Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Městský úřad

Aktuality: Městský úřad

Zasedání zastupitelstva s prezentací variant obchvatu města

28.7.2020

5. srpna na zasedání zastupitelstva města proběhne pro zastupitele i pro občany města prezentace možných variant obchvatu města. S variantami i zápisem z jednání s ŘSD, který popisuje jednotlivé varianty, se můžete seznámit na webu města.

Zatím se jedná pouze o studii, tedy nic závazného. Zastupitelé pak budou o variantách hlasovat. Až pokud by se zastupitelé shodli na jedné z variant, a navíc se shodli i s okolními obcemi, začne se příslušná varianta projektovat.

Prezentaci provede projkeční kancelář M4ROAD DESIGN, s. r. o., která pracuje pro ŘSD.


Poplatek za odpady na 2. pololetí 2020 je splatný nejpozději 15. srpna t.r.

9.7.2020

Připomínáme, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů na 2. pololetí roku 2020 je splatný nejpozději 15. srpna t.r.

V hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ v úředních hodinách , tedy naposledy 12. 8. 2020.

Využít můžete i možnosti úhrady převodem na účet a následného vyzvednutí známky na MěÚ nebo v Infocentru Buštěhrad.
 


STÁVKOVÁ POHOTOVOST STAROSTŮ

4.6.2020

Ke stažení:

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj.

Ohroženy jsou tyto naše připravované investice a záměry:

  • Nové veřejné osvětlení Na Skalech a v Tyršově ul.
  • Revitalizace Tyršovy ulice
  • Vzduchotechnika a oprava střechy v ZŠ

A mnohé další.

Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné finance obcím. Jako starostka obce jsem se rozhodla podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku, pomoct živnostníkům a místním firmám. Obce i kraje v naší zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům vlády černé vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími návrhy zákonů prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly zásadně proti takovým návrhům.

Dne 4. 6. 2020

Ing. Arch. Daniela Javorčeková,
starostka


ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE

25.5.2020

Ke stažení:

Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlašují na úterý 26. května 2020  ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE. Poslanecká sněmovna v úterý 26. května rozhodne o dopadech zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. Poslanci mohou podpořit návrh Senátu, který požaduje, aby kompenzace byly vypláceny bez dopadu na rozpočty samospráv, anebo potvrdit původní návrh Vlády ČR, který určuje, že kompenzace mají být vypláceny ze sdílených daní s výrazným dopadem na rozpočtové určení daní (RUD).

Opakovaně jsme jako představitelé samospráv deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této nelehké době. Samosprávy udělaly a stále dělají dost proto, abychom tuto výzvu společně zvládli. Podpora ohroženým OSVČ, společníkům malých firem či rodinných firem je správné rozhodnutí. Ovšem dopad zákona o kompenzačním bonusu jen na rozpočty obcí dosáhne až -12 mld. Kč navíc nad očekávaný propad sdílených daní. Jsme přesvědčeni, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na RUD, jak navrhuje Senát.

Na podporu tohoto návrhu proto vyhlašujeme společný tichý protest samospráv a žádáme obce, města a kraje, aby jej podpořily vyvěšením černé vlajky na obecních / městských / krajských úřadech. Dejme za samosprávy společně najevo, že ve snaze udržet investice v našich obcích a krajích jsme zůstali sami. Je naším společným úkolem pomoci rozhýbat regionální ekonomiku, ovšem tak výrazný zásah státu s dopadem na obecní a krajské rozpočty nemohou samosprávy samy zvládnout. Formu protestu záměrně volíme jako tichou, která adekvátně odpovídá současné situaci. O podporu tohoto tichého protestu rovněž žádáme všechny kraje v České republice.

Děkujeme za Vaši podporu s vírou, že poslanci tuto formu protestu pochopí a samosprávy podpoří.

K tomuto tichému protestu se připojuje i Buštěhrad.


Informace k zvýšení daně z nemovitosti

5.5.2020

Zastupitelé města Buštěhrad na březnovém zasedání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Pro fyzické osoby dojde ke zvýšení koeficientu na 2 (ze současného koeficientu 1), pro podnikatele byl schválen navíc ještě koeficient 1,5. Co to pro město bude znamenat?

Nové koeficienty budou platit až od roku 2020. To znamená, že se všem zvýší daň z nemovitosti. Pokud jste fyzická osoba a platíte dejme tomu 500,- Kč daň ze své nemovitosti za kalendářní rok, budete od roku 2020 platit 1000,- Kč za kalendářní rok. Pro fyzické osoby se jedná pouze o mírné zvýšení (obec má právo koeficient zvýšit až na 5). U podnikatelů, především firem, se tato daň ale ještě vynásobí koeficientem 1,5. To bude mít velmi zásadní význam hlavně u daní od velkých podniků, které na našem katastru vlastní rozsáhlé pozemky. Koeficienty se vztahují pouze na zastavěné a stavební pozemky, nikoliv na zemědělskou půdu.

Proč především koeficienty zvyšujeme? Město Buštěhrad je po několik desetiletí velmi podfinancované. Léta trpělo sousedstvím průmyslové zóny, Poldi Kladno a haldy, která činností Poldi vznikla, a dalších průmyslových podniků. Díky výstavbě ocelárny byly zničeny prameny v údolí pod Poldovkou (proto nyní začíná Buštěhradský potok až pod Palandou, a jeho koryto výše je vyschlé), a znehodnoceny další vodní zdroje v údolí. Životní prostředí města bylo dlouhodobě velmi poškozováno, a i nyní, po utlumení výroby, stále v průmyslové zóně fungují Třinecké železárny, obalovna asfaltových směsí, chystá se zde výstavba rozsáhlého velkoskladu firmy LIDL, a další podniky. Na haldu se stále vyváží odpad. I když je to nyní již jen zemina a suť, znamená to zatížení města nákladní dopravou (zvláště, když dopravci nerespektují zákazy vjezdu vozidlům nad 3,5 t do naší obce). Město při tom od průmyslových podniků nikdy nedostalo žádné kompenzace. Na druhém konci města zase máme sušičku firmy AgroZZN, a. s. (což je společnost provázaná s Agrofertem), či letištní parkoviště. Zvýšení daně z nemovitosti je prostředkem, jak získat od všech těchto subjektů finanční prostředky navíc, které můžeme investovat do zlepšení infrastruktury a vybavenosti města. Další, od koho na dani z nemovitosti získáme více peněz, jsou developeři, kteří ještě nerozprodali všechny pozemky. Týká se to hlavně pozemků mezi hřbitovem a Chmelnicí. S těmito developery nebyly většinou před mnoha lety uzavřeny žádné plánovací smlouvy (což byla neprozíravost tehdejšího vedení města), to znamená, že nijak nepřispěli do rozpočtu města třeba na nutné navýšení kapacity školy a školky, a na další náklady, které nové osídlení pro město znamená.

Nelekněte se tedy, až Vám příští rok přijde složenka od Finančního úřadu na daň z nemovitosti, na které bude vyšší částka, než na jakou jste zvyklí. Vězte, že příjmy z daně z nemovitosti nám vytvoří do budoucna fond, ze kterého město bude moci financovat opravy komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a další infrastruktury a vybavenosti města, a budeme si díky němu moci dovolit více do této oblasti investovat, než jsme mohli doposud.

Článek vyšel v BZ 8-9/2019.


Informace o stavbě ČEZu - Starý Hrad a okolí

30.4.2020

Ke stažení:

Rádi bychom Vás informovali o změně harmonogramu u probíhající stavby ČEZu na Starém Hradě a v okolí (pokládání kabelů do země): práce se díky omezeními způsobenými koronavirem posouvají cca o 14 dní. V příloze aktuální harmonogram prací.


Informace o výpočtu místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová.

20.4.2020

Zastupitelstvo města Buštěhradu na svém zasedání č. 2/2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová. Tato vyhláška je účinná dnem 23. března 2020.

Správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, v současné době zasílá všem dotčeným osobám, tedy poplatníkům, Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti k tomuto poplatku. Na tuto Výzvu, ti, jichž se tato Výzva týká, zareagují zasláním vyplněného formuláře pro Ohlášení poplatkové povinnosti pro místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace. Tento formulář je umístěn v sekci „Formuláře ke stažení“ na webu města.

Způsob VÝPOČTU tohoto poplatku je nyní předmětem mnoha diskuzí, proto zde uvádím návod, jak místní poplatek vypočítat, a skutečnosti, které jsou pro takový způsob výpočtu rozhodné.

Možností připojení se na stavbu kanalizace se zhodnocuje CELÝ stavební pozemek, tedy nejen pozemek okolo stavby, ale také pozemek pod stavbou domu.

Celkový výpočet by měl vypadat tak, že vynásobíte plochu pozemku okolo nemovitosti m2 x 60,-Kč, a k tomu připočítáte plochu pozemku pod rodinným domem m2 x 60,-Kč. Sečtete, a tím je poplatek kompletní.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 stanovuje podání ohlášení v Čl. č. 7, odst. (2), písm. c), cituji: " poplatník v Ohlášení uvede: Parcelní čísla a výměry pozemků tvořících jednotný funkční celek, které jsou předmětem poplatku, účel hlavní stavby a celkovou výši poplatku."

Vysvětlení:

Pro účely tohoto zhodnocení a zpoplatnění se rozumí celý pozemek, celá jeho plocha, včetně zastavěné plochy. Pozemek je brán jako stavební, podle závazného dokumentu, kterým je Územní plán města Buštěhradu, kde se celá plocha pozemku označuje jako „stavební pozemek a nízkopodlažní stavba venkovského typu“. Ocenění pozemku je prováděno podle zákona č.151/1997 Sb., §9, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodné pro klasifikaci pozemku, pro tento poplatek je, jaký druh stavby je na něm umístěn, její účel, a jeho celkové ohraničení plotem – tedy tvořící jednotný funkční celek. Je li tedy na Vašem pozemku stavba, která má název "rodinný dům" nebo "dům určený k rekreaci", a takto také byla stavba zkolaudována a je takto zapsána v katastru nemovitostí, celý stavební pozemek, který stavbu obklopuje, jeho výměra, a výměra pozemku pod stavbou samotnou a nádvoří tvoří jednotný funkční celek, a je předmětem tohoto poplatku ve výši 60,-Kč/m2.

To, že okolní pozemek, okolo domu, který je oplocen, je evidován na katastru nemovitostí jako orná půda nebo zahrada, není pro účely tohoto zpoplatnění podle zákona o oceňování nemovitostí, rozhodné. Rozhodný je účel stavby, která na něm stojí, a pro jaký byla zkolaudována.

Pokud by na pozemku stála nemovitost, která je zkolaudována např. jako zemědělská usedlost či kravín, pak by celá stavba i pozemek kolem ní byl posuzován pro účely zpoplatnění jako "zemědělství". (40,-Kč/m2).

Pokud byste měl/a část svého pozemku neoplocenou a skutečně ji využíval/a jako ornou půdu, pak by se na tuto část, neoplocenou, která je jako orná půda využívána, vztahovala jiná výše zpoplatnění. Tak tomu ale v případě všech těchto rezidenčních staveb Javorová, Topolová a Břízová, není.

Není zde vydán ani jiný právní předpis, (např. Opatření obecné povahy či Podmínka - znění v územním plánu města), který by určoval, že ve Vaší lokalitě, pro Váš stavební pozemek, je určeno maximální procento zastavěnosti pozemku. (Byli byste tedy v zastavěnosti svého pozemku tímto předpisem limitováni). Pokud by tomu tak bylo, vycházeli bychom při zpoplatnění z tohoto procentuálního limitovaného stanovení. Avšak není tomu tak. Z těchto důvodů se tudíž zpoplatňuje celý Váš pozemek i s plochou pod stavbou a nádvořím, stejným koeficientem.


Informace o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová

17.4.2020

Zastupitelstvo města Buštěhradu na svém zasedání č. 2/2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová. Tato vyhláška je účinná dnem 23. března 2020.

Správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, v současné době zasílá všem dotčeným osobám, tedy poplatníkům, Výzvu ke splnění ohlašovací povinnosti k tomuto poplatku. Na tuto Výzvu, ti, jichž se tato Výzva týká, zareagují zasláním vyplněného formuláře pro Ohlášení poplatkové povinnosti pro místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku jeho možností připojení se na stavbu kanalizace. Tento formulář je umístěn v sekci „Formuláře ke stažení“.

Formulář lze doručit:

Na základě doručení tohoto Ohlášení poplatkové povinnosti na adresu Městského úřadu Buštěhrad, bude dotčeným osobám zaslán doporučeně s modrým pruhem písemnost - Platební výměr, kde bude uvedena konečná částka místního poplatku a platební údaje, potřebné k provedení platby.

Nejzazší termín pro podání Ohlášení je 24. červen 2020. Splatnost poplatku je 30. června 2020, včetně.

S ohledem na výskyt pandemie na našem území je správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, oprávněn posunout splatnost místního poplatku.

Splatnost tohoto místního poplatku se tak posouvá na datum 15. 12. 2020, včetně, připsáno na účet města Buštěhradu.

Nedodržení splatnosti tohoto místního poplatku nejpozději do 31. prosince 2020 může mít za následek navýšení místního poplatku na trojnásobek jeho výše.


Posílení svozu plastů

15.4.2020

Ke stažení:

Od 18.4.2020 bude probíhat svoz PLASTŮ na sběrných hnízdech kromě pondělí a čtvrtků také V SOBOTU.

Přidání dalších kontejnerů na nejvíce přeplněných hnízdech je v jednání. Zároveň prosíme, abyste co nejvíce využívali našeho sběrného místa, a nenechávali u kontejnerů odpad, který do nich nepatří. Odkládání odpadu fyzickými osobami mimo určené sběrné nádoby (včetně např. odložení plastových pytlů vedle sběrné nádoby) totiž naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.


Začíná oprava havarijní opěrné zdi v ulici Oty Pavla

8.4.2020

Rádi bychom Vás informovali o tom, že tento týden začíná oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Oty Pavla na parc. čísle 391/1. Zhotovitelem stavby bude společnost Salamánek Stavby s.r.o. Trvání stavby je naplánováno na duben - říjen 2020.

S ohledem na bezpečnost osob a technické potřeby stavby dojde v ulici Oty Pavla k dopravním omezení - závislosti na aktuálním průběhu prací a jen na nezbytně nutnou dobu. Prosíme Vás o přizpůsobení se této situaci.

V případě potřeby doplnění informací se můžete obrátit na níže uvedené kontakty:

Zhotovitel stavby:

  • Salamánek Stavby s.r.o. Havlíčkova 558, 273 06 Libušín
  • Luboš Salamánek, tel. 733 100 280

Městský úřad Buštěhrad:

  • Pavel Vavruška, tel. 601 327 724
  • alt. ing. Renáta Ježková, tel. 602 153 279

Informace pro občany - úhrada místního poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na kanalizaci - ul. Javorová, Topolová, Břízová

16.3.2020

Vzhledem k množícím se dotazům od občanů, na které se bude vztahovat povinnost uhradit místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace v ulicích Javorová, Topolová, Břízová, Vám sdělujeme tyto informace:

Právní předpis, obecně závazná vyhláška č. 1/2020, která tento poplatek stanovuje, je zatím ještě ve fázi její publikace. Účinnosti tato vyhláška nabyde až dnem 23. března 2020. Ohlášení poplatkové povinnosti tak lze na MěÚ Buštěhrad zasílat nejdříve 24.března 2020. 

Přikládáme pro Vaši informaci vzor Výzvy k přihlášení se k poplatkové povinnosti, která Vám bude zaslána a také formulář, kterým lze ohlášení po nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky provést. Vzor formuláře určeného pro vyplnění bude umístěn v sekci "Formuláře ke stažení". 


Kam s ním? Přehledná tabulka o tom, kam co vyhazovat

13.1.2020

Ke stažení:

Vytvořili jsme pro Vás přehlednou tabulku na téma, kam který odpad vyhazovat. Pokud Vám tam cokoliv chybí, můžete to do tabulky přidat sami. Zatím se jedná o pracovní verzi, která se může ještě vyvíjet.