Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu - 24. a 25. 5. 2019

27.3.2019

V České republice proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.

Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců.

Buštěhrad je rozdělen do 3 volebních obvodů a jeho volební komise budou sídlit na následujících místech:

  • Volební komise č. 1: Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Kladenská 207 (v přízemí)
  • Volební komise č. 2:  Základní škola, Tyršova 77 (nová budova)
  • Volební komise č. 3: Zámek,  Revoluční 1 - Spolková místnost v přízemí

Kdo může volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let, a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4. 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů (14. 4. 2019), naleznete na stránkách MV ČR.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019. Z toho důvodu bude na Městském úřadě Buštěhrad pro zájemce v neděli 14. 4. 2019 mimořádně zajištěna služba (8.00–16.00 hodin).

Volič, který po 14. dubnu 2019 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

  •  obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 22. května 2019  nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu je v rámci téže obce.

Poznámka:  Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, městský úřad seznam voličů v 16:00 hodin uzavře.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin na Městském úřadě Buštěhrad v 1. patře u Zdeňky Vestfálové. Informace můžete získat na tel. č. 312 278 032.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby-voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volby v zahraničí

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Revoluční 1, Buštěhrad) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3:

Revoluční 1 – zámek, přízemí Městského úřadu, Spolková místnost (vstup za výtahem);

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb a kontaktní osoba pro volební komise za Městský úřad Buštěhrad:

Zdeňka Vestfálová,  kancelář č.1.10 , 2. patro MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1

tel. 312 248 032, vestfalova@mestobustehrad.cz

Více informací na webových stránkách Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx