Cyklostezka a stezka pro pěší Buštěhrad - Lidice

Doba realizace: 2019 - 2020

Logo EU a MMR

Projektant: architektonická kancelář CR PROJECT s.r.o.

Zhotovitel stavby: Ekostavby Louny, s. r. o.

Dotace: společnost LK Advisory, s. r. o. - získána dotace z ITI ve výši 6,7 mil. kč.

Začátek stavby: 1/2020, Stavební povolení vydáno.

Dokončení stavby: 6/2020

Náklady stavby: 10 375 200,- Kč bez DPH

 

Cyklostezka Buštěhrad – Lidice

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011229

Stručný popis projektu

Realizací projektu dojde k výstavbě nové cyklostezky Buštěhrad – Lidice. Komunikace pro chodce a cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice je navržena v ulici Kladenská podél silnice č. III/00714. Cílem je zvýšit bezpečnost cyklodopravy a automobilové dopravy svedením cyklistického provozu z pozemních komunikací. Oddělením cyklistické dopravy od automobilové se zvýší komfort cyklistů a chodců, a především se výrazným způsobem zvýší jejich bezpečnost.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • zvýšení bezpečnosti cyklistů realizací cyklostezky s vyloučením automobilové dopravy
  • vytvoření kvalitních alternativ automobilové dopravy a tím i zvýšení využívání udržitelných forem dopravy a snížení počtu automobilů v intravilánu a extravilánu města Buštěhrad
  • napojení nového úseku cyklostezky na stávající cyklotrasy – prodloužení území propojeného cyklostezkami/cyklotrasami včetně umožnění využití cyklostezek a liniových opatření
  • svedení cyklodopravy z vytížené komunikace III/00714
  • zvýšení využití ekologicky šetrné formy dopravy – cyklodopravy a také napojení cyklostezky na zastávky hromadné dopravy

Výsledky projektu

Výstupem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je nová komunikace pro chodce a cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice.

Projekt "Cyklostezka Buštěhrad – Lidice" je spolufinancován Evropskou unií.

Přílohy