Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla - II. etapa

Doba realizace: Srpen 2017 - červen 2018

Projektant: Ing. Arch. Marek Prchal, ing. Markéta Pěšičková, NOZA s. r. o.

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Náklady stavby: max. 2,5 mil. Kč.

Dotace: Na I. etapu projektu je podána žádost na IROP - řešení bezbariérovosti školy. Realizace I. etapy se předpokládá v roce 2018.

Předmětem projektu je architektonický návrh úpravy části areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla. Jedná se především o plochy bezprostředně navazující na nově dokončenou budovu přístavby v severní části areálu, za starou původní budovou školy. Plocha je od severu a východu vymezena obrysem nové budovy, od západu obslužnou komunikací, která prochází areálem do jeho severní části. Tato plocha je po realizaci stavby ve stádiu hrubých terénních úprav. Na ploše se nachází cca 16 ks vzrostlých stromů, převážně jehličnanů (borovice, smrky). Zdravotní stav těchto dřevin je spíše nevyhovující a sadovnická hodnota nízká. Z hlediska dlouhodobější udržitelnosti kompozice sadových úprav jsou je tato skupina dřevin značně neperspektivní. Původní plocha byla převážně travnatá, na několika místech jsou patrné zbytky původních asfaltových chodníků. Obslužná komunikace vedoucí do severní (zadní) části areálu má asfaltový povrch, postrádá však obruby (či boční opěry) a je na řadě míst poškozena. Povrch asfaltu je značně popraskaný a znehodnocený.

Předmětem návrhu je také úprava prostoru mezi starou a novou budovou, a to až po hranici vstupní brány na příjezdové komunikaci. Povrch prostranství mezi oběma budovami je asfaltový a stejně jako u obslužné komunikace značně poškozený dlouhodobým opotřebením a zřejmě i vlivem provádění stavby nové části školy. Plocha podél severního průčelí staré budovy je travnatá a v současnosti hojně využívaná pro odstav osobních automobilů. Vozidla jsou odstavována po obou stranách vstupu do budovy. Provozně toto řešení není příliš vhodné především vpravo od vstupu (směrem k západu), kde není dostatek místa pro zajíždění vozidel do „parkovacích stání“, díky čemuž dochází k poškozování zeleně na protější straně komunikace.

Na ploše navazující na novou přístavbu a rozšířenou jídelnu je navržen přírodní amfiteátr - vznikne zde plocha, která bude určena jak k posezení a odpočinku (betonové stupně, travnaté svahy, dřevěná mola a lavičky), tak k pořádání venkovních akcí. Bude také přímo propojena s přízemní učebnou a terasou před školní jídelnou. Počítá se s novým modelování terénu a úpravou zeleně, a dále se zeleným valem, který prostor oddělí od komunikace.

Přínosy akce:

  • lepší vyřešení ploch mezi budovami, likvidace dožilých velmi starých úprav
  • kultivace prostoru zdevastovaného nedávnou stavbou
  • získání příjemného odpočinkového prostoru, a zároveň prostoru pro venkovní akce
  • zvýšení bezpečnosti dětí (oddělení komunikace a odpočinkové plochy)
  • propojení přízemní třídy a jídelny s exteriérem
  • nové vyřešení parkování u staré budovy a odvodnění
  • důstojnější a funkčnější přístup do areálu

Přílohy