěhradu v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, čímž měla být Buštěhradu způsobena škoda ve výši 1 333 704,- Kč.

Věc byla odložena, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu.

Údaje pro vysvětlení, jak ekonomicky JSDH funguje:

JSDH Buštěhrad nemá samostatnou právní způsobilost. Jde ze zákona o organizační složku města, a proto za ni může jednat pouze statutární orgán města, tedy starosta obce.

Majetek, který JSDH užívá, je majetkem města.

Financování JSDH probíhá z více zdrojů:

 1. část vybavení bylo v minulosti získáno (a je možné obdobně realizovat i v budoucnu) bezúplatně, například od HZS ČR;
 2. část vybavení nebo odbornou přípravu je možné financovat z různých k tomu určených dotací, které poskytuje např. Krajský úřad Středočeského kraje, MV ČR, případně fondy EU a pod.;
 3. část finančních prostředků JSDH pochází od okolních měst a obcí, kde JSDH vykonává požární asistenci;
 4. část vybavení nebo činnosti může být financována z darů, resp. účelových darů;
 5. část vybavení nebo činnosti je financováno přímo z rozpočtu města;

Pokud jde o financování z dotací, schvalovací proces je následující: buď JSDH nebo MěÚ zaznamená vyhlášený příhodný dotační titul.

Zastupitelstvo v takovém případě rozhoduje o tom, zda má město zájem tuto dotaci na zcela konkrétní vybavení nebo činnost JSDH získat. Pokud je rozhodnutí kladné, město, tedy starostka, vypracuje a podá žádost o dotaci. Jestliže poskytovatel dotaci schválí, uzavře s městem na poskytnutí dotace smlouvu.

Každá z dotací je přesně účelově určená a nelze ji použít k jinému účelu. Většinou probíhá financování z dotace tak, že město určené zařízení nebo služby objedná, a poté pošle poskytovateli fakturu k proplacení. V případě, že by poskytovatel zjistil, že byla dotace užita jinak, muselo by ji město vrátit, resp. by mu nesprávná faktura ani nebyla poskytovatelem proplacena. Kontrola dodržení kritérií dotací je velmi přísná.

Financování z rozpočtu města probíhá následovně:

Na podzim JSDH navrhne svůj vlastní rozpočet pro příští kalendářní rok. V případě, že je návrh akceptovatelný, je zapracován do návrhu celkového rozpočtu města. Tento celkový návrh se zveřejňuje na úřední desce města nejméně po dobu 15 dnů. Následně je návrh rozpočtu s event. zapracovanými připomínkami schválen zastupitelstvem města.

Schválené finanční prostředky pro JSDH zůstávají po celou dobu na účtu města. Pokud chce jednotka cokoli objednat, velitel vyplní formulář s podrobnějším rozpisem, co a od koho chce objednat. Formulář musí schválit nejprve starostka a poté účetní - rozpočtářka, která zkontroluje, zda je s tímto konkrétním výdajem v rozpočtu počítáno.

V případě, že nikoliv, tak je možné nahradit financování tohoto výdaje jiným, posléze nerealizovaným, výdajem, a nebo musí zastupitelstvo rozhodnout o tzv. rozpočtovém opatření, což znamená, že by se výdaje rozpočtu o příslušnou částku zvýšily.

V této souvislosti považujeme za nutné uvést, že v případě získání dotace se o dotační prostředky navýší příjmová i výdajová stránka rozpočtu.

V hotovosti může JSDH disponovat pouze částkou vyplacenou zálohově, schválenou starostkou, a to na drobné výdaje, které se dokládají příslušnými účtenkami přímo k rukám účetní.

Každoročně pak provádí Krajský úřad Středočeského kraje audit účetnictví. Zatím za posledních 10 let nalezl vždy pouze drobnosti, které byly obratem napraveny.

Z uvedeného je zřejmé, že není možné, aby se kdokoli obohatil na úkor poskytovatele dotací nebo města, resp. by takový úkon byl v poměrně krátké době odhalen.

Pokud jde o průběh řízení po podání trestního oznámení, pouze pro informaci čtenářů uvádíme, že trestní řízení není v žádném případě zahájeno podáním trestního oznámení, nýbrž až dnem usnesení o zahájení trestního stíhání. Rozhodnutí vydává policie, pokud důkazy nasvědčují tomu, že trestný čin spáchala konkrétní osoba.

V daném případě tedy vůbec nebylo trestní řízení zahájeno.

A nyní k průběhu samotného šetření PČR:

Dne 16. 2. 2023 podal občan Buštěhradu K. M. trestní oznámení pro podezření na možné protiprávní jednání v souvislosti s financováním dobrovolných hasičů města Buštěhradu. Podrobnosti, o jaké trestné jednání by se mělo jednat, viz shora v citovaném usnesení.

V březnu 2023 byla úřadu doručena žádost PČR o spolupráci v této věci, které úřad vyhověl a postupně PČR dodal veškeré materiály, které si orgán vyžádal a které se týkaly především účetnictví města souvisejícího s financováním hasičů.

Policejní orgán, jak v odůvodnění usnesení o odložení věci uvádí, předané doklady prostudoval a sepsal o tomto úřední záznam, jehož závěr je, že v rámci účetních dokladů nebyly zjištěny žádné závady a doklady jsou řádně zúčtovány včetně dotací a bezúplatných převodů. Na základě výzvy byly dodány i veškeré žádosti o dotace od příslušných poskytovatelů a jejich přidělení. Nebyly zjištěny žádné závady či nesrovnalosti.

PČR v rámci šetření vyslechla nejprve starostku, poté velitele hasičů pana T. Hofmana a posléze i 15 (!) dalších členů JSDH. Poté byla vyslechnuta znovu starostka, následně místostarosta Plášek a nakonec Ing. K. Linhartová – účetní a rozpočtářka.

Policejní orgán dále, jak uvádí v odůvodnění usnesení, vlastním šetřením a dotázáním zjistil, že dokumenty, resp. výdaje, které jednotka měla za rok 2022 a které byly předložené oznamovateli, byly v přesných výších. Dodané podklady byly poskytnuty v takovém rozsahu, jak o ně bylo zažádáno na základě volného přístupu k informacím.

Celé šetření PČR bylo uzavřeno v minulých dnech.

V prosinci loňského roku se ale někteří obyvatelé Buštěhradu začali na FB dožadovat konečného výsledku policejného šetření.

Starostka vysvětlovala, že šetření nebylo dosud ukončeno. To však vedlo pouze k tomu, že obyvatelka Buštěhradu M. D. použila informací z webové stránky MV ČR a z těchto informací ve spojení s poměrně dlouhou dobou prošetřování dovodila a vyslovila veřejně názor, že je v této fázi již ztotožněn pravděpodobný pachatel a že tedy k trestnému činu došlo.

Ve své mylné zprávě se opírá o následující údaje opsané z webové stránky MV ČR:

Typ deliktu: trestný čin - ale v prosinci 2023 ještě nebyl žádný trestný čin zjištěn

Zdroj: Policie ČR

Třídy: jiná majetková, trestné činy proti veřejnému zájmu

Stav objasnění: zjištěn pravděpodobný pachatel - v prosinci 2023 nebyl zjištěn dosud žádný trestný čin, a tudíž nemohl být zjištěn pravděpodobný pachatel

Datum oznámení: 5. 2. 2023 - podle údajů v usnesení PČR došlo k trestnímu oznámení až 16. 2. 2023

 

Citujeme z příspěvků na FB – z diskuse na stránce Město Buštěhrad (bez úprav - i s překlepy):

M.D.: „Dle zdrojů z webu kriminální policie to ale vypadá zatím tak, že pravděpodobný pachatel byl zjištěn.“

a dále

„A Ano, představte si že na webu Minusterstva vnitra je vidět stav vyšetřování trestných činu. Bizarní je, že to někdo placeny z veřejných peněz zpochybňuje.“

Starostka tehdy reagovala - citujeme: „Já zase nechápu, jak má někdo tu drzost na základě nějaké anonymní statistiky z internetu předjímat výsledek neuzavřeného vyšetřování. V téhle zemi přece platí presumpce neviny.“

Jak se nyní přesvědčivě ukázalo, M. D. manipulovala údaji jiného policejního vyšetřování, aniž si cokoli v této věci ověřila z některého dalšího zdroje.

Později bylo zjištěno, že informace, kterou M. D. na webu našla, se týkala již uzavřené krádeže kabelů v čističce na katastru města.

Je ale na místě položit si otázku, proč nejméně 19 lidí toto muselo absolvovat?

Oznamovatel, K. M. si v roce 2022 vyžádal od úřadu vyúčtování JSDH Buštěhrad, položkový souhrn majetku a kompletní účetní doklady. Částky si sečetl a výsledná částka mu nesouhlasila s celkovou částkou výdajů jednotky, která byla uvedena na webu města. Přestože byl upozorněn, že si nevyžádal zdaleka vše, a proto mu to nesedí, namísto konzultace s paní účetní, která by mu vše během deseti minut vysvětlila, přistoupil rovnou k podání trestního oznámení. Tedy namísto komunikace s úřadem, pouze kvůli svému dojmu, že se na městě dějí nějaké (velké) nepravosti, zatížil na více než rok dvě desítky lidí vyšetřováním.

Paní M. D., aniž by údaje, které uvádí  na veřejné FB stránce, jakkoli ověřila, predikuje výsledek šetření téměř jako hotovou věc. A přestože tato obyvatelka Buštěhradu tvrdí, že nelze poškodit dobré jméno města, tak to (z hlediska zastupitelů) poměrně bezskrupulózně učinila. Jistě nesvědčí o příliš přátelské atmosféře ve městě, pokud jsou na Facebooku vyslovována vážná podezření o nesprávném hospodaření s veřejnými prostředky, opřená o pouhé domněnky.

Ke zmírnění třecích ploch by jistě přispělo, kdyby se oznamovatel omluvil na FB stránce Město Buštěhrad - unofficial za to, že na základě  nesprávně, resp. neúplně vyžádaných podkladů, aniž by si své podezření dále ověřil, přidělal svým trestním oznámením mnoho hodin práce všem zúčastněným – hasičům, starostce, místostarostovi a některým úředníkům.

A kdyby se také M. D. omluvila za šíření neověřených desinformací se závěrem poškozujícím politickou reprezentaci města.

Věříme, že jsme tak celou záležitost s hospodařením s veřejnými prostředky v rámci JSDH Buštěhrad uzavřeli.

JUDr. Renáta Sladká, právnička města


Vyjádření zastupitelstva města k zápisu do 1. třídy

14. 5. 2024

Vážení rodiče,
na dnešní schůzce zastupitelů s vedením naší školy jsme našli řešení problému letošní nedostačující kapacity. Škola provede taková opatření, abychom mohli uspokojit všechny spádové děti, které byly letos u zápisu, včetně těch, které při losování skončily pod čarou (za předpokladu, že si včas podají odvolání). Bude k tomu potřeba, aby nám Kraj, hygiena a Ministerstvo školství povolili mimořádné navýšení kapacity, ale mělo by to vyjít.

V plánu jsou další opatření, aby tato situace v dalších letech již nenastala. V příštích letech plánujeme důrazněji bojovat proti zápisové turistice.

Za zastupitelstvo

Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka


Co dělat, když mám vyhrazené parkovací stání a další informace

29. 4. 2024

Co dělat, když mám vyhrazené parkovací stání nebo chci znát podmínky k jeho zřízení, provozování nebo odstranění?

Město Buštěhrad vydává v současné době povolení k zvláštnímu užívání místních komunikací pro účely zřízení a užívání vyhrazených parkovacích míst pouze pro osoby tělesně postižené. Pro ostatní osoby Město Buštěhrad nedává souhlas pro toto užívání a vybudování parkovacích stání, až do odvolání.

Pro historicky dříve povolené vyhrazené parkovací stání (před rokem 2020), i pro občany, kteří mají povolené vyhrazené stání a jsou ZTP nebo ZTP/P platí nyní podmínka podat na Městském úřadě Buštěhrad obnovu žádosti, znovu se všemi potřebnými doklady. Žádost se podává na formuláři č. 2.1., umístěném na webových stránkách Města Buštěhradu.

V případě nepodání obnovy žádosti bude vlastníkem místních komunikací, Městem Buštěhrad, vyzván uživatel, aby toto své parkovací stání, jeho dopravní značení a provedené úpravy odstranil na své náklady, popřípadě bude-li toto stání odstraněno vlastníkem komunikace, mohou být tyto náklady po uživateli požadovány.

V průběhu roku 2024 bude provedena revize vyhrazených parkovacích stání na území města Buštěhradu, na jeho místních komunikacích (povolení zvláštního užívání místní komunikace za tímto účelem). Uživatelé těchto parkovacích stání na místních komunikacích, jejichž vlastníkem je Město Buštěhrad, budou za tímto účelem obnovy jejich žádosti osloveni, pokud tak neučiní v průběhu roku sami.


Služba dluhového poradce a terénního pracovníka

20. 2. 2024

Kladenská organizace Člověk v tísni nabízí službu dluhového poradce a terénního pracovníka.

Program je určen pro osoby starší 15 let a služby jsou poskytovány zdarma.

V oblasti dluhového poradenství můžete využít služeb jako zmapování pohledávek, sepsání a podání insolvenčního návrhu, přípravy všech podkladů k oddlužení i pomoci s hledáním zaměstnání.

Více informací naleznete u pana Petra Řehoře na tel.: 605 543 409, případně na e-mailu petr.rehor@clovekvtisni.cz.


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy