Aktuality: Ostatní zprávy

Seznam zpráv z kategorie Ostatní zprávy

MULP _Vyhlášení Podzimního kola Malého dotačního titulu 2023

25. 9. 2023

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje Podzimní kolo Malého dotačního titulu 2023
Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území Členských obcí MULP. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Co podporujeme?
Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.
Co nepodporujeme?
Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.
Koho podporujeme?
Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.). 
Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.
Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace, občerstvení (vyjma alkoholu), honoráře divadelních či jiných představení atd. Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky.


Výše podpory Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 7000 Kč na jeden projekt.
Alokace pro tuto výzvu 200000 Kč. Alokace nemusí být vyčerpána.


Podmínky pro žadatele
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.
Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2023“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:
OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Žádost musí být doručena od 2. 10. 2023 do 16. 10. 2023 do 17 hod.
Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 3. 10. 2023 do 31. 12. 2023.
Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č. 2). Odevzdání nejpozději do 12. 2. 2024 do 17:00, součástí bude i fotodokumentace.


Výběr projektů
O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 30. 10. 2023 a výsledky budou zveřejněny na stránkách společnosti www.mulp.cz
Další podmínky
Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí MULP. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. MULP bude partnerem akce a na akci bude vystavené Logo MULP (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.


Film Buštěhrádek konečně na našem webu!

21. 8. 2023

Na náš web jsme přidali odkaz na film Buštěhrádek aneb co nám zanechali naši předci, který v roce 2017 natočila buštěhradská režisérka žijící v Londýně Alice Doušová u příležitosti 520. výročí povýšení Buštěhradu na město. K tomuto výročí zorganizovali také Věčně mladí senioři, kteří se na vzniku filmu podíleli, krásnou výstavu. Alice ve filmu zpovídá různé osobnosti buštěhradské kultury, muzikanty, výtvarníky, divadelníky, dozvíte se něco o muzeu Oty Pavla, buštěhradských chovatelích kanárů, automobilových závodnících, šachistech, buštěhradském Smíšeném pěveckém sboru, staro i novousedlících. Film zvěčnil i místa a osobnosti, které dnes již nemůžete vidět. Ti, kteří to tady znají, si mohou krásně zavzpomínat, a ti, kdo jsou zde noví, se něco dozvědí o městě, do kterého se přistěhovali.