Aktuality: Městský úřad

Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu - podzim 2023

14. 9. 2023

Ke stažení:

Dovolujeme si vás upozornit na termíny svozu bioodpadu během následujícího podzimu, a to v období od 23. října do 13. listopadu.

Na uvedeném sběrném místě po Buštěhradě budou vždy připraveny 2 kontejnery, jeden na listí a kompost, druhý na větve stromů. 


Adaptační strategie - výsledky online ankety

11. 9. 2023

Na náš web do sekce Dokumenty jsme umístili výsledek online dotazníkového šetření, kde jsme se ptali na vaše názory k tomuto tématu.


Anketa - jaké jsou vaše názory na problematiku probíhající změny klimatu a dopady na území našeho města

5. 6. 2023

Vážení občané města Buštěhrad,

rádi bychom Vás informovali, že jsme se v letošním roce začali aktivně zabývat problematikou probíhající změny klimatu a dopady na území našeho města. Téma je pro nás velmi důležité, protože tyto změny budou postupně čím dál více měnit přírodní podmínky a ohrožovat kvalitu života i zdraví obyvatel.

Mezi hlavní negativní vlivy změny klimatu patří vlny veder, nedostatek vody a související sucho, nebo naopak přívalové deště a záplavy, eroze půdy a další extrémy počasí s možnými dopady na město. Aktuálně se zabýváme analytickou částí strategie a rádi bychom se zeptali na Vaše vnímání a hodnocení negativních jevů a potřeb souvisejících se změnou klimatu.

Prosíme Vás o vyplnění následující ankety. Souhrnné výsledky názorů obyvatel budou součástí výstupu analýzy potřeb města, ze které bude vycházet návrhová část opatření proti dopadům klimatické změny.

Pro inspiraci a více informací k tomuto tématu doporučujeme

Děkujeme za Váš čas a názor předem. Městský úřad Buštěhrad a CI2, o. p. s., zpracovatelé průzkumu.

Vyplňování ankety bylo ukončeno 30. 6. 2023. S výsledky budete seznámeni po zpracování odpovědí.


Vyjádření k odchytu zvířat v Buštěhradu a k povinnostem obce

26. 5. 2023

 1. Je třeba vzít v potaz nejprve úpravu zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a sice v části Nález.

Podle ust. § 1058 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
 • (2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

Podle ust. § 1059 O.Z. platí:

 • (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
 • (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Nález v dané úpravě předpokládá, že zvíře je ve skutečném držení nálezce. V případě, že fyzická osoba nahlásí volně pobíhající zvíře městu, lze aplikovat zákonná ustanovení o nálezu pouze v rozsahu části ust. § 1059.

 1. V dané souvislosti je třeba se zabývat rovněž škodou způsobenou zvířetem a její event. náhradou.

Podle ust. § 2933 O.Z. platí:

 • Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.
 1. Pokud jde o zvíře, které volně pobíhá v obci, tak je třeba předně říci, že podle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), konkrétně podle ust. § 42, odst. 2
 • Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, …., může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou průpravu a získat osvědčení o způsobilosti podle vět první a druhé se nevztahuje na veterinárního lékaře.
 • Z uvedeného je zřejmé, že žádný člen veřejné správy (úředník obce nebo člen veřejné samosprávy) nemůže provádět odchyt pobíhajícího zvířete, pokud k tomu není akreditován.
 1. A nakonec jak je to v těchto případech s odpovědností obce. Podle ust. § 46, písm. d) Veterinárního zákona hradí náklady spojené s odchytem a izolací odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
 • Je třeba upozornit, že zákon pouze říká, že obec hradí náklady spojené s odchytem a izolací zvířete. Z tohoto ustanovení ale nelze dovozovat jakákoli jiná konkrétní práva a povinnosti obce v této věci. Jinými slovy je na obci, aby podle vlastního uvážení odchyt a izolaci zajistila.

Závěr

Ze všech uvedených skutečností tedy pro město Buštěhrad a jeho občany vyplývá, že objeví-li se pes, který se pohybuje obcí bez dohledu svého vlastníka nebo jiné osoby, které byl svěřen, je třeba, aby osoba, která si této skutečnosti všimne, ohlásila vše městskému úřadu.

Podle smlouvy, kterou město uzavřelo se psím útulkem, nahlásí tuto skutečnost město útulku a vyzve jej, aby zvíře odchytil a převzal do péče.

Citovaná smlouva jasně říká, že povinností útulku je provést odchyt ten den, kdy je volný pohyb psa bez pána ze strany města nahlášen, nejpozději v den následující.

Služby město útulku hradí řádně podle ujednání smlouvy. Tím splňuje povinnost uloženou mu veterinárním zákonem.

Uzavřením a plněním smlouvy se psím útulkem město Buštěhrad plní své zákonné povinnosti ohledně opuštěných nebo toulavých psů.

Analogicky by muselo město zakročit i v případě jiného druhu zvířete než je pes. Protože je ale výskyt jiných zvířat podstatně méně pravděpodobný, neuzavírá město smlouvy s jinými zařízeními (záchytné nebo chovné stanice apod.) a muselo by v takovém případě učinit opatření odchytu a izolace ad hoc povoláním příslušných akreditovaných odborníků a zajištěním místa s adekvátní odbornou péčí.

JUDr. Renáta Sladká


Co dělat když…. potřebuji zabrat veřejné prostranství – udělat na určitou dobu zábor

24. 5. 2023

Zábor veřejného prostranství na katastru města Buštěhradu je akt, umožňující občanům, aby z nějakého důvodu mohli krátkodobě využít veřejné prostranství na katastru města Buštěhradu za svým účelem. (oprava nemovitosti, konání akce apod.). Typy záborů, možnosti zabrání veřejného prostranství, jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v Části. III, čl. 7. Obecně závazná vyhláška je umístěna na webových stránkách Města Buštěhradu.

Za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 místní poplatek, ve výše citované vyhlášce jsou uvedeny sazby za jednotlivé typy záborů. Pro živnostníky je možné použít tzv. paušální zpoplatnění, jedná se například o krátkodobou, sezónní reklamu nebo sezónní předzahrádku.

Každý občan, který se rozhodne zabrat veřejné prostranství na katastru Města Buštěhradu, za účelem, který je definován v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2019, (dále jen vyhláška), má za povinnost oznámit tento záměr Městskému úřadu Buštěhrad. Oznámení se provádí formou vyplnění formuláře Ohlášení poplatkové povinnosti, které jsou spolu s ostatními ohlašovacími formuláři umístěny na webových stránkách Města Buštěhradu v sekci Formuláře ke stažení. Tento formulář je nutno doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Buštěhrad buď osobně nebo na elektronickou podatelnu Městského úřadu Buštěhrad, formou emailu s  podpisem nebo do datové schránky. Přílohou jsou fotografie nebo situační plánek.

Ohlášení o vzniku poplatkové povinnosti za zábor veřejného prostranství formou formuláře (doručení na podatelnu MěÚ Buštěhrad), se provádí deset dní před zahájením využívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení využívání veřejného prostranství. Daňový formulář obsahuje vzorec, podle kterého si občan – poplatník sám vypočítá svoji poplatkovou povinnost podle vyhlášky č. 3/2019.  Výši poplatku pak odvede do pokladny Města Buštěhradu, na Městském úřadě Buštěhrad, Revoluční 1, a to buď hotově na místě v pokladně, nebo bezhotovostně v pokladně, nebo bezhotovostním převodem z účtu, nejpozději do pěti dnů od konce záboru.

V případě, že zábor veřejného prostranství skončí dříve nebo se naopak prodlouží, je nutno o tomto informovat Městský úřad Buštěhrad opět písemnou formou, do formuláře je nutno upravit dobu záboru a upravit také částku, která má být na poplatku odvedena. Je potřeba se odkázat na původní Ohlášení poplatkové povinnosti z příslušného dne.

Včas nebo ve správné výši neuhrazené poplatky za místní poplatek za zábor veřejného prostranství (do pěti dnů od skončení záboru), budou oznamovateli vyměřeny Platebním výměrem. Poplatky, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši, je možné v Platebním výměru navýšit na trojnásobek původní částky. Vymáhání těchto poplatků probíhá v režimu Daňového řádu a může být postoupeno k exekuci.

Zábory, které nikdo neohlásí, ohlásí soused, jiný občan nebo mohou být zmapovány pracovníky Městského úřadu  - domnělý původce záboru bude písemně kontaktován a vyzván k součinnosti za účelem zjištění, zdali je původcem záboru. Pokud dotyčný je původcem záboru, bude vyzván, aby provedl všechny potřebné úkony související s ohlášením poplatkové povinnosti a aby příslušný poplatek odvedl. Za neohlášení záboru podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, za nesplnění ohlašovací povinnosti, je Městský úřad Buštěhrad oprávněn vyměřit původci pokutu ve správním řízení.

Dagmar Novotná, správa daní a poplatků, referent územní samosprávy