Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Informace o budování kanalizačních přípojek na Chmelnici – DŮLEŽITÉ!

Informace o budování kanalizačních přípojek na Chmelnici – DŮLEŽITÉ!

22.5.2019

Práva a povinností týkající se kanalizačních přípojek jsou dány zákonem o vodovodech a kanalizacích viz. citace na konci tohoto textu. Z toho vyplývá, že veškeré věci spojené s přípojkami by měl zajišťovat její majitel, tzn. majitel připojované nemovitosti.

V rámci urychlení a zjednodušení připojení všech nemovitostí v ul. Javorová, Břízová a Topolová bude projektovou dokumentaci pro všechny přípojky najednou zajišťovat město Buštěhrad resp. jím pověřená projekční firma Meritum Kladno – Projekce s.r.o. Bude tedy vypracována jedna projektová dokumentace pro všechny přípojky v ul. Javorová, Břízová a Topolová a bude na tuto projektovou dokumentaci vydán jeden územní souhlas. Po vydání územního souhlasu bude tato projektová dokumentace poskytnuta jednotlivým majitelům připojovaných nemovitostí. Náklady na tuto projektovou dokumentaci zaplatí město.

Pro vydání územního souhlasu je nutné, aby všichni majitelé připojovaných nemovitostí vyznačili svůj souhlas na situaci z projektové dokumentace ve které bude zakreslena poloha přípojek tak jak byla předjednána s firmou realizující stavbu kanalizace.

Projektant ( p. Kolouch – 604 280 471, j.kolouch@atlas.cz ) bude na místě stavby procházet jednotlivé připojované nemovitosti za účelem získání souhlasu majitelů nemovitostí v termínech :

28.5.2019 od 17.00 – 18.00

30.5.2019 od 17.00 – 18.00

Pokud se Vám žádný z termínu nehodí, je možné kontaktovat telefonicky ing. Koloucha a domluvit se s ním individuálně.

V případě, že se nepodaří souhlas majitele nemovitosti zajistit, nebude možné přípojku pro takovou nemovitost do projektu zahrnout a bude muset být pak dodatečně řešena na náklady majitele nemovitosti.

 

Citace ze zákona o vodovodech a kanalizacích:  

Zákon č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona 275/2013 Sb.

§ 3

Přípojky

(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.  Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.