Aktuality: Městský úřad

ZMĚNY VYHLÁŠEK V KOSTCE - NĚKTERÉ POPLATKY ZDRAŽUJEME, NĚKTERÉ ZLEVŇUJEME ČI ÚPLNĚ RUŠÍME

8. 12. 2023

ODPADY:

- Od 1. 1. 2024 zdražujeme poplatek za odpady, a to u plné sazby z 950,- Kč na osobu na 1100,- Kč/os, a u kompostovacího programu ze 750,- Kč na osobu na 850,- Kč/os. Tedy u plného poplatku zdražujeme o 150,- Kč na rok a u kompostovacího programu o 100,- na rok.

Důvodem je, že nám končí smlouva s AVE Kladno, a ze zákona jsme museli svoz odpadů znovu vysoutěžit (na této povinnosti nic nemění, že se přihlásí zase jen jedna firma – svozových firem je jen pár a navzájem si nekonkurují). Nově máme tedy svoz odpadů vysoutěžen za 14 433 310,05 Kč, což je 17 464 305,16 Kč včetně DPH, a to na období dalších 6 let. Náklady na svoz odpadů budou logicky vyšší než v minulém období, neboť stoupají ceny všeho (energií, pohonných hmot, skládkovného...), a stát stále více tlačí na obce i hrozbou finančního znevýhodnění, aby snižovaly množství nevytříděného odpadu. Proto jsme po čtyřech letech přistoupili ke zdražení, což v současné situaci bude muset učinit spousta obcí. K poplatku nově sahají i obce, které doteď měly svoz odpadů pro občany zdarma (např. Česká Lípa zvyšuje poplatek z nuly na 950,- Kč/osobu).

PSI:

- Zde zdražení nenastává téměř žádné, naopak majitelé psů v bytových domech zaplatí méně a senioři v bytech s více psy také. Přestali jsme rozlišovat poplatky za psa v bytě a v rodinném domě, a pro seniory 65+ v bytech s více než jedním psem jsme zlevnili až o 100,-Kč ročně. Nezpoplatňujeme nyní ani psy chované pro podnikatelské a jiné komerční účely. Poplatek za 1 psa je 350,- Kč, za každého dalšího psa 400,- Kč, pro seniory za jednoho psa 50,- Kč a za každého dalšího psa 100,- Kč.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ:

Zde sazby za metr čtvereční zůstávají víceméně stejné, (přidali jsme možnost zvolit si paušál u všech typů užívání veřejného prostranství (předtím jsme měli možnost jen pro tři typy poplatků zvolit si paušál – veřejné prostranství pro reklamní zařízení, zařízení pro poskytování prodeje a za vyhrazení trvalého parkovacího místa). Zdražili jsme paušální týdenní poplatky, nejvíce pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, a pro filmaře.

ODPADOVÁ VYHLÁŠKA:

Přestáváme brát na sběrném dvoře suť a stavební odpad, náklady na likvidaci jsou totiž vysoké, prostor sběrného místa přestává stačit, lidé stavební odpad netřídí (což je zákonná povinnost!) a bohužel dochází ke zneužívání systému – lidé si kartičky půjčují a na sběrák nám svůj odpad vozí i firmy a živnostníci, kteří mají povinnost si odpad likvidovat na vlastní náklady. Když je obsluha upozorní, že je odpadu příliš mnoho a měli by si ho zase odvézt, většinou se se zlou potáže. Není v silách obsluhy sběrného místa čelit hrubému chování a dohadovat se s lidmi, co ještě je „menší množství suti“, a co už ne. Lidé dostanou k dispozici informace o tom, kam bude možné nyní suť odvážet – ovšem již za poplatek.

ZCELA JSME ZRUŠILI:

Vyhlášky o poplatcích ze vstupného a o poplatcích z ubytovací kapacity, tímto chceme podpořit jak organizátory kulturních akcí, tak soukromé podnikaní. Doteď měli například poskytovatelé ubytování přes Airbnb povinnost nám zasílat evidenci ubytovaných a odvádět poplatky (ať si sami sáhnou do svědomí, zda to dělali).

Zavedli jsme také novou vyhlášku zakazující hazard.

Momentálně to zde sice aktuální není, ale to se může snadno změnit, pokud by si nějaký provozovatel hazardu Buštěhrad vyhlédnul pro své podnikání.

Nové vyhlášky si můžete přečíst na webu města.


Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024

29. 11. 2023

Vodárny Kladno - Mělník, a. s. vás informují o změně cen vodného a stočného pro rok 2024.

Ke změně dochází od 1. ledna 2024.

 

Vodné: cena v Kč/m3: 90,06 bez DPH, 100,87 s DPH.

Stočné: cena v Kč/m3:  66,19 bez DPH, 74,13 s DPH.

Celkem: cena v Kč/m3: 156,25 bez DPH, 175,00 s DPH. 


Služba terénního sociálního pracovníka

1. 11. 2023

Ke stažení:

Město Buštěhrad nabízí nově službu terénního sociálního pracovníka.

Pokud se potýkáte se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění, je tato služba mířena přímo k vám. Pomoc bude poskytována zdarma individuálně dle potřeb klientů.

Mezi nabízené služby bude patřit zejména: doprovod k lékaři, na poštu, hřbitov apod., nákupy potravin a jiných základních potřeb, pomoc při komunikaci s úřady, psychická a komunitní podpora a další.

Pro více informací kontaktujte paní Svobodovou na tel. č.: 736 178 177, případně na michaelasvobodova78@seznam.cz. 


Adaptační strategie - výsledky online ankety

11. 9. 2023

Na náš web do sekce Dokumenty jsme umístili výsledek online dotazníkového šetření, kde jsme se ptali na vaše názory k tomuto tématu.


Vyjádření k odchytu zvířat v Buštěhradu a k povinnostem obce

26. 5. 2023

 1. Je třeba vzít v potaz nejprve úpravu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a sice v části Nález.

Podle ust. § 1058 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
 • (2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Podle ust. § 1059 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
 • (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Nález v dané úpravě předpokládá, že zvíře je ve skutečném držení nálezce. V případě, že fyzická osoba nahlásí volně pobíhající zvíře městu, lze aplikovat zákonná ustanovení o nálezu pouze v rozsahu části ust. § 1059.

 1. V dané souvislosti je třeba se zabývat rovněž škodou způsobenou zvířetem a její event. náhradou.

Podle ust. § 2933 O.Z. platí:

 • Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.
 1. Pokud jde o zvíře, které volně pobíhá v obci, tak je třeba předně říci, že podle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), konkrétně podle ust. § 42, odst. 2
 • Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, …., může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou průpravu a získat osvědčení o způsobilosti podle vět první a druhé se nevztahuje na veterinárního lékaře.
 • Z uvedeného je zřejmé, že žádný člen veřejné správy (úředník obce nebo člen veřejné samosprávy) nemůže provádět odchyt pobíhajícího zvířete, pokud k tomu není akreditován.
 1. A nakonec jak je to v těchto případech s odpovědností obce. Podle ust. § 46, písm. d) Veterinárního zákona hradí náklady spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
 • Je třeba upozornit, že zákon pouze říká, že obec hradí náklady spojené s odchytem a izolací zvířete. Z tohoto ustanovení ale nelze dovozovat jakákoli jiná konkrétní práva a povinnosti obce v této věci. Jinými slovy je na obci, aby podle vlastního uvážení odchyt a izolaci zajistila.

Závěr

Ze všech uvedených skutečností tedy pro město Buštěhrad a jeho občany vyplývá, že objeví-li se pes, který se pohybuje obcí bez dohledu svého vlastníka nebo jiné osoby, které byl svěřen, je třeba, aby osoba, která si této skutečnosti všimne, ohlásila vše městskému úřadu.

Podle smlouvy, kterou město uzavřelo se psím útulkem, nahlásí tuto skutečnost město útulku a vyzve jej, aby zvíře odchytil a převzal do péče.

Citovaná smlouva jasně říká, že povinností útulku je provést odchyt ten den, kdy je volný pohyb psa bez pána ze strany města nahlášen, nejpozději v den následující.

Služby město útulku hradí řádně podle ujednání smlouvy. Tím splňuje povinnost uloženou mu veterinárním zákonem.

Uzavřením a plněním smlouvy se psím útulkem město Buštěhrad plní své zákonné povinnosti ohledně opuštěných nebo toulavých psů.

Analogicky by muselo město zakročit i v případě jiného druhu zvířete než je pes. Protože je ale výskyt jiných zvířat podstatně méně pravděpodobný, neuzavírá město smlouvy s jinými zařízeními (záchytné nebo chovné stanice apod.) a muselo by v takovém případě učinit opatření odchytu a izolace ad hoc povoláním příslušných akreditovaných odborníků a zajištěním místa s adekvátní odbornou péčí.

JUDr. Renáta Sladká


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy