Návrh obnovy zeleně v extravilánu města Buštěhrad

Doba realizace: 2020 - 2021

Projektant: LAND 05, atelier zahradní a krajinářské architektury

Zhotovitel stavby: není vybrán

Dotace: společnost TNT Consulting, s. r. o., dotace z OPŽP, výzva 63

Začátek stavby: Březen 2020

Dokončení stavby: Prosinec 2021

Náklady stavby: 2 508 461,50 Kč bez DPH

Projekt řeší celkem osm lokalit v extravilánu města. V těchto lokalitách jsou obnoveny polní (travnaté) cesty, vysázena nová liniová zeleň (aleje stromů, keře a další rostliny), v některých lokalitách také doplněn mobiliář.

Celkem bylo na k. ú. Buštěhrad vysazeno 324 ks stromů (z toho 144 ks ovocných a 180 ks listnatých stromů), 81 ks keřů a 12ks okrasných travin a založeno 18 648 m2 travo-bylinných porostů (z toho 15 233 m2 louka Klasik a 3 415m2 osivo pro štěrkový trávník). Bude založeno 1098 m2 štěrkového trávníku (konstrukce s dodaným štěrkem) a bylo založeno 1 178 bm (3 417 m2) zatravněné cesty. Na některé lokality lokality byl doplněn mobiliář a přírodní prvky sloužící ke hře dětí.

Přínosy akce:

  •  Projekt přispěje k celkové kultivaci a zprůchodnění krajiny v okolí města.
  • Lokalita Alej Ořešín (promenáda za novými domy): zkultivováno bude doposud zanedbané území vytvoření aleje, větrolamu a přírodních herních prvků pro děti
  • Polní cesta podél potoka - vytvoří se nová cesta s alejí k nově zbudovanému rybníku na Bouchalce, a tím vznikne nový procházkový okruh
  • Polní cesta u Salvátora - obnova zčásti zaorané, zčásti zanedbané polní cesty, která propojí kapličku Sv. Salvátora se čtvrtí Na Chmelnici a s dalšími nově vznikajícími obytnými lokalitami
  • Psí louka - na okraji lokality Chmelnice vznikne nová psí louka osázená stromy a keři
  • Polní cesta na Stehelčeves - doplní a rozšíří se stávající polní cesta na Stehelčeves za pivovarskými sklepy včetně nových výsadeb stromů a keřů. Dokončí se propojení s další stehelčeveskou polní cestou za psím útulkem.
  • Mez na poli směrem na Kladno - obnova této meze má především krajinářský význam.

Přílohy