Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Občan » Sběrné místo odpadu

Sběrné místo

Sběrné místo se nalézá na levé straně silnice, která vede od ZŠ směrem k vodárenské věži, asi 100 m před křižovatkou s hlavní silnicí na Kladno.

Ceník za uložení odpadu na sběrném místě.

Sběrné místo a všechna ustanovení platí pouze pro občany Buštěhradu, kteří se při návštěvě sběrného místa prokazují speciálními nálepkami, na kterých je uvedeno číslo popisné jejich domu.

Obsluha sběrného místa: pan Jiří Maršík.

Provozovatel Sběrného místa: Město Buštěhrad, Městský řad Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

 

Otvírací doba sběrného místa

Úterý 14.30 - 16.30
Čtvrtek 14.30 - 16.30
Sobota 10.00 - 12.00
Neděle 13.00 - 15.00
 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Na sběrném místě je pro občany zajištěn rovněž zpětný odběr elektrospotřebičů. Na rozdíl od mobilních míst (kontejnerů) pro sběr elektrospotřebičů, které jsou určeny pouze pro menší elektrospotřebiče, je zde možno vrátit i větší elektrospotřebiče - pračky, mikrovlnné trouby, televizory, monitory, žárovky a zářivky apod.

Seznam odpadů přijímaných na sběrném místě

katalogové číslo dle vyhlášky MŽP klasifikace odpadu druh odpadu
15 01 10 nebezpečný Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 nebezpečný Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 ostatní Pneumatiky
16 06 01 nebezpečný Olověné akumulátory
17 01 01 ostatní Beton Stavební odpady

Maximální množství odebíraných stavebních odpadů je 0,25 m3 za 14 dní. Větší množství je možné odevzdat za úplatu TS Buštěhrad.
17 01 02 ostatní Cihly
17 01 03 ostatní Tašky a keramické výrobky
17 05 04 ostatní Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 ostatní Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod k.č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
20 01 13 nebezpečný Rozpouštědla
20 01 14 nebezpečný Kyseliny
20 01 15 nebezpečný Zásady
20 01 17 nebezpečný Fotochemikálie
20 01 19 nebezpečný Pesticidy
20 01 21 nebezpečný Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 nebezpečný Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 26 nebezpečný Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 nebezpečný Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 29 nebezpečný Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 33 nebezpečný Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602 nebo pod 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35 nebezpečný Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36 ostatní Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 03 07 ostatní Objemný odpad
Zařízení má souhlas, který vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 2.2.2006 pod č.j. 11629/05-OD-119388/05/OŽP-Ko C a schválený dodatek č.1 k tomuto provoznímu řádu dne 27.11.2006 pod j.č. 137829/2006/KUSK OŽP/Pl.

Pokud nemáte možnost odpad na skládku sami přivézt, můžete využít možnosti odvozu materiálu vozidly MULTICAR M 25 Technických služeb MěÚ Buštěhrad za těchto cenových podmínek.