Operační program zaměstnanost - Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Doba realizace: 11/2017 - 9/2020

V roce 2017 se město Buštěhrad stalo partnerem Otevřené společnosti, o. p. s., která je příjemcem grantu z Operačního programu Zaměstanost na projekt pod názvem "Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR",  registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006312 , prioritní osa OPZ: 1 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech. Trvání projektu je tři roky.

Dalšími partnery projektu jsou Fórum 50%, o. p. s. a město Třebíč. Finanční spoluúčast města Buštěhradu je zde nulová.

Klíčovými aktivitami jsou především tyto činnosti:

  • spolupráce při sběru podkladů pro genderovou analýzu strategických dokumentů, procesů a služeb, i úřadu, spolupráce při sběru dat
  • zapojení do tvorby a implementace akčních plánů
  • organizace setkání s veřejností na téma exekuce
  • organizace setkání s veřejností na téma diskusí nad projekty - většinou se bude jednat o projekty revitalizace veřejného prostoru (aktuálně: ulice Tyršova, ulice Kladenská, náměstí U Macíků)
  • pojmenování aktuálních problémů občanů, prezentace jejich názorů, zjištění jejich reálných potřeb, zapojení do rozhodování, nalezení možných řešení problémů.
  • účast zástupců partnerů na mezinárodním semináři a další.

Logo Operačního programu zaměstnanost