Oficiální stránky města Buštěhradu - úvodní stránka

Výběr jazyka / Select your language / Sprachauswahl / Selezione della lingua

Vyhledávání

Úvodní stránka » Aktuality » Vyhlášení Jarního kola Malého dotačního titulu 2019 - MULP

Vyhlášení Jarního kola Malého dotačního titulu 2019 - MULP

26.2.2019

Mikroregion Údolí Lidického potoka Vyhlašuje Jarní kolo Malého dotačního titulu 2019

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí MULP. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického potoka.

Co podporujeme?

Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme?

Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.

Koho podporujeme?

Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje

Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje

Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory

Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3000 Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu

100 000 Kč

Alokace nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2019“, a

doručena osobně nebo poštou na adresu:

  • OÚ Stehelčeves
  • Hlavní 43
  • 273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 26. 2. 2019 do 15. 3. 2019 do 13 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 16. 3. 2019 do 30. 6. 2019.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č. 2). Odevzdání nejpozději do 7. 9. 2019, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů

O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31. 3. 2019 a výsledky budou zveřejněny na stránkách společnosti https://www.mulp.cz/mdt/8/

Další podmínky

  • Na poskytnutí grantu není právní nárok.
  • Žadatel musí být z území členských obcí MULP.
  • Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu
  • MULP bude partnerem akce a na akci bude vystavené Logo MULP (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Ke stažení:

Ostatní zprávy