Nástavba a rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Doba realizace: 2020 - 2021

Logo EU a MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009935

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Buštěhrad. Realizací projektu dojde k vybudování nové nástavby stávající mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávajícímu stavu. Výstupem projektu je nástavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.

Cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání pro místní obyvatele a uspokojit tak poptávku po umístění dětí do MŠ
  • vytvořit moderní a kvalitní prostředí s dostatkem prostoru pro všestranný rozvoj dětí díky pořízení vybavení MŠ
  • zajistit, díky dostupné předškolní péči o děti, lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce
  • zajistit lepší možnost přijetí dětí mladších tří let - tato skutečnost umožní rodičům rychlejší zapojení na trh práce po rodičovské dovolené, děti se dříve osamostatní a začlení do kolektivu
  • zvýšit ekonomický přínos pro obec a s tím související vyšší životní úroveň rodin, která vzniká jako důsledek plnohodnotného zaměstnání obou rodičů. Toto bude mít nezanedbatelný ekonomický přínos pro obec jako takovou.

Výsledky projektu

Výstupem projektu, a tudíž i naplněním výše uvedených poslání a cílů, je realizace přístavby Mateřské školy vč. venkovních úprav. Výstup se skládá z několika dílčích aktivit:

  • výstavba přístavby mateřské školy – stavebního objektu se souhrnnou kapacitou 56 dětí
  • pořízení vnitřního vybavení do nově vystavěné přístavby
  • stavební úpravy přilehlé zahrady (konečné terénní úpravy)
  • pořízení a instalace venkovních prvků (herní prvky, mobiliář, zeleň)

Projekt "Nástavba a rozšíření kapacity MŠ Oty Pavla Buštěhrad" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projektant: Ing. arch. Pavel Geier, projekt je ve fázi vydaného stavebního povolení a realizace.

Dotace: Firma LK Advisory, s.r.o., termín podání žádosti o dotaci z IROP - říjen 2018

Zhotovitel stavby: Martin Vršecký, s. r. o.

Dokončení stavby:  Červen 2021

Náklady akce: cca 16 mil. kč bez DPH

Dotace: přislíbena dotace z IROP ve výši 13 662 168,-

Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel města a každoročnímu problému nedostatečné kapacity naší MŠ začínáme připravovat projekt na rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy. Dojde k nástavbě podlaží nad zadním (hospodářským) křídlem MŠ.

Přílohy