Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Projekty, dotace » Chystané projekty

Chystané projekty

Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

Doba realizace: 2019 - 2020

Projektant: architektonická kancelář CR PROJECT s.r.o.

Zhotovitel stavby: není vybrán

Dotace: společnost ACCON managers and partners, s. r. o., podání žádosti o dotaci z OPŽP, LK Advisory, s. r. o. - podání žádosti o dotaci z ITI, říjen 2018. přislíbena dotace ve výši 6,3 mil. kč.

Začátek stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – 2019-2020). Vydáno územní povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v dubnu 2019.

Dokončení stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – 2020)

Náklady stavby: Cca 9,5 mil. Kč bez DPH

Cyklostezka Buštěhrad – Lidice povede od zatáčky u hřbitova (od kapličky) až k přechodu pro chodce za autobusovou zastávkou Lidice. Bude to cyklostezka smíšená, t. j. bude určena pro cyklisty i chodce. Pouze v části od hřbitova k silu, kde se v budoucnu dá očekávat větší provoz (vzhledem k plánované výstavbě rodinných domů), povede cyklostezka s oddělenými pruhy pro pěší a cyklisty. Součástí návrhu jsou i nové autobusové zastávky naproti hřbitovu (ty se budeme snažit realizovat dříve), ozelenění cyklostezky, nové přechody pro chodce a úprava okolí kapliček.

Přínosy akce:

  • Získání bezpečné spojnice Buštěhrad – Lidice pro pěší i cyklisty (momentálně chybí chodník, při tom cesta je velmi používaná)
  • Umístění nové autobusové zastávky u hřbitova, která bude k dispozici obyvatelům rozrůstajících se čtvrtí.
  • Celkové zkultivování prostředí, okolí kapliček, vytvoření míst pro posezení, stojanů na kola, regenerace zeleně podél cesty

Přílohy

Revitalizace budovy a odvlhčení zdiva v budově ZUŠ

Doba realizace: 2018 - 2019

Projektant: Ing. arch. Pavel Geier, projekt je zatím ve fázi studie

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2019 - 2021

Náklady akce: 5 mil. Kč

Základní umělecká škola Buštěhrad sídlí v krásné barokní budově bývalé správy panství. Budova byla rekonstruována na začátku 80. let 20. století (poté, co byla ve velmi neutěšeném stavu, a dokonce se uvažovalo o její demolici). Kromě drobných oprav (např. střechy) do ní od té doby nebylo více investováno. Nyní je potřeba vyřešit jednak odvlhčení zdiva, jednak mírně upravit dispozici budovy tak, aby více vyhovovala současným požadavkům. Fáze obnovy budou následující:

- odkopání budovy zvnějšku tam, kde je zapuštěna do terénu, opatření proti vlhkosti

- nové vřetenové schodiště v zadní části budovy (v tomto místě kdysi stál přístavek)

- odstranění stávajícího schodiště a obnova barokních kleneb, které byly poškozeny brutální vestavbou schodiště v 80. letech. Tím získáme krásnou a prostornou vstupní halu, kde vznikne posezení pro rodiče i děti.

- drobné dispoziční úpravy pro lepší využití učeben, nová ředitelna v 1. patře, apod.

- rezerva v podkroví - učebna výtvarné výchovy (toto je spíše dlouhodobý výhled, pokud by se podařilo získat finanční prostředky).

Přílohy

Návrh obnovy zeleně v extravilánu města Buštěhrad

Doba realizace: 2019 - 2020

Projektant: LAND 05, atelier zahradní a krajinářské architektury

Zhotovitel stavby: není vybrán

Dotace: společnost TNT Consulting, s. r. o., dotace z OPŽP, výzva 63

Začátek stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – podzim 2019 - jaro 2020).

Dokončení stavby: Dle získání dotace (předběžný předpoklad – 2019/2020)

Náklady stavby: 2 738 481,- Kč bez DPH

Projekt řeší celkem osm lokalit v extravilánu města. V těchto lokalitách by měly být obnoveny polní (travnaté) cesty, vysázena nová liniová zeleň (aleje stromů, keře a další rostliny), v některých lokalitách také doplněn mobiliář.

Přínosy akce:

  •  Projekt přispěje k celkové kultivaci a zprůchodnění krajiny v okolí města.
  • Lokalita Alej Ořešín (promenáda za novými domy): zkultivováno bude doposud zanedbané území vytvoření aleje, větrolamu a přírodních herních prvků pro děti
  • Polní cesta podél potoka - vytvoří se nová cesta s alejí k nově zbudovanému rybníku na Bouchalce, a tím vznikne nový procházkový okruh
  • Polní cesta u Salvátora - obnova zčásti zaorané, zčásti zanedbané polní cesty, která propojí kapličku Sv. Salvátora se čtvrtí Na Chmelnici a s dalšími nově vznikajícími obytnými lokalitami
  • Psí louka - na okraji lokality Chmelnice vznikne nová psí louka osázená stromy a keři
  • Polní cesta na Stehelčeves - doplní a rozšíří se stávající polní cesta na Stehelčeves za pivovarskými sklepy včetně nových výsadeb stromů a keřů. Dokončí se propojení s další stehelčeveskou polní cestou za psím útulkem.
  • Mez na poli směrem na Kladno - obnova této meze má především krajinářský význam.

Přílohy

Obnova místních komunikací - I. etapa

Doba realizace: 2019

Zhotovitel stavby: Zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: 11/2019

Náklady akce: cca 3,5 mil. Kč

Dotace: na akci byla podána žádost o dotaci na MMR, Podpora rozvoje regionů 2019+, podpora obnovy místních komunikací.

Pokud s žádostí o dotaci uspějeme, měly by být v letošním roce provedeny nové povrchy v ulicích Vodárenská, 5. května, Švermova a úsek Lípové mezi nimi.

Přílohy

Sociální byty Buštěhrad

Doba realizace: 2019-2020

Projektant: PROJEKTIS, ing. Dobroslav Douša, ing. Václav Prynych. Na stavbu již bylo vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: Zatím nebyl vybrán

Náklady stavby: cca 3 mil. Kč.

Dotace: Na tuto akci jsme podali žádost o dotaci na IROP, výzva č. 80 - Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Dotace nám byla přislíbena, nyní čekáme na vydání právního aktu.

Předmětem projektu je přebudování zdevastovaného přízemí bytového domu č. p. 128 ("Šmalcovny"), a namísto dvou bytů s nedostatečným hygienickým zázemím vybudování kompletních tří sociálních bytů.

Splašková kanalizace ul. Javorová, Břízová, Topolová

Doba realizace: Duben - září 2019

Projektant: Meritum Kladno - projekce s. r. o.,  vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby:

Dokončení stavby: podzim 2019

Náklady akce: cca 7,5 mil. vč. DPH

Investorem akce jsou Vodárny Kladno - Mělník, město Buštěhrad se na spolufinancování podílí ze 40%.

Podle nejnovějších informací byl již vysoutěžen dodavatel a VKM jsou před podpisem smlouvy. Zatím zde uveřejňujeme harmonogram prací, který ještě může doznat určitých změn. Snažíme se, aby obyvatelé dotčených ulic byli o podorbnostech výstavby investorem a dodavatelem stavby včas informováni.

Přílohy

Revitalizace sportovního areálu

Doba realizace: 2020 - 2022

Projektant: NOZA, s. r. o., vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2020 - 2021

Náklady akce: 1. etapa (kabiny) - 20 mil. Kč

  2. etapa (území areálu) - 20 mil. kč

Dotace: na akci budeme žádat dotaci na víceúčelové sportovní areály.

Po řadě debat s místními sportovci vzniklo několik variant studie, ze kterých zastupitelstvo vybralo finální verzi. Tu odsouhlasilo na zasedání 21. 12. 2016, a na té bude projektant dále pokračovat v práci.

Nový areál by měl kromě fotbalového hřiště (jehož rozměr bude zmenšen ze stávajího rozměru na evropskou ligu na rozměr odpovídající krajské lize) zahrnovat také hřiště hokejbalové, použitelné i pro řadu dalších sportů (florbal, basketbal), a víceúčelové hřiště s umělým povrchem na basketbal, volejbal, nohejbal a další sporty (toto hřiště bude rovněž použitelné jako tréninkové hřiště pro fotbal). Dále bude skrze areál veden okruh inline dráhy, a přibudou další prvky (parkourové hřiště, pétanque, lanovka, ping-pong, rozšíření dětského hřiště. Přibude jeden tenisový kurt.

Stávající objekt kabin je zcela dožilý, bude nahrazen novostavbou, která počítá opět s občerstvením, společenskou místností, uzavíratelnou verandou, novými šatnami a hygienickým zázemím, které bude určeno i pro veřejnost. V patře se uvažuje byt pro správce a alespoň minimální ubytovací kapacity (např. pro hostující mužstvo). Rekonstruován bude i vstupní objekt (sklad techniky apod.).

Všechny plochy splňují rozměry pro hřiště na daný sport. Studie řeší dispoziční možnosti areálu a plánuje jeho využití jako prostor pro volnočasové aktivity obyvatel Buštěhradu i okolí. Nově navržená sportovní hřiště rozšiřují nabídku sportů trojnásobně! Víceúčelovost areálu a co nejvíce cílových skupin uživatelů je také základní podmínkou pro získání dotace.

V budoucnu se uvažuje o jednotné správě hřiště (trvale zde bydlící správce jakožto zaměstnanec města) - místní sportovní kluby by měly areál k dispozici, stejně tak by však mohl být využíván veřejností dle určeného rozvrhu.

Další studií bude řešeno parkování před areálem, přeřešení ne zcela bezpečné křižovatky před vstupem do areálu, a návaznost na chodníky v Hřebečské ulici.

Přílohy

Rozšíření kapacity mateřské školy

Doba realizace: 2020

Projektant: Ing. arch. Pavel Geier, projekt je ve fázi vydaného stavebního povolení.

Dotace: Firma LK Advisory, s.r.o., termín podání žádosti o dotaci z IROP - říjen 2018

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2019 - 2020

Náklady akce: 10 mil. kč

Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel města a každoročnímu problému nedostatečné kapacity naší MŠ začínáme připravovat projekt na rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy. Dojde k nástavbě podlaží nad zadním (hospodářským) křídlem MŠ.

Přílohy

Vodovod Bouchalka

Doba realizace: 2020

Projektant: NOZA, s. r. o., vydáno stavební povolení.

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: 2020

Náklady akce: cca 8 mil. Kč.

Projekt řeší zásobování místní části Bouchlaka pitnou vodou. Investorem akce jsou Vodárny Kladno - Mělník, město Buštěhrad se na spolufinancování podílí ze 40%. Realizace se předpokládá v roce 2020 (pouze, kdyby VKM mělo volné finance ještě letos, je určitá šance, že začnou ještě letos).

Revitalizace Tyršovy ulice

Doba realizace: 2022

Projektant: Ing. arch. Marek Prchal - autor studie, CR Project - PD pro územní a stavební řízení. Akce je ve fázi projektu pro územní řízení.

Náklady akce: zatím nevyčísleny

Přinášíme Vám studii revitalizace Tyršovy ulice. tyršova ulice trpí mnohými neduhy a problémy - tato studie se snaží je řešit. Na Tyršově ulici se v budoucnu vybudují chodníky tam, kde chybí, přibude zeleň, přechody, místa pro posezení, lépe se vymezí parkování, nově se vyřeší důležité uzly - především u Základní školy. V současnosti jsou zde problémy s parkováním i velkým provozem. Studie nabízí zcela nové řešení prostory před základní školou (snížení terénu a vytvoření náměstíčka), a radikální změnu křižovatky tyršovy a Varpaické ulice, kde bychom měli získat více prostoru pro parkování i pro pěší. Cílem studie je, aby se Tyršova ulice stala bezpečným a příjemným městským prostorem, který více myslí na obyvatele města a je lákavým pro pobyt a posezení. Provede se také řada opatření pro zklidnění dopravy.

Zadání studie vyšlo s několika setkání s veřejností, které jsme uspořádali v roce 2017 a 2018. Z těchto setkání, na kterých jsme shromáždili všechny Vaše podněty, vychází studie, která rovněž byla průběžně konzultována s dopravním inženýrem.

Takováto akce je finančně i časově náročná - je nutná koordinace s majitelem komunikace (což je Krajská správa a údržba silnic), správci sítí ČEZ, vodárny, apod.), apod. - proto nyní zatím neumíme říci, kdy skutečně k realizaci dojde.

Přílohy

Obnova východního zámeckého křídla pro praktickou školu a školské poradenské zařízení

Doba realizace: 2021-2022

Projektant: Ing. arch. Petr Kouřimský, ing. arch. Nikol Kouřimská, dokončena studie a projekt pro stavební povolení, podaná žádost o SP.

Dotace: Firma GRANT GARANT, s. r. o.,  termín podání žádosti o dotaci z IROP - listopad 2018

Zhotovitel stavby: zatím nebyl vybrán

Dokončení stavby: podle přísunu financí 2021 - 2022

Náklady akce: 50 mil. Kč, provádění na dvě etapy

Již řadu měsíců se město intenzivně zabývá dotačními analýzami, jednáním s různými subjekty a zvažováním, jak sehnat partnery a finance na obnovu zámku, abychom jej mohli využít tak, jak potřebujeme, a zároveň, aby tato akce neodčerpala finance nutné pro další důležité investice ve městě. Tento proces konečně přináší výsledek. Našli jsme dotaci z IROPU (výzva 86 - což jsou evropské peníze), na praktickou školku (pobočku školy SLunce z Unhoště) a školské poradenské zařízení. Bude se jednat o projekt cca za 60 mil. Kč. Bohužel, celý zámek z této dotace neopravíme, ale kdyby se podařila opravit tato část (zhruba polovina), bylo by to skvělé.

Náplní by měly být jednak prostory pro praktickou školu Slunce a školské poradenské zařízení. Část prostor budou mít k dispozici i naši Junáci. K dispozici zde bude multimediálně vybavený víceúčelový sál (bude to menší sál v bočním křídle – oprava velkého zámeckého sálu se nám bohužel již do grantu nevejde). V rámci dotace se snad podaří opravit i část dvorní fasády a arkádu.

Bude to další významný krok k revitalizaci zámeckého areálu.

Přílohy

Revitalizace Kladenské ulice

Doba realizace: Zatím neurčeno

Projektant: Erbaut Architekten (Bořek Němec, Richard Zacpal a Barbora Kopřivová), projekt je zatím ve fázi studie

Náklady akce: zatím nevyčísleny

Přinášíme Vám studii revitalizace Kladenské ulice. Kladenská ulice, ktrá je hlavní buštěhradskou třídou, trpí mnohými neduhy a problémy - tato studie se snaží je řešit. Na Kladenské ulici se v budoucnu rozšíří chodníky, přibude zeleň, přechody, místa pro posezení, lépe se vymezí parkování, nově se vyřeší důležité uzly (u hřbitova, u Macíků, u pošty, u Junků, u muzea, u Kahance). Cílem je, aby se Kladenská stala příjemným městským prostorem, který více myslí na obyvatele města a je lákavým pro pobyt a posezení. Provede se také řada opatření pro zklidnění dopravy.

Zadání studie vyšlo s několika setkání s veřejností, které jsme spolu s našimi architekti uspořádali v roce 2017 - jednalo se o tři procházky po Kladenské a dvě veřejné diskuse na MěÚ. Z těchto setkání, na kterých jsme shromáždili všechny vaše podněty, vychází studie, která rovněž byla průběžně konzultována s dopravním inženýrem.

Takováto akce je finančně i časově náročná - je nutná koordinace s majitelem komunikace (což je Krajská správa a údržba silnic), správci sítí ČEZ, vodárny, apod.), apod. - proto nyní zatím neumíme říci, kdy skutečně k realizaci dojde.

Přílohy