Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » MěÚ Buštěhrad » Projekty, dotace » Projekty v realizaci

Projekty v realizaci

Operační program zaměstnanost - Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Doba realizace: 11/2017 - 9/2020

V roce 2017 se město Buštěhrad stalo partnerem Otevřené společnosti, o. p. s., která je příjemcem grantu z Operačního programu Zaměstanost na projekt pod názvem "Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR",  registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006312 , prioritní osa OPZ: 1 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech. Trvání projektu je tři roky.

Dalšími partnery projektu jsou Fórum 50%, o. p. s. a město Třebíč. Finanční spoluúčast města Buštěhradu je zde nulová.

Klíčovými aktivitami jsou především tyto činnosti:

 • spolupráce při sběru podkladů pro genderovou analýzu strategických dokumentů, procesů a služeb, i úřadu, spolupráce při sběru dat
 • zapojení do tvorby a implementace akčních plánů
 • organizace setkání s veřejností na téma diskusí nad projekty - většinou se bude jednat o projekty revitalizace veřejného prostoru (aktuálně: ulice Tyršova, ulice Kladenská, náměstí U Macíků)
 • pojmenování aktuálních problémů občanů, prezentace jejich názorů, zjištění jejich reálných potřeb, zapojení do rozhodování, nalezení možných řešení problémů.
 • účast zástupců partnerů na mezinárodním semináři a další.

Logo Operačního programu zaměstnanost

Operační program zaměstnanost - pracovník knihovny a infocentra

Doba realizace: 9/2017 - 9/2020

V roce 2017 získalo město Buštěhrad grant z Operačního programu Zaměstanost na projekt s názvem: "Pracovník knihovny a infocentra", registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006924, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Trvání projektu je tři roky.

Poskytnutá dotace celkem (průběžně do 9/2020): 1 374 840,- Kč (t. j. 95% z celkových nákladů)

Spoluúčast města: 72 360,- Kč (t. j. 5% z celkových nákladů)

Klíčovou aktivitou je podpora vytváření nových pracovních míst pro zájemce o zaměstnání (prioritně také pro osoby se zdravotním handicapem, sociálně vyloučené, či s jinak ztíženou možností zaměstnání). Cílem projektu bylo vytvoření jednoho pracovního místa, děleného na dva půl úvazky, pro dvě osoby z cílové skupiny. Jejich náplň práce by měla obsahovat práci v knihovně/infocentru, propagaci města, prezentaci akcí města, práci s webem města (umísťování fotografií a textů, pozvánek na akce, spolupráce s jinými médii), pořizování fotografií z akcí města, dále komunikaci s návštěvníky (alespoň v jednom světovém jazyce), vyhledávání místních zajímavostí, vytvoření souboru regionální literatury v knihovně, vytváření kulturního programu knihovny a infocentra (přednášky, výstavy, soutěže a workshopy), spolupráci s místními spolky, s jinými knihovnami, a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, apod.

Podpořenými osobami jsou pracovnice našeho nově vznikajícího infocentra, Helena Blesková a Hedvika Servusová.

Logo Operačního programu zaměstnanost

Vybudování infocentra

Doba realizace: 2017 - 2018

Projektant: ing. arch. Tomáš Petřík (2016)

Zhotovitel stavby: ARCHATT PAMÁTKY, s. r.o.

Zahájení stavby: 1. 9. 2017

Dokončení stavby: 30. 4. 2018

Náklady akce: Max. 2,6 mil. Kč

Dotace: schváleno 500 tis. z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje

Obnova přízemí části středního křídla zámku (část je ještě v majetku města), přeměna klenuté místnosti v infocentrum se zázemím. Náplní infocentra bude nejen podávání informací návštěvníkům. Vznikne zde příjemný nekuřácký společenský prostor s minikavárnou, bude možné sem umísťovat expozice a pořádat kulturní a vzdělávací akce - dojde k rozšíření činnosti knihovny.

Dalšími úkoly infocentra bude propagace města, zjišťování místních zajímavostí, spolupráce s okolními obcemi a s Mikroregionem údolí Lidického potoka, a mnoho dalších činností.

Přílohy

Venkovní úpravy v areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla - II. etapa

Doba realizace: Srpen 2017 - duben 2018

Projektant: Ing. Arch. Marek Prchal, ing. Markéta Pěšičková, NOZA s. r. o.

Zhotovitel stavby: Salamánek Stavby, s. r. o.

Náklady stavby: max. 2,5 mil. Kč.

Dotace: Na I. etapu projektu je podána žádost na IROP - řešení bezbariérovosti školy. Realizace I. etapy se předpokládá v roce 2018.

Předmětem projektu je architektonický návrh úpravy části areálu ZŠ a MŠ Oty Pavla. Jedná se především o plochy bezprostředně navazující na nově dokončenou budovu přístavby v severní části areálu, za starou původní budovou školy. Plocha je od severu a východu vymezena obrysem nové budovy, od západu obslužnou komunikací, která prochází areálem do jeho severní části. Tato plocha je po realizaci stavby ve stádiu hrubých terénních úprav. Na ploše se nachází cca 16 ks vzrostlých stromů, převážně jehličnanů (borovice, smrky). Zdravotní stav těchto dřevin je spíše nevyhovující a sadovnická hodnota nízká. Z hlediska dlouhodobější udržitelnosti kompozice sadových úprav jsou je tato skupina dřevin značně neperspektivní. Původní plocha byla převážně travnatá, na několika místech jsou patrné zbytky původních asfaltových chodníků. Obslužná komunikace vedoucí do severní (zadní) části areálu má asfaltový povrch, postrádá však obruby (či boční opěry) a je na řadě míst poškozena. Povrch asfaltu je značně popraskaný a znehodnocený.

Předmětem návrhu je také úprava prostoru mezi starou a novou budovou, a to až po hranici vstupní brány na příjezdové komunikaci. Povrch prostranství mezi oběma budovami je asfaltový a stejně jako u obslužné komunikace značně poškozený dlouhodobým opotřebením a zřejmě i vlivem provádění stavby nové části školy. Plocha podél severního průčelí staré budovy je travnatá a v současnosti hojně využívaná pro odstav osobních automobilů. Vozidla jsou odstavována po obou stranách vstupu do budovy. Provozně toto řešení není příliš vhodné především vpravo od vstupu (směrem k západu), kde není dostatek místa pro zajíždění vozidel do „parkovacích stání“, díky čemuž dochází k poškozování zeleně na protější straně komunikace.

Na ploše navazující na novou přístavbu a rozšířenou jídelnu je navržen přírodní amfiteátr - vznikne zde plocha, která bude určena jak k posezení a odpočinku (betonové stupně, travnaté svahy, dřevěná mola a lavičky), tak k pořádání venkovních akcí. Bude také přímo propojena s přízemní učebnou a terasou před školní jídelnou. Počítá se s novým modelování terénu a úpravou zeleně, a dále se zeleným valem, který prostor oddělí od komunikace.

Přínosy akce:

 • lepší vyřešení ploch mezi budovami, likvidace dožilých velmi starých úprav
 • kultivace prostoru zdevastovaného nedávnou stavbou
 • získání příjemného odpočinkového prostoru, a zároveň prostoru pro venkovní akce
 • zvýšení bezpečnosti dětí (oddělení komunikace a odpočinkové plochy)
 • propojení přízemní třídy a jídelny s exteriérem
 • nové vyřešení parkování u staré budovy a odvodnění
 • důstojnější a funkčnější přístup do areálu

 

Přílohy