Aktuality: Městský úřad

Uzavření Sběrného místa v době vánočních a státních svátků

16. 11. 2022

Sběrné místo odpadu v Buštěhradu pod vodojemem bude zavřeno ve dnech 23. 12. 2022 až 2. 1. 2023.

Nadále bude sběrné místo odpadu zavřeno ve všechny státní svátky, a to i ve všech následující letech.

J. Veselý, za Technické služby města Buštěhradu


Informace k volbě prezidenta ČR

14. 11. 2022

Termín volby prezidenta byl předsedou Senátu Parlamentu ČR vyhlášen na dny: pátek 13. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 14. 1. 2023 (8 - 14 h).

Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech: pátek 27. 1. 2023 (14 - 22 h) a sobotu 28. 1. 2023 (8 - 14 h)

Kdo může volit

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Revoluční 1, Buštěhrad) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3, volební místnost je v přízemí zámku, Revoluční 1, Buštěhrad.

Volby v nemocnici, zdravotnických nebo sociálních zařízeních

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

  1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou(tj. 9. 1. 2023 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
  2. na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 29. 12. 2022 v podatelně MěÚ Buštěhrad

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.

Žádost (viz formulář v příloze) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se pro účely voleb správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže). 

Volby v zahraničí

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete   na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Volební zákony však pamatuje i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky: v podatelně Městského úřadu Buštěhrad osobně  nebo telefonicky na tel. č. 312 278 032; mailem na meu@mestobustehrad.cz. Ve dnech voleb potom můžete prostřednictvím rodinných příslušníků nebo známých žádat přímo u příslušné okrskové volební komise v příslušné volební místnosti. Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

 

Osoba odpovědná za organizaci a průběh voleb ve městě Buštěhrad:

Podrobné nformace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.


Sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů

10. 11. 2022

Dne 11. listopadu se slaví celosvětově Den válečných veteránů, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům a dalším bojovníkům za svobodu. Pořízením květu přispějete na přímou pomoc našim hrdinům a zachování jejich příběhů.

Květ vlčího máku můžete až do 30. listopadu pořídit i v Buštěhradě - v Městské knihovně  a v Infocentru, které se do 8. ročníku sbírky zapojily.

Více informací najdete na: www.denveteranu.cz Budeme rádi, když se letos do sbírky zapojíte spolu s námi a pomůžete nám šířit tuto důležitou tradici a vybrat další prostředky na přímou pomoc válečným veteránům a hrdinům. Podpora půjde také na to, aby se nezapomnělo na jejich příběhy. 

Děkujeme za vaši pomoc! 


Datová schránka - usnadnění komunikace s úřady

9. 11. 2022

Ke stažení:

Rádi bychom vás informovali o možnosti začít pro komunikaci s úřady využívat datovou schránku a ušetřit tak čas při vyřizování úředních záležitostí. Od 1. ledna 2023 získají datovou schránku automaticky všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Zřídit si ji však může již nyní zdarma každý (online nebo osobně na pobočce Czech POINT) a vyřídit tak pohodlně online například:

  • papírování přes e-Portál ČSSZ
  • výpis ze živnostenského rejstříku
  • daňové přiznání (MOJE daně)
  • komunikaci s bankami a pojišťovnami

Díky notifikacím přes e-mail či sms žádnou zprávu nezmeškáte. Více informací naleznete na stránkách chcidatovku.cz a v přílohách této zprávy.


Oznámení o omezení dodávky vody

26. 10. 2022

Ke stažení:

Vážení odběratelé,
oznamujeme Vám, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude přerušena dodávka pitné vody v termínu:  10. 11. 2022 od 8:00 - 14:00 v těchto buštěhradských ulicích: Akátová, Jasanová, Polní, Vrbová.


Základní souhrn informací o místním poplatku za Městský systém odpadového hospodářství a ostatních místních poplatků

26. 10. 2022

Místní poplatek za Městský systém odpadového hospodářství, informace o něm i ostatních poplatcích.

Možnost osvobození od místního poplatku

Pro nadcházející období roku 2023 žádáme všechny poplatníky místního poplatku za Městský systém odpadového hospodářství – zkr. „MSOH“ nebo též „odpady“ (osoby trvale hlášené k pobytu na území Města Buštěhradu a osoby, které vlastní nemovitost v katastru Města Buštěhradu), aby si zkontrolovali, zda mají nárok na osvobození od tohoto poplatku viz. čl. 8. Obecně závazné vyhlášky Města Buštěhradu č. 2/2021, o místním poplatku za městský systém odpadového hospodářství. Ohlášení nároku na osvobození proveďte prosím příslušným formulářem a doložte potřebnými doklady.

Více viz příloha.


Informace pro návštěvníky hřbitova

5. 10. 2022

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na otevírací dobu hřbitova v době od října do března.

Hřbitov je otevřen denně od 8:00 do 17:00 h, v den Památky zesnulých a během předcházejícího víkendu bude otevřeno od 7:00 do 20:00 h. Dále připomínáme, že v zimním období neteče na hřbitově voda, většinou se zavírá po dni Památka zesnulých.


Výsledky komunálních voleb v Buštěhradě

24. 9. 2022

Přinášíme vám výsledky voleb do buštěhradského zastupitelstva.

Město Buštěhrad obdrželo Odpadového Oskara!

16. 9. 2022

Máme velkou radost, že město Buštěhrad obdrželo od spolku Arnika tzv. Odpadového Oskara. Byli jsme ocenění v kategorii 2 - jako příklad dobré praxe. Buštěhradu se podařilo během posledních 10ti let snížit množství směsného odpadu a dosáhnout nadprůměrné úrovně třídění. Inovativní jsme rovněž v čipování a vážení popelnic.