Aktuality: Městský úřad

Vyjádření zastupitelstva města k zápisu do 1. třídy

14. 5. 2024

Vážení rodiče,

na dnešní schůzce zastupitelů s vedením naší školy jsme našli řešení problému letošní nedostačující kapacity. Škola provede taková opatření, abychom mohli uspokojit všechny spádové děti, které byly letos u zápisu, včetně těch, které při losování skončily pod čarou (za předpokladu, že si včas podají odvolání). Bude k tomu potřeba, aby nám Kraj, hygiena a Ministerstvo školství povolili mimořádné navýšení kapacity, ale mělo by to vyjít.
V plánu jsou další opatření, aby tato situace v dalších letech již nenastala. V příštích letech plánujeme důrazněji bojovat proti zápisové turistice.


Za zastupitelstvo


Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka
 


Co dělat, když mám vyhrazené parkovací stání a další informace

29. 4. 2024

Co dělat, když mám vyhrazené parkovací stání nebo chci znát podmínky k jeho zřízení, provozování nebo odstranění?

Město Buštěhrad vydává v současné době povolení k zvláštnímu užívání místních komunikací pro účely zřízení a užívání vyhrazených parkovacích míst pouze pro osoby tělesně postižené. Pro ostatní osoby Město Buštěhrad nedává souhlas pro toto užívání a vybudování parkovacích stání, až do odvolání.

Pro historicky dříve povolené vyhrazené parkovací stání (před rokem 2020), i pro občany, kteří mají povolené vyhrazené stání a jsou ZTP nebo ZTP/P platí nyní podmínka podat na Městském úřadě Buštěhrad obnovu žádosti, znovu se všemi potřebnými doklady. Žádost se podává na formuláři č. 2.1., umístěném na webových stránkách Města Buštěhradu.

V případě nepodání obnovy žádosti bude vlastníkem místních komunikací, Městem Buštěhrad, vyzván uživatel, aby toto své parkovací stání, jeho dopravní značení a provedené úpravy odstranil na své náklady, popřípadě bude-li toto stání odstraněno vlastníkem komunikace, mohou být tyto náklady po uživateli požadovány.

V průběhu roku 2024 bude provedena revize vyhrazených parkovacích stání na území města Buštěhradu, na jeho místních komunikacích (povolení zvláštního užívání místní komunikace za tímto účelem). Uživatelé těchto parkovacích stání na místních komunikacích, jejichž vlastníkem je Město Buštěhrad, budou za tímto účelem obnovy jejich žádosti osloveni, pokud tak neučiní v průběhu roku sami.


Informace k Volbám do Evropského parlamentu 2024

23. 4. 2024

Základní informace o volbách do Evropského parlamentu 

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční

 • v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin)
 •  a sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin).

Kdo může volit?

Voličem je

 • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
 • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů. (přehled buštěhradských volebních místností níže)

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu. 

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.

Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 

Pozor! V roce 2024 nelze okrskové volební komisi prokázat totožnost voliče digitálním stejnopisem občanského průkazu (tzv. eDokladem)!!!

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. (povinné)

Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 1. Osobně - nejpozději do 5. 6. 2024 do 17 hodin
 2. Písemně nejpozději do 31. 5. 2024 do 13 hodin, a to v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče

Tiskopis žádosti o voličský průkaz najdete v příloze.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Předem můžete na MěÚ Buštěhrad žádost poslat e-mailem na: meu@mestobustehrad.cz, nebo telefonicky na: 312 278 032

Změna trvalého pobytu v rámci území ČR

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po 40. dni přede dnem voleb musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů. (po 28. 4. 2024)

Obecní úřad o tom vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před dnem 40. dnem přede dnem voleb, nemusí činit žádný úkon.

Návrat na území ČR ze zahraničí

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti. Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území ČR, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz, o který požádejte Váš obecní úřad.
 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz. Hlasovat můžete v kterékoliv volební místnosti na území ČR. O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.
 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit. Vaši jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B). Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Buštěhrad, Kladenská 207 pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
  Brandlova, Břízová, Buková, Družstevní, Dubová, Havlíčkova, Habrová, Hornická, Hřebečská (od ulice 5. května k benzinové stanici), Husova, Hutnická, Javorová čp. 699, 711, 712, 725, 736, 739, 764, 838, 842, 975; Kaštanová, Kladenská (od pošty a křižovatky s ul. 5. května směrem k vodojemu), Krátká, Lípová, Na Skalech, Na Strži, Olivová, Prokopova, Příční, Riegrova, Sadová, Sladkovského, Stavební, Švermova, Topolová, U Dálnice, V Palandě, V Zahradě, Žižkova
 • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost: Budova ZŠ Buštěhrad, Tyršova 77  – 2. stupeň, přízemí vpravo (nová budova) - vstup ve dvoře ; pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
  Bezručova, Bořivojova, Nad Rybníkem, Náměstí, Oty Pavla, Okružní, Palackého, Průchodní; Revoluční čp. 54, 107-110, 260, 280, 283, 286, 287, 494, Slepá, Sluneční, Sokolská, Tyršova, U Cihelny, U Pivovaru, U Rybníka, U Schodů, U Studánky, Vodárenská, Vrapická, Zahradní, Žeberova
 • ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost: Zámek Buštěhrad, Revoluční 1 , přízemí Městského úřadu, vstup za výtahem; pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
  Akátová, Anenská, Hradní; Hřebečská 331, 336- 340, 623-626, 668,677; Javorová čp.1088, 1090, 1095, 1096, 1118, 1127; Jasanová, Jasmínová, Kladenská čp. 6, 147, 159,248, 285, 332, 627-629,678, 681,728, 859; Květinová, Lidická, Liliová, Luční, Na Bouchalce, Na Vypichu, Ořešín, Podhradí, Polní, Pražská, Revoluční čp. 1,2,18,28,144,153,309,323,482,654-657; Starý Hrad, Šeříková, Trnková, U Kapličky, Vávrova, Vrbová, V Uličce, 5. května, Zámecké schody

mapa buštěhradských volebních okrsků - v příloze

Podrobné informace k Volbám do Evropského parlamentu 2024 získáte na webu Ministerstva vnitra ČR

 

Pokud byste měli zájem stát se členy buštěhradských volebních komisí, pak vás na základě vaší žádosti mohou delegovat jako svého zástupce kandidující subjekty. Na volná místa do stanoveného počtu členů jednotlivách OVK pak bude po 8. 5. 2024 paní starostka jmenovat další členy (náhradníky). Pokud byste chtěli být jedním z dodatečně jmenovaných členů, pak vyplňte formulář v příloze a předejte e-mailem na adresu: vestfalova@mestobustehrad.cz nebo osobně v podatelně Městského úřadu v 1. patře.

Organizací voleb je na MěÚ Buštěhrad pověřená:  Zdeňka Vestfálová - tel. 312 278 032, vestfalova@mestobustehrad.cz


Volby do EP 2024 - Informace pro cizince s pobytem na území města Buštěhradu

18. 4. 2024

Voličem může být osoba, která má státní občanství jiného členského státu Evropské unie, a  

 • nejpozději dne 8. června 2024 dosáhne věku 18 let;
 • a jestliže ve lhůtě 40 dnů před dnem voleb (t.j.do 28. 4. 2024) projeví vůli hlasovat ve volbách do EP
 • Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.
 • nejpozději od 24. dubna 2024 je přihlášena k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, resp. v Buštěhradě;
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
 • požádá Městský úřad Buštěhrad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do neděle 28. dubna 2024 do 16:00 hodin. Nutnost podání žádosti se týká i voličů, kteří dříve hlasovali pouze ve volbách do zastupitelstva obce (jde o tzv. přenesení údajů z dodatku seznamu voličů).
  Upozornění! Žádost nemusí podávat ti voliči, kteří již v minulosti hlasovali na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu. Zápis je trvalý, a to do zrušení požadavku ze strany voliče nebo změny výše uvedených podmínek u voliče (např. odstěhování z území České republiky).

Žádost je možné podat osobně v podatelně Městského úřadu Buštěhrad, Revoluční 1, 1. patro, v úředních hodinách - pondělí 22. 4. a středa 24. 4.; 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 (po telefonické domluvě i mimo úřední dny a hodiny až do neděle 28. 4. včetně)

Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení voliče o hlasování na území České republiky, údaje o státní příslušnosti voliče, místa jeho pobytu v České republice a další požadované údaje uvedené ve formuláři Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a žádost o přenesení údajů z dodatku (viz příloha).

Upozornění! Po dobu, kdy je volič/občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky, nemůže hlasovat ve svém domovském státě.

Kontaktní osoby Městského úřadu Buštěhrad

Podrobné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR


Služba dluhového poradce a terénního pracovníka

20. 2. 2024

Kladenská organizace Člověk v tísni nabízí službu dluhového poradce a terénního pracovníka.

Program je určen pro osoby starší 15 let a služby jsou poskytovány zdarma.

V oblasti dluhového poradenství můžete využít služeb jako zmapování pohledávek, sepsání a podání insolvenčního návrhu, přípravy všech podkladů k oddlužení i pomoci s hledáním zaměstnání.

Více informací naleznete u pana Petra Řehoře na tel.: 605 543 409, případně na e-mailu petr.rehor@clovekvtisni.cz.


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy