Aktuality: Městský úřad

Pravidelné odečty elektroměrů

26. 5. 2023

Ke stažení:

Vážení spoluobčané,

ve dnech 9. 6. - 22. 6. 2023 budou pracovníci ČEZ provádět pravidelné odečty elektroměrů ve městě.

Dovolujeme si vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.

ČEZ Distribuce, a. s. 


Zákaz pálení z důvodu sucha

26. 5. 2023

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje dnešním polednem v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

Všichni občané, kteří měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/ budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím 
e-mailu.

HZS Středočeského kraje


Vyjádření k odchytu zvířat v Buštěhradu a k povinnostem obce

26. 5. 2023

 1. Je třeba vzít v potaz nejprve úpravu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a sice v části Nález.

Podle ust. § 1058 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
 • (2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Podle ust. § 1059 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
 • (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Nález v dané úpravě předpokládá, že zvíře je ve skutečném držení nálezce. V případě, že fyzická osoba nahlásí volně pobíhající zvíře městu, lze aplikovat zákonná ustanovení o nálezu pouze v rozsahu části ust. § 1059.

 1. V dané souvislosti je třeba se zabývat rovněž škodou způsobenou zvířetem a její event. náhradou.

Podle ust. § 2933 O.Z. platí:

 • Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.
 1. Pokud jde o zvíře, které volně pobíhá v obci, tak je třeba předně říci, že podle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), konkrétně podle ust. § 42, odst. 2
 • Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, …., může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou průpravu a získat osvědčení o způsobilosti podle vět první a druhé se nevztahuje na veterinárního lékaře.
 • Z uvedeného je zřejmé, že žádný člen veřejné správy (úředník obce nebo člen veřejné samosprávy) nemůže provádět odchyt pobíhajícího zvířete, pokud k tomu není akreditován.
 1. A nakonec jak je to v těchto případech s odpovědností obce. Podle ust. § 46, písm. d) Veterinárního zákona hradí náklady spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
 • Je třeba upozornit, že zákon pouze říká, že obec hradí náklady spojené s odchytem a izolací zvířete. Z tohoto ustanovení ale nelze dovozovat jakákoli jiná konkrétní práva a povinnosti obce v této věci. Jinými slovy je na obci, aby podle vlastního uvážení odchyt a izolaci zajistila.

Závěr

Ze všech uvedených skutečností tedy pro město Buštěhrad a jeho občany vyplývá, že objeví-li se pes, který se pohybuje obcí bez dohledu svého vlastníka nebo jiné osoby, které byl svěřen, je třeba, aby osoba, která si této skutečnosti všimne, ohlásila vše městskému úřadu.

Podle smlouvy, kterou město uzavřelo se psím útulkem, nahlásí tuto skutečnost město útulku a vyzve jej, aby zvíře odchytil a převzal do péče.

Citovaná smlouva jasně říká, že povinností útulku je provést odchyt ten den, kdy je volný pohyb psa bez pána ze strany města nahlášen, nejpozději v den následující.

Služby město útulku hradí řádně podle ujednání smlouvy. Tím splňuje povinnost uloženou mu veterinárním zákonem.

Uzavřením a plněním smlouvy se psím útulkem město Buštěhrad plní své zákonné povinnosti ohledně opuštěných nebo toulavých psů.

Analogicky by muselo město zakročit i v případě jiného druhu zvířete než je pes. Protože je ale výskyt jiných zvířat podstatně méně pravděpodobný, neuzavírá město smlouvy s jinými zařízeními (záchytné nebo chovné stanice apod.) a muselo by v takovém případě učinit opatření odchytu a izolace ad hoc povoláním příslušných akreditovaných odborníků a zajištěním místa s adekvátní odbornou péčí.

JUDr. Renáta Sladká


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy                           


Základní škola Buštěhrad hledá školní psycholožku / psychologa.

24. 5. 2023

Základní škola Buštěhrad hledá školní psycholožku / psychologa.

Na plný úvazek, 12. platová třída dle praxe.

Nástup srpen 2023. Kontakt: bartak@zsbustehrad.cz, tel.: 312 250 530.


Město začne mapovat a zpoplatňovat nelegální zábory

18. 5. 2023

Naše stážistky začaly v minulých dnech mapovat všechny nelegální zábory veřejného prostranství po celém Buštěhradě. Situace je totiž již zcela neúnosná – lidé se často k obecním pozemkům sousedícím s jejich pozemky chovají jako ke svým, zábory nehlásí a město tak přichází v souhrnu o statisíce korun ročně. Protože se musíme chovat jako řádný hospodář, budeme muset být důslední i v inkasování poplatků za zábory. Postupně budeme zábory mapovat, občany obesílat a dodatečně jim poplatky za zábory vyměřovat. Pokud tedy takový zábor máte, doporučujeme jej co nejdříve nahlásit, anebo rovnou odstranit. Jinak město může poplatky vyměřit až tři roky nazpět (řadu záborů máme nafocenou a můžeme doložit, jak jsou tam dlouho). V současnosti je poplatek za zábor ve většině případů 10 Kč za každý započatý m2 a den. To pro Vás není mnoho, ale když nám zábor nenahlásí stovky občanů, pro obecní pokladnu to již mnoho je.

Nelegální zábor veřejného prostranství nastává, pokud si bez toho, abyste to předem nahlásili, cokoliv odložíte na pozemek města. Ať už je to hromada písku, paleta se stavebním materiálem, či kontejner na suť. Záborem také je, pokud si na obecní pozemek postavíte kompostér, trampolínu či posezení. Někdy si lidé dokonce kus obecního ohradí plůtkem. Občas nám přijde žádost o koupi části obecního pozemku za účelem rozšíření zahrady, ale toto z principu nepovolujeme. Veřejný prostor patří všem, nebudeme z něj ukrajovat ve prospěch jednotlivců (v minulosti se to párkrát stalo, a nikdy to nedopadlo dobře).

Samostatnou kapitolou je nelegálně vysazovaná zeleň. Chápeme a oceňujeme, když to někdo chce mít před domem hezké a má chuť pečovat o obecní pozemek před svým domem, poseká na něm trávu či zasadí květiny. Takové aktivity vítáme. V pořádku však již není vysazování keřů a stromů – pod pozemkem mohou vést sítě, které mají svá ochranná pásma, ve kterých se nesmí nic sázet, aby dřeviny svými kořeny sítě neprorůstaly a nepoškozovaly. Může se tedy stát, že vaším dědečkem nebo vámi vysazený strom poškodí svými kořeny například plynovod, ale plynárny budou chtít náhradu škody po městě, protože to je na pozemku města. Ze zákona platí, že vlastníkem stromu je ten, na jehož pozemku strom roste, ať už ho vysadil kdokoliv. Tedy prosím respektujte, že na obecním se žádné dřeviny nesází, a nedivte se, když takovou dřevinu odstraníme. Máme na to právo a nemusíme se nikoho ptát. Také je kuriózní, když si něco nelegálně zasadíte na obecní, a pak si stěžujete, že Vám to pracovníci TS (kteří nejsou povinni zkoumat, co to tam roste) posekali, nebo po nás dokonce chcete, abychom se vám o to starali.

Na obecní pozemek nepatří ani váš živý plot. V některých lokalitách se stalo, že místo aby si lidé živý plot vysadili na svém pozemku, zasadili jej na obecní z druhé strany plotu. Nyní už je ale živý plot leckde tak vzrostlý, že větve zužují veřejné cesty. Kde dřív projela multikára, dnes sotva projde člověk. Nebuďte tedy překvapeni, pokud vám takový plot naše TS zkrátí nebo úplně odstraní. Totéž platí o dřevinách vysázených v rozhledových úhlech křižovatek – ty budeme z důvodu bezpečnosti odstraňovat v nejbližších možných termínech.

V jedné lokalitě jsme se před časem pokusili občanům vyjít vstříc a domluvit se, že za svými domy na obecním mohou mít záhony s květinami šířky 80 cm a kompostéry. Několikrát jsme jim dopisem připomněli, co mohou a nemohou na obecním pozemku mít a požádali je o udržování pořádku. Dohoda však bohužel nefunguje – uběhly dva roky a lidé mají za domy všechno možné, vyhozený i odpad (staré dlaždice, okna ...), přitom se jedná o nově upravenou parkovou plochu, kterou tento nepořádek velmi hyzdí. Návštěvníci, kteří tam zavítají, musejí váhat, zda jsou ve veřejném parku nebo omylem zabrousili k někomu na dvorek. Bohužel tedy budeme muset tuto dohodu přehodnotit, vyměřit poplatky za zábory a poté trvat na odstranění věcí (nebo je TS odvezou, a majitelům naúčtují poplatek za odvoz).

Chápeme, že někteří obyvatelé mají malé pozemky a rádi by si je rozšířili, nelze to však činit na úkor pozemku města, ani tak, že na zahrádce si uklidíme a co přebývá, hodíme za plot. V pořádkumilovnějších zemích na západ od našich hranic by si toto nikdy nikdo nedovolil. Zkusme se tedy přiblížit standardu našich kulturnějších sousedů!

Zkuste si představit, jak by se vám líbilo, kdyby vám město bez dovolení uskladnilo na váš pozemek paletu cihel, vyklopilo hromadu hlíny, nebo k vám na zahrádku přišli pracovníci TS a zasadili si tam pár stromů. Nebo vám naopak ořezali nějaký strom, protože by se jim zdál moc košatý. Totéž ale děláte vy nám. Zkuste prosím více respektovat obecní vlastnictví. „Obecní“ nerovná se „ničí“.

S nelegálními zábory souvisí také autovraky, karavany a obytná auta parkující na obecní zeleni či na chodnících, ale to je na samostatný článek.

Dovětek: mapování záborů s sebou přináší tragikomický vedlejší efekt – někteří občané, když zjistí, že v jejich ulici někdo chodí, rychle odstraňují věci z obecního, a posléze je tam zase vrací. Mapování tedy evidentně budeme muset opakovat. Je to škoda, plýtváte tak časem a energií našich pracovnic.


Očkování psů

11. 5. 2023

Ke stažení:

Vážení občané,

ve středu 31. května 2023 proběhne v naší obci očkování psů a koček proti vzteklině a psince.

Očkování provede MVDr. Uldrych.

V Hasičárně v době od 13:00 do 16:00 h.

Poté na Bouchalce v čase od 16:15 do 16:30 h.

 

S sebou je nutné mít očkovací průkazy zvířat a peníze na očkovací látku ve výši 200,- Kč. 


Buštěhrad zavádí robotický sběr psích výkalů

1. 4. 2023

Ke stažení:

Buštěhrad zavádí robotický sběr psích výkalů

(EDIT - upozornění: Váženým zájemcům o účast v programu "Nemusím uklízet po svém psovi, chipuji exkrementy" doporučujeme, aby se před odevzdáním přihlášky zamysleli nad datem aktuality 1. 4., mohou tím předejít újmě na vlastní pověsti.)

Máme velkou radost, že se nám konečně podařilo pořídit robotické sběrače psích hovínek. Od poloviny dubna bude Buštěhrad křižovat flotila 10 samosběrných robotů Beetl ChipEx, které jsme získali v rámci evropského programu SMART CITY: Smart excrement. Město zaplatilo 5 mil. korun a zbývajících 5 mil. jsme získali z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Drobným, naštěstí překonatelným, nedostatkem je nutnost roboty nejdříve vytrénovat. To znamená, že každý psí výkal je potřeba označit elektronickým čipem, díky tomu jej robot najde, uloží si GPS pozici, zapamatuje tvar, barvu a hmotnost. Díky strojovému učení a využití AI (neuronové sítě) budou roboti zhruba na začátku roku 2024 schopni samostatného operování v katastru obce. 

Abychom celou implementaci zefektivnili, rozhodlo se zastupitelstvo vyhlásit úlevový program „Nemusím uklízet po svém psovi, chipuji exkrementy“. Každý přihlášený si může od pondělí 3.4. vyzvednout sadu elektronických čipů v infocentru na zámku. Čip je následně nutné vmáčknout hluboko do psího výkalu, a to kdekoliv na katastrálním území obce. Každý čip má unikátní kód, a díky tomu je možné přiřadit na tzv. psí konto účastníka bonusové body. Bonusový bod má hodnotu 5 Kč a odměna bude všem účastníkům vyplacena vždy za ukončený kalendářní rok. Případně lze odměnu využít k úhradě poplatku ze psa respektive jakéhokoliv městského poplatku (například za odpad).

Program je realizován ve spolupráci s CIIRC (Český Ústav Robotiky A Kybernetiky), kde byl systém ChipEx odladěn pro české podmínky, a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je garantem programu SMART CITY: Smart excrement.

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na e-mail starostce nebo místostarostovi, případně přineste do infocentra. Upozorňujeme občany, že bez přihlášky nelze vydat čipové sady.


Odpadový Oskar

14. 3. 2023

Ke stažení:

Arnika vyhlašuje devátý ročník Odpadového Oskara. Jeho cílem je popularizace obcí s nízkou produkcí směsných komunálních odpadů. Prostřednictvím soutěže Odpadový Oskar organizace Arnika motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství již od roku 2015. V devátém ročníku budou hodnocena data za rok 2022. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.

Mezi obce s nejnižší produkcí odpadů v roce 2021, které byly oceněné jako příklad dobré praxe v minulém ročníku Odpadového Oskara, patří i Buštěhrad.

Více informací včetně pochvaly pro Buštěhrad v příloze.