Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Analýza a nová motivace ke třídění

Analýza a nová motivace ke třídění

19.11.2019

Přinášíme Vám další informační článek, týkající se analýzy odpadů v Buštěhradě a nového směru motivace v oblasti třídění odpadů.

Proč byla zadána analýza a strategie odpadového hospodářství v Buštěhradě

Způsoby motivace ke třídění

Novela zákona o odpadech, která je v současné době postoupena do mezirezortního připomínkového řízení, by si zcela určitě zasloužila řádnou informační kampaň, která bohužel v České republice hodně zaostává. Ministerstvo životního prostředí sice dělá, co může, ale problematika odpadového hospodářství je tak složitá, tak rozvětvená, a tak naprosto individuální pro každou obec, že je takřka nadlidský úkol podat občanům jednotlivých obcí dostatečné a srozumitelné informace.

Každá obec má jiné demografické podmínky, nastavení, finance, možnosti. To, co jde zavést v jedné obci, není už vyhovující pro druhou. Inspirovat se od sebe obce sice mohou, ale v konečném důsledku čeká jejich zastupitelstvo posouzení stavu, a nastavení optimálního řešení. Potřebné a skutečné informace od státních institucí dokáže s konkrétními podmínkami obce skloubit pouze zastupitelstvo, které má přehled jak z obecné stránky, tak i ze stránky, specifické pro každou obec a hlavně také z finanční stránky. Bohužel, ne všechny obce se touto problematikou zabývat chtějí. Ale ty, které chtějí, hledají řešení.

V Buštěhradě se hledá řešení a optimální nastavení již více než jen jeden rok. Za tu dobu bylo městu předvedeno několik možností motivačních programů v oblasti třídění. Všechny mají jedno společné. Navrhují je společnosti, které na poli odpadového hospodářství vyplňují nedostatek informací a příkladů a možností, které by mohly ty které obce na svém území uplatnit. Navrhovaná řešení však nikdy nejsou a nebudou pro občany ani pro město zdarma. Co je pro občany výhodnější, jaké nastavení, je skutečně diskutabilní, protože každé řešení, každá motivace pro občany v sobě skrývá vždy určité riziko a finanční náklad pro město, a faktické provedení není třeba ani pro město vhodné.

Z tohoto důvodu, zjištění možností a představení množství možností, jak nakládat s odpady a v jaké režii, si město Buštěhrad zadalo studii – zhotovení analýzy skutečného stavu v demografických podmínkách Buštěhradu, a stanovení strategie odpadového hospodářství. Jinými slovy: Kudy jít v Buštěhradě za daných podmínek a s výhledem na optimální nastavení pro budoucí aplikaci novely zákona o odpadech. Analýza byla provedena skutečně důkladně. Ze strany města bylo poskytnuto velké množství údajů a materiálů, které byly ve studii použity, a intenzívní spolupráce zabrala takřka půl roku práce. S výsledkem byli seznámeni zastupitelé na workshopu, aby se mohli rozhodnout, kudy a jakou cestou jít.

Motivace ke třídění plastu, papíru, skla

Z analýzy bylo zjištěno, že město Buštěhrad má v rámci motivace stanovený program, který se ale již „přežil“ a ve kterém dochází ke značnému zneužívání systému, a že mimo jiné i v důsledku tohoto zneužívání rostou náklady města na odpad. Bylo doporučeno jej zrušit.

Jako další, možný, nový způsob motivace k třídění surovin tohoto typu bylo městu Buštěhrad předvedeno zavedení systému „adresného třídění“. Ten spočívá v tom, že ke každému číslu popisnému, které se o tuto motivaci přihlásí, budou přiděleny plastové pytle se specifickými QR kódy. (Doporučení bylo použít pytle místo klasických nádob-popelnic barvy žluté, modré a zelené, z důvodu úspory místa). Pořízení takového systému však vyžaduje finanční investici do software, do pytlů, do QR kódů. V neposlední řadě také investici do Technických služeb, kde by museli být na toto vyčleněni aspoň dva pracovníci, (nebo spíše přijati, tedy nové mzdové náklady) mít své svozové vozidlo, a čtečku a notebook. Tedy další náklady a to na techniku a na pracovní síly.

Systém je to jistě velmi líbivý, hlavně pro občany. Obzvláště, když by zastupitelé vyhlásili slevu pro občany, kteří by tento systém třídění chtěli. V konečném důsledku však, bohužel, pro Buštěhrad nevhodný. Takto sebrané plasty, sklo a papír nejsou započítávány EKO-KOMem do evidence třídění, do registrů, a nenavyšují tak městu tolik potřebná procenta vytřídění, na které jsou vázány kompenzace za třídění a budoucí slevy na skládkovné. (Již rok 2019 bude rozhodný pro stanovení ceny za skládkovné, pro jednotlivé obce na příští rok). Pokud by se na EKO-KOM město obrátilo o odvoz a likvidaci takto sebraného vytříděného odpadu provedou ji, ovšem koeficient takto svezeného tříděného odpadu pro účely slev pro město je velmi nízký.

V tomto by tedy město hodně prodělalo. Město tedy raději využívá již zavedenou síť třídicích míst pro plasty, sklo a papír, kterou má město Buštěhrad, podle analýzy, dokonce naddimenzovanou. Tedy dostačující pro počet trvale hlášených obyvatel. (Pro počet hlášených obyvatel, ne pro počet skutečně bydlících na Buštěhradě. K tomu je potřeba vzít v úvahu, že tříděný odpad u nás mnohdy ukládají i občané z okolních menších obcí, při průjezdu městem).

Přesto město Buštěhrad třídící „hnízda“ raději navýšilo, než by přistoupilo k tomuto, výše zmíněnému, doplňkovému novému způsobu třídění. Třídit plast, sklo a papír už občané totiž umějí docela dobře, a je potřeba, aby evidence těchto sebraných komodit byla pro město Buštěhrad vedena účelně. Adresným tříděním plastů, papíru a skla by prudce stouply náklady města.

Pokud by město Buštěhrad navíc chtělo, aby se k doplňkovému, adresnému třídění připojila také finanční úleva pro občany, byl by to jednak další náklad pro město, ale hlavně, tento typ úlevy není kompatibilní se současným systémem plateb za odpad v Buštěhradě, který je nastaven podle zákona o místních poplatcích. Tento doplňkový systém třídění plastu, papíru a skla je sice velmi líbivý a občansky motivační, hlavně pro již zmíněnou finanční slevu, ale zrovna pro Buštěhrad hodně nevýhodný. A třídit sklo, plasty a papír už totiž umíme.

Motivace ke třídění bioodpadu rostlinného původu

Bylo doporučeno se zaměřit na staronovou komoditu pro třídění, a to třídění bioodpadu. Způsob třídění této komodity ještě není příliš mezi občany rozšířen. S ohledem na platnost nové legislativy ji obce však zavádět musí, tak jako tak. Proto město Buštěhrad ustoupilo od motivace ke třídění skla, papíru a plastu, (protože tento je již v Buštěhradě dobře rozvinutý, a motivace tohoto typu již splnila svůj účel, a začala být zneužívána), a obrací pozornost občanů na třídění odpadu rostlinného, biologického původu.

Poskytnutím objemné nádoby na bioodpad v ceně místního poplatku tak dostávají občané prostor pro ukládání bioodpadu rostlinného původu, a to nejen ze zahrádek, ale také - a to hlavně - z kuchyní. A jako pobídku město Buštěhrad poskytuje slevu – motivaci – pro občany, kteří se rozhodnou kompostovat shromažďovaný bioodpad a vracet tak živiny zpět do půdy na území města Buštěhradu, a vzdát se tak hnědé popelnice. Nastavením čtrnáctidenního svozu není Buštěhrad žádnou výjimkou mezi obcemi, jak by se mohlo zdát. Mnoho obcí má tento systém frekvence nastavený již dávno.

Dagmar Novotná, 19. 11. 2019
Správa místních poplatků a daní

Aktualizace: 27. 11.2019

Ke stažení: