Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě

Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě

8.11.2019

Zastuptielstvo města nedávno schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku města, ve které se zvyšují platby za odpad (a místo slevového progrmu třídění se zavádí nový program kompostování).  V následujících týdnech Vám budeme přinášet informace na téma odpadů, kde vysvětlíme, proč město k tomuto kroku přistoupilo, k čemu nás nutí současná legislativa a její chystané změny, i jaké jsou všechna úskalí a souvislosti odpadového hospodářství. Přineseme také přehledné informace o tom, jak lépe třídit, který odpad kam lze v Buštěhradě odložit, apod. Jako první přinášíme článek paní Dagmar Novotné (referentky místní samosprávy, která má na starosti také místní poplatky. Řadu informací můžete najít také na webu města.

Proč se mění systém nakládání s odpady, příčiny a důsledky, postup přípravy na změnu systému v Buštěhradě?

Prostřednictvím našich zákonodárců, ministerstvem pro životní prostředí, se zavádí na území České republiky nová odpadová legislativa. Nová odpadová legislativa implementuje do našeho zákona o odpadech a souvisejících zákonech a právních přepisů, evropské cíle recyklace komunálních odpadů, a v důsledku tohoto faktu již nyní motivuje obce, potažmo občany ke třídění. Z „odpadového hospodářství“ se má v průběhu několika málo let stát, u nás, „oběhové hospodářství“. Tento termín – „oběhové hospodářství“- značí maximální využití odpadových surovin jako surovin k dalšímu použití. Podle těchto evropských cílů, již v roce 2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 38 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.

Ministerstvo životního prostředí v souladu s evropskými recyklačními cíli navrhlo v novém zákoně o odpadech postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029, postupně, každý rok se zvyšující náklady. Navýšení poplatku v ČR dlouhodobě doporučuje Evropská komise. Současně vedle zvýšení skládkovacího poplatku navrhuje ministerstvo v novém zákoně takzvanou třídící slevu pro obce. Ta jim umožní skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu. Podmínkou pro uplatnění takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce a až 75 % v roce 2027.

Motivace ministerstva, a následně krajů, v oblasti třídění, a zavedení potřebných kroků, směrem k obcím, je koncipována do celé řady doporučení pro obce. Buštěhrad není výjimkou. Tato doporučení jsou prezentována tak, aby obce již nyní započaly nejen s osvětou, u svých občanů, ale také s faktickými kroky. Tyto doporučené faktické kroky jsou rozfázovány do realizace několika let, po sobě. Protože nařízení Evropské unie je velmi obsáhlé a svým zavedením, implementací, časově i finančně náročné, je potřeba tyto kroky načasovat a postupně zavádět do praxe, již nyní. To vše z toho důvodu, aby obce byly na spuštění nové legislativy již náležitě připraveny, aby přechodné období nebylo dlouhé, protože finanční zátěž, která na obce dopadne, během tohoto přechodného období, ale i po něm, bude značná. Zejména u obcí, které se připravovat zatím, v současné době, nechtějí. Svůj obecní systém třídění nijak nekultivují a nerozšiřují, třeba z toho důvodu, že v nynější aktuální situaci nechtějí vydávat finanční prostředky obce navíc. Pokud by tyto finanční prostředky měly dávat z rozpočtu již nyní, nesplnili by cíle, které si za své volební období pro občany stanovili. Získat finanční prostředky zdražením místních poplatků – k tomuto kroku se staví odmítavě, protože si nechtějí u občanů kazit reputaci tím, že jim zdraží místní poplatky, a tak jen tiše čekají, a doufají, že tyto kroky možná nemusí spadnout na ně, ale až na budoucí zastupitele, kteří nechť se s tím v budoucnu popasují, jak chtějí. Problematiku odsouvají na další volební období, aniž si uvědomují, že se jim čas pro provedení příprav krátí, a že tím v důsledku, v brzké budoucnosti, jejich občané zaplatí pak za odpady více, než by v případě správné přípravy ze strany zastupitelstva, vůbec musely. Nebo také ne, nechají obec tyto náklady hradit, a posléze budou muset rezignovat na rozvoj obce v jiných oblastech, protože na ten již nebudou peníze. Nicméně, zákonem za pár let skončí možnost ukládání odpadů na skládku, tzv. skládkování, pokud nějaké skládky zůstanou v provozu, tak jen na přechodně krátkou dobu, a komunální odpad, který se zbaví všech surovin, které jdou vytřídit a recyklovat, se bude moci likvidovat pouze ve spalovnách, které budou produkovat ze zbylého odpadu poslední užitečnou komoditu, teplo.

Město Buštěhrad, aby bylo na tuto budoucí problematiku náležitě připraveno, zvolilo formu získání informací o formě následně potřebných provedených kroků v našem městě, zajištěním zpracování dokumentu „Strategie odpadového hospodářství pro město Buštěhrad“, a následně také provedením faktické, fyzické analýzy odpadů (Viz webové stránky města Buštěhradu, záložka občan, odpadové hospodářství). Na základě vyhodnocení tohoto dokumentu se zastupitelé rozhodli jít cestou navýšení možnosti více třídit i biologický odpad, což je stejně nyní zákonem nařízeno, celoročně. Dát občanům tuto možnost v podobě hnědé popelnice u domu, a dát občanům možnost likvidovat bioodpad formou kompostování a navracení živin zpět, do půdy v našem městě (viz. připravovaná, dosud nepublikovaná vyhláška o kompostování, a Program). Dále se zastupitelé rozhodli rozšířit a postupně kultivovat sběrná místa, tzv: „hnízda“ na tříděný odpad, investice již do tohoto záměru byly dány, a je v plánu pokračovat v kultivaci v příštím roce. Také se rozhodli a provedli kultivaci a rozšíření kapacity ukládání odpadů na sběrném místě „Měsíček“. Takové sběrné místo má v nejbližším okolí pouze Buštěhrad, a jeho občané zde mohou ukládat odpad v režii místního poplatku, který zaplatili. Občané ostatních okolních obcí /pozn. ve kterých není sběrný dvůr ani sběrné místo/ jsou nuceni odvážet svůj nadměrný odpad do sběrných dvorů v okolí a na Kladno, a to za úplatu. / Pozn. Do nedávné doby bylo možné, aby „neobčan“ Kladna mohl uložit svůj nadměrný odpad do sběrného dvora v okolí Kladna za úplatu. V současné době již není toto možné, ani za úplatu. Uložit odpad do sběrných dvorů v okolí Kladna mohou pouze občané s trvalým pobytem v Kladně, prokazují se občanským průkazem. Stejně, jako na sběrné místo „Měsíček“ mohou ukládat nadměrný odpad bezúplatně jen občané s trvalým pobytem v Buštěhradě. Sběrné místo „Měsíček“ neslouží ale pro ukládání odpadů pro fyzické podnikající osoby, ani právnické osoby, se sídlem na území města Buštěhradu. Nadměrné odpady fyzických podnikajících osob a právnických osob patří na skládku. / Město Buštěhrad, tedy jeho zastupitelé, byli ovšem nuceni na druhé straně sáhnout k jiným opatřením, a to snížit frekvenci svozu a zvýšit místní poplatek za provoz systému nakládání s odpadem. Všechny tyto úkony má město Buštěhrad ve své vlastní pravomoci udělat, v rámci samosprávy, a neporušuje tak žádný zákon.

Aby bylo nastaveno odpadové hospodářství ve městě Buštěhrad na základě budoucích, postupných požadavků zákonodárců a nově nastavených parametrů, zastupitelé aktualizovali nově tzv. „odpadové vyhlášky“ a do konce roku budou vydány ještě další vyhlášky, a jedna z nich, která následně doplňuje celý proces nastavení odpadového hospodářství ve městě Buštěhrad. Tyto vyhlášky by město nemohlo schválit a uvést do života, kdyby nebyly schváleny ministerstvem vnitra, a označeny za „provedené v souladu se zákonem“. U těchto vyhlášek se zkoumá právníky ministerstva vnitra, zdali vyhláška neodporuje obecně nějakému zákonu v České republice. Pak teprve si ji dovolí zastupitelstvo přijmout a vydat její účinnost. Vydat „odpadové vyhlášky“ najednou a uceleně nebylo bohužel možné. Ministerstvo vnitra je nyní, ke konci roku, když vešly v platnost novely zákonů, zahlceno požadavky obcí na připomínková řízení vyhlášek obcí. Všechny obce totiž musí změnit alespoň některé ze svých vyhlášek. Teprve zkonzultovaná vyhláška je zastupitelům předložena ke schválení.

V rámci optimální a ekonomičtější varianty odpadového hospodářství, s výhledem na potřeby uskutečnění parametrů novely zákona o odpadech do budoucna, vstoupilo město Buštěhrad, prostřednictvím starostky města, v jednání s Mikroregionem údolí lidického potoka. Jednání byla vedena za účelem spojení se, pod tímto jedním celkem, ve společném postupu na poli odpadového hospodářství, v širším slova smyslu, než jen na poli jediné obce či města. Bohužel, obce mikroregionu neprojevily zájem řešit tuto problematiku společně. Ke společnému postupu se vydaly až teprve tehdy, když obec Třebusice na základě komunikace s Buštěhradem, projevila ochotu se spojit, a společně  s Buštěhradem iniciovala schůzky nejdříve s MAS Přemyslovské Střední Čechy, a pak také s Magistrátem města Kladna, coby „obce s rozšířenou působností“ pro obce v okrese Kladno. Schůzka s panem primátorem se konala a výsledkem je vytvoření právního subjektu, který bude za tyto obce vystupovat společně za účelem zajištění optimálního postupu v odpadovém hospodářství (zajištění smlouvy s budoucí spalovnou, abychom draze neskládkovali), a v dalších strategických oblastech regionu. Město Buštěhrad tak iniciovalo pro celý kladenský region založení tohoto právního subjektu, a uspělo! Je totiž potřeba, mimo jiné, aby bylo zajištěno na území okresu Kladno překladiště odpadu, kde se bude odpad drtit, a posléze dopravovat do spalovny v Mělníku, která by se měla začít stavět, nebo do spaloven v Praze. O smlouvy se spalovnami se totiž strhne boj, a obce, které nebudou spalovat, budou po určitou dobu hodně draze skládkovat, a pak ještě dráže spalovat. Město Buštěhrad iniciovalo zájem, být mezi prvními, kdo bude mít se spalovnou smlouvu, aby likvidace odpadu nebyla pro město Buštěhrad a jeho občany tak velkou finanční zátěží, do budoucna. Proto město podniklo tyto kroky, a iniciovalo sdružení obcí a založení výše jmenovaného právního subjektu.

K tomu, aby město Buštěhrad mohlo odpad likvidovat ve spalovně, (a aby dosáhlo také na skládkovací slevu) musí mít funkční systém třídění odpadů ve městě, dostatečně rozšířený, což se nyní děje, a hlavně musí mít přehled o váze odpadů jen ze svého katastru. Tuto skutečnost, znát skutečnou váhu svého odpadu, je potřeba uvést v život. V současné době, společnosti, které svážejí odpad v obcích, používají k rozdělení tun odpadů na obce poměrový systém. Zatím totiž nejsou vázáni žádnou legislativou o přesnosti vážení. Odpad sice na skládce váží, ale ne adresně pro jednotlivé obce. To je logisticky hodně náročné a pro svozové firmy drahé. A protože mají smluvně ustanovené ceny s obcemi, nemohou jim ani cenu sami od sebe zvýšit. Výsledkem je, že jedna obec doplácí na druhou, ale žádná není na „svých“ skutečných číslech, ani nákladech.

Je na obcích, aby si, už kvůli vlastním přehledu o nákladech, a kvůli budoucí vyšší platbě za skládkování ale i za spalování dokázaly podchytit smluvně, se svozovou firmou, skutečnou váhu vyprodukovaného odpadu na území obce. Město Buštěhrad tento požadavek na budoucí svozovou firmu, kterou město vysoutěží, už má. Je zde požadavek na zavedení RFID čipů na popelnice, všechny. Svozová auta budou vybavena čtečkou těchto RFID čipů, a jejich prostřednictvím se do knihy elektronicky zapíše datum, čas a místo, číslo popisné – aktuálního svozu, a stejně tak váhu popelnice a identifikaci typu odpadu. Tuto databázi pro město Buštěhrad bude spravovat společnost, která nemá vazby na svozovou firmu, z důvodu zachování relevantních dat.

Teprve po určité době, po zavedení tohoto systému vážení, bude město Buštěhrad mít informace o skutečné váze skutečně vyprodukovaného odpadu pouze na katastru města Buštěhradu. Z těchto dat bude moci dále stanovit postupy, zdali navýší kapacitu třídících míst, nebo zdali ji může zmenšit, dále, skutečnou váhu směsného odpadu pro účely dalšího, optimálnějšího stanovení místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu, a v neposlední řadě také bude vědět, kolik město bude stát skutečně skládkování a spalování odpadů. V současné době jsou totiž obce v rukou svozových a skládkovacích firem, a nemají prostředky k tomu, aby měly svůj odpad pod kontrolou, tedy hlavně jeho cenu za likvidaci.

Pro občany v Buštěhradě to bude znamenat, že cesta k systému plateb odpadů tzv. “zaplať, kolik vyhodíš“, čiže za popelnici, počet popelnic, případně jejich objem, nikoliv na hlavu, je na cestě. Zatím si ji město Buštěhrad nemůže dovolit, protože při propočítání tun odpadů a financí, které město platí, by občané ve skutečnosti platili za litr, či kilogram odpadu, v přepočtu o hodně více, než je tomu nyní, při nastavení paušální daně. V tomto ohledu nelze nic nastavit dopředu, ale je, bohužel, nutno vyčkat na novou legislativu, která s ohledem na novelu zákona o odpadech upraví také možnosti stanovení místních poplatků. Jiné obce a města mají nyní možná stanovenou nižší poplatkovou povinnost. Je potřeba ale vědět, že je to dáno tím, že velká města mají také své velké příjmy, zejména ze svých s.r.o nebo a.s., mají odvody do rozpočtů. Město Buštěhrad nemá žádné jiné příjmy, než z daní. Jiné obce například mají na svém katastru ekologickou zátěž, za kterou dostávají od státu kompenzace, nebo mají na svém katastru a svých pozemcích solární či větrné elektrárny, a získávají do rozpočtu podíl ze zisku. Mohou si tak dovolit dotovat kapitolu odpadového hospodářství ve své obci, aniž by zatěžovali občany. Město Buštěhrad jiné příjmy bohužel nemá.

Zastupitelé se k problematice odpadového hospodářství, ať už pro současnou i budoucí situaci ve městě, nebo s výhledem a návaznostmi na stav budoucí v širším hledisku regionu, jehož je součástí, postavili zodpovědně. Přemýšlejí dopředu, a nevyhýbají se nepopulárním opatřením. Informační materiály města Buštěhradu budou postupně publikovány a vydávány tak, aby do konce roku občané, kteří se zajímají, měli možnost získat co nejvíce informací.

Dagmar Novotná