Aktuality: Městský úřad

Služba dluhového poradce a terénního pracovníka

20. 2. 2024

Kladenská organizace Člověk v tísni nabízí službu dluhového poradce a terénního pracovníka.

Program je určen pro osoby starší 15 let a služby jsou poskytovány zdarma.

V oblasti dluhového poradenství můžete využít služeb jako zmapování pohledávek, sepsání a podání insolvenčního návrhu, přípravy všech podkladů k oddlužení i pomoci s hledáním zaměstnání.

Více informací naleznete u pana Petra Řehoře na tel.: 605 543 409, případně na e-mailu petr.rehor@clovekvtisni.cz.


Volný byt v DPS Buštěhrad

20. 2. 2024

V DPS Buštěhrad se od dubna 2024 uvolní byt pro jednu osobu.

Byt je určen pro buštěhradské seniorské občany (trvalý pobyt Buštěhrad), kteří mají z důvodu věku sníženou soběstačnost a potřebují v některých úkonech dopomoc, ale nevyžadují 24 hodinovou péči.

Pro více informací volejte na tel.: 312 250 280 nebo 724 881 210. 


Od 1. 1. 2024 nebude naše sběrné místo odebírat od občanů stavební odpad!

8. 1. 2024

Víme, že je to pro vás nepříjemné, ale máme k tomu následující důvody:

 • Zneužívání známek – lidé si známky mezi sebou půjčují, anebo k nám odpad (často ve značném množství) vozí živnostníci a stavební firmy, kteří mají ale ze zákona povinnost odpad likvidovat na vlastní náklady!
 • S tímto souvisí velmi nepříjemné chování některých jedinců k obsluze sběrného místa, pokud se ohradí proti množství odpadu nebo nechce převzít odpad od osob, které na to nemají nárok.
 • Suť k nám vyvážíte nevytříděnou, přestože třídění je již nyní vyžadováno zákonem o odpadech.
 • Suti je velké množství a naše sběrné místo má nedostatečnou prostorovou kapacitu.
 • Pro město je pak likvidace suti neúměrně nákladná.

Je důležité vědět, že:

 • Od 1. 1. 2021 je Zákonem o odpadech (541/2020 Sb.) dána povinnost stavební odpad třídit na jednotlivé složky (cihly, beton, dřevo, sklo, plast, střešní tašky, sanitární technika, keramické obkladové prvky, asfaltové směsi, zemina a kamení, sádrokartonové desky, minerální vata, pěnový polystyren, stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné látky jako např. stavební materiály obsahující azbest). Umožňuje to některé složky odpadu znovu použít.
 • Pokud u vás doma cokoliv staví či opravuje stavební firma nebo živnostník, je jeho povinností vzniklý odpad zlikvidovat na své náklady.

Stavební odpad můžete od ledna odvézt na tato místa:

 • Nevytříděný: REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., „Halda Buštěhrad“, adresa skládky: ulice Dvorská, katastrální číslo 360, Kladno – Vrapice, tel. na vrátnici 312 250 975. Před odvozem odpadů si ověřte na webu https://www.skladkabustehrad.cz/ skupinu povolených odpadů k uložení na skládku.
 • Vytříděný: Recyklační středisko Zájezd, adresa recyklačního střediska 273 43  Zájezd, GPS: 50.171167, 14.217972,  tel. 775 655 474. Více informací naleznete na webu recyklačního střediska: https://www.recyklacezajezd.cz/recyklace.html

O změně vyhlášky rozhodlo zastupitelstvo, proto prosím nenadávejte obsluze sběrného místa.

Děkujeme za pochopení!


ZMĚNY VYHLÁŠEK V KOSTCE - NĚKTERÉ POPLATKY ZDRAŽUJEME, NĚKTERÉ ZLEVŇUJEME ČI ÚPLNĚ RUŠÍME

8. 12. 2023

ODPADY

Od 1. 1. 2024 zdražujeme poplatek za odpady, a to u plné sazby z 950,- Kč na osobu na 1100,- Kč/os, a u kompostovacího programu ze 750,- Kč na osobu na 850,- Kč/os. Tedy u plného poplatku zdražujeme o 150,- Kč na rok a u kompostovacího programu o 100,- na rok.

Důvodem je, že nám končí smlouva s AVE Kladno, a ze zákona jsme museli svoz odpadů znovu vysoutěžit (na této povinnosti nic nemění, že se přihlásí zase jen jedna firma – svozových firem je jen pár a navzájem si nekonkurují). Nově máme tedy svoz odpadů vysoutěžen za 14 433 310,05 Kč, což je 17 464 305,16 Kč včetně DPH, a to na období dalších 6 let. Náklady na svoz odpadů budou logicky vyšší než v minulém období, neboť stoupají ceny všeho (energií, pohonných hmot, skládkovného...), a stát stále více tlačí na obce i hrozbou finančního znevýhodnění, aby snižovaly množství nevytříděného odpadu. Proto jsme po čtyřech letech přistoupili ke zdražení, což v současné situaci bude muset učinit spousta obcí. K poplatku nově sahají i obce, které doteď měly svoz odpadů pro občany zdarma (např. Česká Lípa zvyšuje poplatek z nuly na 950,- Kč/osobu).

PSI

Zde zdražení nenastává téměř žádné, naopak majitelé psů v bytových domech zaplatí méně a senioři v bytech s více psy také. Přestali jsme rozlišovat poplatky za psa v bytě a v rodinném domě, a pro seniory 65+ v bytech s více než jedním psem jsme zlevnili až o 100,-Kč ročně. Nezpoplatňujeme nyní ani psy chované pro podnikatelské a jiné komerční účely. Poplatek za 1 psa je 350,- Kč, za každého dalšího psa 400,- Kč, pro seniory za jednoho psa 50,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Zde sazby za metr čtvereční zůstávají víceméně stejné, (přidali jsme možnost zvolit si paušál u všech typů užívání veřejného prostranství (předtím jsme měli možnost jen pro tři typy poplatků zvolit si paušál – veřejné prostranství pro reklamní zařízení, zařízení pro poskytování prodeje a za vyhrazení trvalého parkovacího místa). Zdražili jsme paušální týdenní poplatky, nejvíce pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, a pro filmaře.

ODPADOVÁ VYHLÁŠKA

Přestáváme brát na sběrném dvoře suť a stavební odpad, náklady na likvidaci jsou totiž vysoké, prostor sběrného místa přestává stačit, lidé stavební odpad netřídí (což je zákonná povinnost!) a bohužel dochází ke zneužívání systému – lidé si kartičky půjčují a na sběrák nám svůj odpad vozí i firmy a živnostníci, kteří mají povinnost si odpad likvidovat na vlastní náklady. Když je obsluha upozorní, že je odpadu příliš mnoho a měli by si ho zase odvézt, většinou se se zlou potáže. Není v silách obsluhy sběrného místa čelit hrubému chování a dohadovat se s lidmi, co ještě je „menší množství suti“, a co už ne. Lidé dostanou k dispozici informace o tom, kam bude možné nyní suť odvážet – ovšem již za poplatek.

ZCELA JSME ZRUŠILI

Vyhlášky o poplatcích ze vstupného a o poplatcích z ubytovací kapacity, tímto chceme podpořit jak organizátory kulturních akcí, tak soukromé podnikaní. Doteď měli například poskytovatelé ubytování přes Airbnb povinnost nám zasílat evidenci ubytovaných a odvádět poplatky (ať si sami sáhnou do svědomí, zda to dělali).

Zavedli jsme také novou vyhlášku zakazující hazard.

Momentálně to zde sice aktuální není, ale to se může snadno změnit, pokud by si nějaký provozovatel hazardu Buštěhrad vyhlédnul pro své podnikání.

Nové vyhlášky si můžete přečíst na webu města.


Vyjádření k odchytu zvířat v Buštěhradu a k povinnostem obce

26. 5. 2023

 1. Je třeba vzít v potaz nejprve úpravu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a sice v části Nález.

Podle ust. § 1058 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
 • (2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Podle ust. § 1059 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
 • (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Nález v dané úpravě předpokládá, že zvíře je ve skutečném držení nálezce. V případě, že fyzická osoba nahlásí volně pobíhající zvíře městu, lze aplikovat zákonná ustanovení o nálezu pouze v rozsahu části ust. § 1059.

 1. V dané souvislosti je třeba se zabývat rovněž škodou způsobenou zvířetem a její event. náhradou.

Podle ust. § 2933 O.Z. platí:

 • Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.
 1. Pokud jde o zvíře, které volně pobíhá v obci, tak je třeba předně říci, že podle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), konkrétně podle ust. § 42, odst. 2
 • Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, …., může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou průpravu a získat osvědčení o způsobilosti podle vět první a druhé se nevztahuje na veterinárního lékaře.
 • Z uvedeného je zřejmé, že žádný člen veřejné správy (úředník obce nebo člen veřejné samosprávy) nemůže provádět odchyt pobíhajícího zvířete, pokud k tomu není akreditován.
 1. A nakonec jak je to v těchto případech s odpovědností obce. Podle ust. § 46, písm. d) Veterinárního zákona hradí náklady spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
 • Je třeba upozornit, že zákon pouze říká, že obec hradí náklady spojené s odchytem a izolací zvířete. Z tohoto ustanovení ale nelze dovozovat jakákoli jiná konkrétní práva a povinnosti obce v této věci. Jinými slovy je na obci, aby podle vlastního uvážení odchyt a izolaci zajistila.

Závěr

Ze všech uvedených skutečností tedy pro město Buštěhrad a jeho občany vyplývá, že objeví-li se pes, který se pohybuje obcí bez dohledu svého vlastníka nebo jiné osoby, které byl svěřen, je třeba, aby osoba, která si této skutečnosti všimne, ohlásila vše městskému úřadu.

Podle smlouvy, kterou město uzavřelo se psím útulkem, nahlásí tuto skutečnost město útulku a vyzve jej, aby zvíře odchytil a převzal do péče.

Citovaná smlouva jasně říká, že povinností útulku je provést odchyt ten den, kdy je volný pohyb psa bez pána ze strany města nahlášen, nejpozději v den následující.

Služby město útulku hradí řádně podle ujednání smlouvy. Tím splňuje povinnost uloženou mu veterinárním zákonem.

Uzavřením a plněním smlouvy se psím útulkem město Buštěhrad plní své zákonné povinnosti ohledně opuštěných nebo toulavých psů.

Analogicky by muselo město zakročit i v případě jiného druhu zvířete než je pes. Protože je ale výskyt jiných zvířat podstatně méně pravděpodobný, neuzavírá město smlouvy s jinými zařízeními (záchytné nebo chovné stanice apod.) a muselo by v takovém případě učinit opatření odchytu a izolace ad hoc povoláním příslušných akreditovaných odborníků a zajištěním místa s adekvátní odbornou péčí.

JUDr. Renáta Sladká


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy